Νόμος 3965/11 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Απόσχιση κλάδου εμπορικών δραστηριοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, η οποία εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ο κλάδος εμπορικών δραστηριοτήτων του Ταμείου αποσχίζεται και εισφέρεται σε ανώνυμη εταιρεία ιδρυόμενη από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατόπιν αποτίμησης που διενεργείται από ανεξάρτητο εκτιμητή. Με την εισφορά του κλάδου στην πιο πάνω εταιρεία επέρχεται καθολική διαδοχή σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του Ταμείου σχετικά με τον κλάδο. Η απόσχιση και εισφορά του κλάδου εμπορικών δραστηριοτήτων του Ταμείου ολοκληρώνεται εντός είκοσι τεσσάρων μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος.

 

2. Η εταιρεία της παραγράφου 1 απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, επιβάρυνση ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου αναφορικά με την απόσχιση και εισφορά του κλάδου, τη μεταβίβαση και μεταγραφή κάθε εμπράγματου δικαιώματος, την τυχόν προκύπτουσα υπεραξία και τυχόν αφορολόγητα ή φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο αποθεματικά που μεταφέρονται στην εταιρεία ως μέρος του κλάδου. Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στο προηγούμενο εδάφιο, δεν θίγεται η εφαρμογή των διατάξεων περί φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων (άρθρα 17 και επόμενα του νόμου [Ν] 1676/1986 (ΦΕΚ 204/Α/1986)). Για την εταιρεία δεν ισχύουν οι ατέλειες και τα προνόμια πάσης φύσεως (δικαστικά, διοικητικά, οικονομικά ή άλλα) του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

 

3. Τα δικαιώματα του συμβολαιογράφου για τη συμβολαιογραφική πράξη απόσχισης και εισφοράς του κλάδου και το καταστατικό του νέου νομικού προσώπου ορίζονται σε πάγιο ποσό 15.000 € και δεν οφείλονται αναλογικά δικαιώματα.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία της απόσχισης και εισφοράς κλάδου του παρόντος άρθρου και κάθε σχετικό θέμα.

 

5. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό του Ταμείου, καθώς και οι δικηγόροι που απασχολούνται στο Ταμείο με σχέση έμμισθης εντολής, μετά την απόσχιση και εισφορά του κλάδου εμπορικών δραστηριοτήτων στην ανώνυμη εταιρεία της παραγράφου 1, παραμένουν ή εντάσσονται αυτοδίκαια στο δεσμευμένο τομέα του Ταμείου, διαφορετικά μετατάσσονται και μεταφέρονται αυτοδίκαια με την ίδια σχέση εργασίας στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών και καταλαμβάνουν αντίστοιχες κατά κατηγορία, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα κενές οργανικές θέσεις για τις οποίες κατέχουν τα τυπικά προσόντα και, αν δεν υπάρχουν, προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με την πράξη μετάταξης και μεταφοράς.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.