Νόμος 3965/11 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Κανόνες λειτουργίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δεν επιτρέπεται η σταυροειδής επιδότηση ή οποιασδήποτε άλλης μορφής άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση του κλάδου εμπορικών δραστηριοτήτων από πόρους, οι οποίοι προέρχονται από τις λοιπές λειτουργίες του Ταμείου. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και για τη χρηματοδότηση της εταιρείας στην οποία εισφέρεται ο κλάδος μετά την απόσχιση του κατά το άρθρο 3.

 

2. Ο κλάδος εμπορικών δραστηριοτήτων του Ταμείου οφείλει να τηρεί τα ελάχιστα όρια των υποχρεωτικών δεικτών ρευστότητας Μέχρι την απόσχιση του κλάδου εμπορικών δραστηριοτήτων του Ταμείου, για την κάλυψη σημαντικής επί έλαττον απόκλισης από το ελάχιστο όριο των εφαρμοστέων δεικτών ρευστότητας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, το Ταμείο μπορεί να κάνει χρήση πόρων του από παρακαταθήκες, με σκοπό να επανέλθει ο δείκτης ρευστότητάς του.

 

Ο κλάδος εμπορικών δραστηριοτήτων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, όπως αυτός ορίζεται στην υπ' αριθμόν 2/23510/0094/2012 (ΦΕΚ 1083/Β/2012) απόφαση Υπουργού Οικονομικών Κανονισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 του νόμου 3965/2011 έως την οριστική απομείωση του χαρτοφυλακίου του συνεχίζει τη δραστηριότητά του αποκλειστικά για τις υφιστάμενες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες όπως αυτές περιγράφονται στον ως άνω Κανονισμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με τους ήδη υφιστάμενους, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, συναλλασσόμενους του Ταμείου, χωρίς δυνατότητα χορήγησης νέων δανείων προς αυτούς από αυτό τον κλάδο ούτε αποδοχής οποιωνδήποτε νέων καταθέσεων, με την εξαίρεση της ανανέωσης των ήδη υφιστάμενων καταθέσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 72 του νόμου 4170/2013 (ΦΕΚ 163/Α/2013), με την παράγραφο Β του άρθρου δεύτερου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

3. Το Ταμείο εκτός του κλάδου εμπορικών δραστηριοτήτων μπορεί να χορηγεί δάνεια μόνο προς οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, συνδέσμους και ενώσεις αυτών, καθώς και προς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου υπό τον όρο ότι τα δάνεια αυτά έχουν ως αποκλειστικούς σκοπούς την εξυγίανση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή την εκτέλεση έργων υποδομής για την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, με ή χωρίς τη σύμπραξη του ιδιωτικού τομέα ή την εκτέλεση έργων γενικού συμφέροντος. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, ορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία χορήγησης από το Ταμείο των πιο πάνω δανείων. Μέχρι την έκδοση του ως άνω διατάγματος εξακολουθούν να ισχύουν οι κείμενες διατάξεις ως προς τη χορήγηση δανείων στους φορείς της παραγράφου αυτής.

 

4. Το Ταμείο μπορεί να αναθέτει σε πιστωτικά ιδρύματα, με συμβάσεις που συνάπτονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τη διενέργεια της παραλαβής παρακαταθηκών, οι οποίες στη συνέχεια αποδίδονται στο Ταμείο, υπό όρους που καθορίζονται με τον κανονισμό που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 4.

 

5. Δεν θίγεται η ισχύς των όρων δανείων που συνομολογήθηκαν από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πριν τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου. Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για τα οποία οι αιτήσεις υποβλήθηκαν ή εγκρίθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, χορηγούνται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις.

 

6. Μέχρι τη σύσταση της ανωνύμου εταιρείας του άρθρου 3 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου, επιτρέπεται στο Ταμείο να χορηγεί από το δεσμευμένο τομέα του δάνεια προς νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ανώνυμες εταιρείες κοινωφελούς χαρακτήρα, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 256/1984 (ΦΕΚ 101/Α/1984).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 58 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012).

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.