Νόμος 3966/11 - Άρθρο 55

Άρθρο 55: Θέματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007 - 2013


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007 - 2013 (ΕΣΠΑ) που αφορούν παρεμβάσεις στο χώρο της εκπαίδευσης, της έρευνας και της δια βίου μάθησης, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης της πράξης, μπορεί να παρέχουν υπηρεσίες εκπαιδευτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί, που εργάζονται σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1Β του νόμου 2362/1995, για την παραγωγή εκπαιδευτικού, επιμορφωτικού ή επιστημονικού έργου έναντι εύλογης αμοιβής, η οποία αντιστοιχεί στο είδος του έργου και στον απαιτούμενο χρόνο απασχόλησης. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες εκτελούνται σε χρόνο που δεν καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και είναι ανεξάρτητες από τα καθήκοντα της θέσης τους. Η αμοιβή βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της συγχρηματοδοτούμενης πράξης, μέσω των πόρων του Κεντρικού Λογαριασμού Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθορίζεται ανά είδος έργου ο μέγιστος δυνατός χρόνος απασχόλησης κάθε δημοσίου υπαλλήλου σε κάθε συγχρηματοδοτούμενη πράξη της προηγούμενης παραγράφου και η ανώτατη ανά ώρα αμοιβή για κάθε είδος έργου.

 

3. Για την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την παράγραφο 1 συνάπτεται σύμβαση έργου μεταξύ του φορέα υλοποίησης και του δημοσίου υπαλλήλου, στην οποία καθορίζεται υποχρεωτικά το είδος του έργου, ο απαιτούμενος χρόνος απασχόλησης και η αμοιβή.

 

Η διάρκεια της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει την προβλεπόμενη διάρκεια υλοποίησης της κάθε συγχρηματοδοτούμενης πράξης και σε καμία περίπτωση δεν ανανεώνεται ούτε παρατείνεται.

 

4. Οι παράγραφοι 1 έως και 3 εφαρμόζονται και για τα μέλη ομάδων εργασίας που συγκροτούνται για την εκπόνηση συλλογικού επιστημονικού έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς που αφορούν παρεμβάσεις στο χώρο της εκπαίδευσης, της έρευνας και της δια βίου μάθησης, στις οποίες, λόγω της φύσης του αντικειμένου και των ιδιαίτερων συνθηκών, σημαντικό μέρος του επιστημονικού έργου επιτελείται από κάθε μέλος ατομικά υπό το συντονισμό του επικεφαλής της ομάδας εργασίας, σε χρόνο εκτός των συνεδριάσεων της ομάδας που δεν καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.

 

5. Οι αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβάλλονται κατ' εφαρμογή των παραγράφων 1 έως και 4 εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 16 και 17 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003), όπως τροποποιήθηκαν από τα άρθρα 6 και 7 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010), αντίστοιχα.

 

6. Εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, με πλήρες ωράριο διδασκαλίας, σε εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες πιστοποιείται από την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης ότι για αντικειμενικούς λόγους δεν είναι εφικτή η συμπλήρωση πλήρους ωραρίου σε δράσεις της ίδιας ή άλλων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, όπως ιδίως σε περιπτώσεις απασχόλησης σε νησιωτικές, απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές, λογίζεται ότι έχουν συμπληρώσει πλήρες ωράριο διδασκαλίας και λαμβάνουν τη μηνιαία αποζημίωση που καταβάλλεται σε αναπληρωτές πλήρους ωραρίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.