Νόμος 4075/12 - Άρθρο 57

Άρθρο 57: Ρυθμίσεις θεμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διαδικασία που ακολουθείται από την Υπεύθυνη Αρχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων για την ανάθεση της υλοποίησης των τακτικών, συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων σε φορείς υλοποίησης και στην οποία περιλαμβάνονται οι κανόνες δημοσιοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, τα στάδια συλλογής, επεξεργασίας και αξιολόγησης των προτάσεων, τα κριτήρια και η μέθοδος αξιολόγησης, η διαδικασία ανάθεσης των προκρινόμενων προγραμμάτων, καθώς και οι διαδικασίες εξέτασης των ενστάσεων και ενημέρωσης των συμμετεχόντων, περιγράφεται σε διακριτή διοικητική πράξη της Υπεύθυνης Αρχής, υπογεγραμμένη από τον έχοντα την αρμοδιότητα τελικής υπογραφής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Περιγραφή των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου (Management & Control Systems) της Υπεύθυνης Αρχής, όπως αυτή εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ισχύει.

 

2. Η διαδικασία ανάθεσης τακτικών προγραμμάτων από την Υπεύθυνη Αρχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων διέπεται από τα ρητώς προβλεπόμενα στην Περιγραφή των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου (Management & Control Systems) της Υπεύθυνης Αρχής.

 

3. Η διαδικασία ανάθεσης έκτακτων προγραμμάτων από την Υπεύθυνη Αρχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Βασικής Πράξης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων και το άρθρο 40 της Απόφασης 2008/22/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν στο πρόγραμμα Επείγοντα Μέτρα, το οποίο απαιτεί άμεση έναρξη, λόγω επειγουσών συνθηκών που δημιουργούν κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή, την υγεία ή την πρόσβαση στην προστασία την οποία χορηγεί η κοινοτική νομοθεσία, σε άτομα που ενδεχομένως χρήζουν διεθνούς προστασίας, η Υπεύθυνη Αρχή δύναται να εξαντλεί τη διαχειριστική της ευχέρεια, η οποία παρέχεται από τις ισχύουσες, κοινοτικές, κανονιστικές πράξεις που ισχύουν κάθε φορά για τα εν λόγω προγράμματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων.

 

4. Σε κάθε περίπτωση, είναι δυνατή η απευθείας ανάθεση προγραμμάτων, χωρίς προηγούμενη διαδικασία δημοσίευσης πρόσκλησης, σε φορείς υλοποίησης, οι οποίοι αξιολογούνται βάσιμα από την Υπεύθυνη Αρχή ως ικανοί να φέρουν εις πέρας τα εν λόγω έργα.

 

5. Για τη διενέργεια διαδικασιών προμηθειών, στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας της Υπεύθυνης Αρχής, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της Βασικής Πράξης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων και της εφαρμοστικής Απόφασης 2008/22/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, ακολουθούνται αποκλειστικά οι διαδικασίες που περιγράφονται ρητά στην Περιγραφή των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου (Management & Control Systems) της Υπεύθυνης Αρχής, όπως αυτή εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ισχύει.

 

6. Στους φορείς υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων δύνανται να περιλαμβάνονται εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, εταιρείες του ιδιωτικού και δημόσιου δικαίου, διεθνείς οργανισμοί και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Δεν επιτρέπεται περιορισμός της ευρύτητας της κατηγορίας των δυνητικών δικαιούχων, με την εφαρμογή οποιωνδήποτε κριτηρίων ομαδοποίησης αυτών που δεν προβλέπεται ρητά από την Περιγραφή των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου (Management & Control Systems) της Υπεύθυνης Αρχής, όπως αυτή εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ισχύει.

 

7. Για την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, η Υπεύθυνη Αρχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων δύναται να θέτει προϋπόθεση υποβολής εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται ρητά σε διοικητική πράξη, η οποία θα υπογράφεται από τον έχοντα αρμοδιότητα τελικής υπογραφής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Περιγραφή των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου (Management & Control Systems) της Υπεύθυνης Αρχής, όπως αυτή εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, το ύψος της εγγυητικής επιστολής δεν θα ξεπερνά το 10% της συνολικής αξίας του ανατιθέμενου έργου.

 

8. Η ανωτέρω διάταξη θα εφαρμόζεται εξαιρετικά, κατά περίπτωση και μόνο όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από την Υπεύθυνη Αρχή, με κριτήριο το επισφαλές των ανατιθέμενων προγραμμάτων ή λόγω ενδεχόμενης αφερεγγυότητας των τελικών δικαιούχων, η οποία θα έχει επίπτωση ενδεχόμενη απώλεια των διατιθέμενων πόρων του εν λόγω Σχεδίου και εφόσον έχουν εξαντληθεί οι διαθέσιμες εναλλακτικές δυνατότητες διασφάλισης των πόρων. Στις περιπτώσεις αυτές, οι λόγοι που επιβάλλουν τη χρήση του μέσου της εγγυητικής επιστολής θα παρατίθενται με σαφήνεια στη διοικητική πράξη με την οποία θα αποφασίζεται το ακριβές ύψος αυτής από τον έχοντα αρμοδιότητα τελικής υπογραφής.

 

9. Ο προσδιορισμός του αρμόδιου τελικού υπογράφοντος του συνόλου των διοικητικών πράξεων και διαδικαστικών εντύπων που απαιτούνται στο πλαίσιο της διαχείρισης των αρμοδιοτήτων της Υπεύθυνης Αρχής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων προβλέπεται ρητά στην Περιγραφή των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου (Management & Control Systems) της Υπεύθυνης Αρχής, όπως αυτή εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ισχύει.

 

10. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Υπεύθυνης Αρχής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, τη συνεργασία μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

11. Κάθε ειδικότερη ή γενικότερη διάταξη, η οποία αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος και ρυθμίζει αντίστοιχες ή παραπλήσιες διαδικασίες σχετικών φορέων ή ευρύτερων κατηγοριών οργανισμών όπου ενδεχομένως εμπίπτει η Υπεύθυνη Αρχή, παύει να ισχύει.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.