Νόμος 4025/11 - Άρθρο 43

Άρθρο 43: Έκδοση υγειονομικών διατάξεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εκδίδει υγειονομικές διατάξεις με άμεσα εκτελεστό χαρακτήρα για την προστασία της δημόσιας υγείας για θέματα που αφορούν στην υγιεινή και καθαριότητα καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, νοσοκομείων, ιδιωτικών κλινικών και εν γένει νοσηλευτικών ιδρυμάτων, καθώς και για την αντιμετώπιση κινδύνου προερχόμενου από μεταδοτικά νοσήματα ή μικροβιολογικές μολύνσεις. Ρητά ορίζεται πως η αρμοδιότητα έκδοσης υγειονομικών διατάξεων δεν υπεισέρχεται και δεν αφορά τη διαδικασία αδειοδότησης των ανωτέρω φορέων, όπως αυτό προσδιορίζεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 58 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012).

 

2. Οι υγειονομικές διατάξεις εκδίδονται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή μετά από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας ή του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας ή του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων ή του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών ή του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων ή του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων ή των Υγειονομικών Υπηρεσιών των Περιφερειών, η εκτέλεση των οποίων ανατίθεται στα αρμόδια υγειονομικά - ελεγκτικά όργανα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 58 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012).

 

3. Ως αρμόδια υγειονομικά - ελεγκτικά όργανα για την εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων ορίζονται οι υγειονομικοί υπάλληλοι (Ιατροί Δημόσιας Υγείας, Ιατροί άλλων ειδικοτήτων, Υγιεινολόγοι Μηχανικοί και Υγιεινολόγοι Επόπτες Δημόσιας Υγείας) της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, των Υγειονομικών Υπηρεσιών των Περιφερειών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας, του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας Πρόνοιας, του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων, του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, καθώς και υπάλληλοι άλλων κρατικών φορέων (Υπηρεσιών Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνιατρικής, Εμπορίου, Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Αστυνομικών και Λιμενικών Αρχών, Δημοτικής Αστυνομίας κ.λ.π.).

 

4. Οι υγειονομικές διατάξεις μπορεί να έχουν πανελλήνιο ή τοπικό χαρακτήρα, μόνιμο ή προσωρινό, οπότε αναγράφεται και ο χρόνος ισχύος τους. Οι υγειονομικές διατάξεις καταργούνται ή τροποποιούνται με νέα υγειονομική διάταξη ή, όταν παρέλθει η οριζόμενη σε αυτές χρονική διάρκεια, καταργούνται χωρίς άλλη διαδικασία. Εκδίδονται ανεξάρτητα αρμοδιότητας άλλου δημόσιου φορέα, δημοσιεύονται στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και εκτελούνται άμεσα.

 

6. Σε περιπτώσεις έκδοσης τοπικών υγειονομικών διατάξεων από τις Περιφέρειες, θα πρέπει αυτές πριν από τη δημοσίευση τους να υποβάλλονται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο οποίος μπορεί να τις τροποποιεί ή να τις καταργεί.

 

7. Οι παραβάσεις των υγειονομικών διατάξεων βεβαιώνονται από τα υγειονομικά - ελεγκτικά όργανα, με τη σύνταξη εκθέσεως υγειονομικής επιθεωρήσεως.

 

8. Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή ο Περιφερειάρχης, μετά από προηγούμενη αιτιολογημένη γνωμοδότηση-εισήγηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας ή των κατά περίπτωση αρμόδιων φορέων, μπορεί να απαγορεύσει τη λειτουργία, πρόσκαιρα ή οριστικά, κάθε επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος ή την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας ή επιτηδεύματος, καθώς και τη χρήση οικίας ή άλλου χώρου που χρησιμοποιείται για διαβίωση αν μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Οι ως άνω επιχειρήσεις, οικίες και χώροι, κλείνουν υποχρεωτικά χωρίς άλλες διατυπώσεις και σφραγίζονται από την αρμόδια αστυνομική αρχή. Κατ' εξαίρεση για κλείσιμο επιχειρήσεων που έχουν λάβει άδεια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και για αναστολή της άδειάς τους πάνω από 30 ημέρες απαιτείται κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 58 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012).

 

9. Όποιος δεν συμμορφώνεται με τα μέτρα που προβλέπονται από τις υγειονομικές αποφάσεις που κάθε φορά εκδίδονται ή παραβιάζει ή παρεμποδίζει την εφαρμογή τους τιμωρείται, αν με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση απασχολεί μέχρι 10 εργαζόμενους, με φυλάκιση μέχρι 3 μηνών ή με πρόστιμο μέχρι 3.000 €. Αν απασχολεί από 11 έως 100 εργαζόμενους με φυλάκιση έως 1 έτους και χρηματική ποινή 5.000 έως 50.000 €. Αν απασχολεί από 101 και πάνω εργαζόμενους τιμωρείται με φυλάκιση έως 2 ετών και με χρηματική ποινή από 10.000 έως 100.000 €. Σε επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 51 εργαζομένους, οι οποίες πραγματοποιούν ιδιαίτερα σοβαρές παραβάσεις που συνεπάγονται μόλυνση μεγάλης έκτασης, ιδίως δε αν οι παραβάσεις ενεργούνται κατ' επάγγελμα, τιμωρούνται με φυλάκιση και χρηματική ποινή μέχρι 200.000 €. Οι ποινές είναι άμεσα εκτελεστές. Ένδικα μέσα επιτρέπονται κατά το νόμο. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται εκάστοτε ο τρόπος είσπραξης των οφειλών και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

 

10. Διατηρούνται οι διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 2520/1940, όπως τροποποιημένος ισχύει, εκτός από τη διάταξη του άρθρου 2 παράγραφος 3 εδάφιο Β' του ίδιου νόμου που καταργείται. Επίσης διατηρείται το άρθρο 20 του νόμου 3172/2003, όπως τροποποιημένο ισχύει.

 

11. Οι παράγραφοι 2, 9 και 10 δεν εφαρμόζονται στον επίσημο έλεγχο των επιχειρήσεων τροφίμων, ο οποίος διέπεται από τις αντίστοιχες διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας περί τροφίμων, όπως κάθε φορά ισχύουν.

 

12. Οι παραβάσεις των διατάξεων του Υγειονομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 275/Β/1938) και όλες οι παραβάσεις των διατάξεων όλων των Υγειονομικών Διατάξεων, που εκδίδονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 2520/1940 (ΦΕΚ 73/Α/1940) ή κατ' εξουσιοδότηση άλλου νόμου, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρις ενός έτους ή χρηματική ποινή τουλάχιστον 2.000 €, εκτός αν από άλλες διατάξεις τιμωρούνται βαρύτερα. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 31 παράγραφος 3 του νόμου 3904/2010 (ΦΕΚ 218/Α/2010).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 58 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.