Νόμος 4021/11

Ν4021/2011: Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων - Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύμβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεων της και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4021/2011: Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων - Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύμβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεων της και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 218/Α/2011), 03-10-2011.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Πρώτο: Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων

 

Άρθρο 4

Άρθρο 7: Τροποποιήσεις του νόμου 3746/2009

Άρθρο 8: Λοιπές διατάξεις Τροποποιήσεις του νόμου 3458/2006 και του νόμου [Ν] 3601/2007

 

Μέρος Δεύτερο: Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα

 

Κεφάλαιο Α: Ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος (ενσωμάτωση οδηγίας 2009/110/ΕΚ)

 

Άρθρο 10: Ορισμοί

Άρθρο 11: Πεδίο εφαρμογής και εξαιρέσεις

Άρθρο 12: Ορισμός των αρμόδιων αρχών

Άρθρο 13: Γενικοί κανόνες προληπτικής εποπτείας

Άρθρο 14: Αρχικό κεφάλαιο

Άρθρο 15: Ίδια κεφάλαια

Άρθρο 16: Λοιπές δραστηριότητες

Άρθρο 17: Απαιτήσεις διασφάλισης

Άρθρο 18: Σχέσεις με τρίτες χώρες

Άρθρο 19: Δυνητικές εξαιρέσεις

Άρθρο 20: Απαγόρευση έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος

Άρθρο 28: Μεταβατική διάταξη

 

Κεφάλαιο Β: Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2009/11/ΕΚ για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ και 2007/64/ΕΚ, όσον αφορά τράπεζες συνδεδεμένες με κεντρικούς οργανισμούς, ορισμένα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα, τις εποπτικές ρυθμίσεις και τη διαχείριση κρίσεων

 

Κεφάλαιο Γ: Διακανονισμός και εκκαθάριση στα συστήματα πληρωμών και τα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων, συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας στα συνδεδεμένα συστήματα και πιστωτικές απαιτήσεις (ενσωμάτωση οδηγίας 2009/44/ΕΚ)

 

Άρθρο 42: (άρθρο 1 της Οδηγίας) Τροποποιήσεις του νόμου 2789/2000

Άρθρο 43: Τροποποιήσεις του νόμου 3301/2004 (άρθρο 2 της Οδηγίας)

 

Κεφάλαιο Δ: Τροποποίηση του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 3863/2010 και 3867/2010.

 

Άρθρο 45

 

Μέρος Τρίτο: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 46

Άρθρο 47: Τροποποιήσεις στο νόμο 3943/2011 Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις

 

Μέρος Τέταρτο: Κύρωση της σύμβασης - πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεων της σύμβασης - πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

 

Άρθρο 50: Τροποποιήσεις του νόμου [Ν] 3864/2010

Άρθρο 51: Λήξη θητείας μελών Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

Άρθρο 52: Τροποποιήσεις του νόμου 4002/2011

Άρθρο 53: Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών

Άρθρο 54: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Ιωάννινα, 30-09-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.