Νόμος 3966/11 - Άρθρο 59

Άρθρο 59: Λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 34 του άρθρου 6 του νόμου 3027/2002 (ΦΕΚ 152/Α/2002) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

 

α) Η περίπτωση ι)ζ' της υποπαραγράφου α', η οποία προστέθηκε με την περίπτωση β' της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 3879/2010, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)ζ) για την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δράσεων σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υλοποιούνται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).}

 

β) Η περίπτωση ix της υποπαραγράφου β', η οποία προστέθηκε με την περίπτωση β' της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 3879/2010, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ix) το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, για υπηρεσίες που προσφέρθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δράσεων στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς.}

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του νόμου 3848/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση ως μονάδες μετάθεσης των εκπαιδευτικών που αποσπώνται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης και στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για την πλησιέστερη σχολική μονάδα και επιπλέον δύο μονάδες μετάθεσης για κάθε έτος.}

 

3. Το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 3374/2005 (ΦΕΚ 189/Α/2005) τροποποιείται ως ακολούθως:

 

α) Από το εδάφιο β' της παραγράφου 2, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την περίπτωση γ' του άρθρου 38 του νόμου 3848/2010, απαλείφεται η λέξη απρόβλεπτου και

 

β) το εδάφιο β' της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο ορισμός των μελών γίνεται με απόφαση της Ολομέλειας της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.}

 

4. α) Η παράγραφος 15 του άρθρου 9 του νόμου 2817/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{15. α) Συνιστάται Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο για τους αποσπασμένους στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία (ΟΔ) της Γερμανίας εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο αποτελείται από:

 

α)α) Τέσσερις συντονιστές εκπαίδευσης, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.

 

β)β) Δύο αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δύο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που εκλέγονται με τους αναπληρωτές τους από τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και που συμμετέχουν αναλόγως με τη βαθμίδα εκπαίδευσης την οποία αφορούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

γ)γ) Έναν Διευθυντή σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τον αρχαιότερο στην υπηρεσία, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του.

 

β) Η συγκρότηση του Συμβουλίου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ο οποίος ορίζει και τους συντονιστές εκπαίδευσης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως Πρόεδρος του Συμβουλίου ένας από τους τέσσερις συντονιστές εκπαίδευσης. Η θητεία των μελών του συμβουλίου είναι διετής. Αν δεν υποδειχθούν εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών, το Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί και χωρίς τη συμμετοχή τους.

 

γ) Γραμματέας του Συμβουλίου και αναπληρωτής του ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης, εκπαιδευτικοί ή διοικητικοί υπάλληλοι που υπηρετούν με απόσπαση στην περιοχή.

 

δ) Το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο εδρεύει στην έδρα όπου υπηρετεί ο Πρόεδρος.

 

ε) Το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την επιλογή διευθυντών εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 2413/1996.

 

στ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη και αιτιολογημένη γνώμη του Συμβουλίου, μπορεί να απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους διευθυντές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού για:

 

α)α) σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας, ύστερα από αίτησή τους και

 

β)β) πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους.

 

ζ) Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στις εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας τίθενται στη διάθεση του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου και τοποθετούνται σε σχολικές μονάδες και στα γραφεία των συντονιστών εκπαίδευσης.

 

η) Το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τις μετακινήσεις των εκπαιδευτικών από περιοχή αρμοδιότητας ενός συντονιστή σε περιοχή αρμοδιότητας άλλου συντονιστή εκπαίδευσης.

 

θ) Η μετακίνηση των αποσπώμενων εκπαιδευτικών εντός της περιοχής αρμοδιότητας του συντονιστή εκπαίδευσης γίνεται με απόφαση του οικείου συντονιστή και τελεί υπό την έγκριση του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.}

 

β) Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται τα Ειδικά Πενταμελή Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (ΕΠΥΣΠΕ και ΕΠΥΣΔΕ), από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου νοείται το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 15 του άρθρου 9 του νόμου 2817/2000.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 35 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013).

 

5. α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του νόμου 3369/2005 (ΦΕΚ 171/Α/2005) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Σκοπός του Ινστιτούτου Νεολαίας είναι η υλοποίηση έργων και δράσεων που αφορούν την προώθηση της νεανικής καινοτομίας. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανατίθενται στο Ινστιτούτο Νεολαίας ειδικότερα έργα και δράσεις σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο και καθορίζονται οι όροι υλοποίησης των δράσεων και έργων αυτών. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανατίθεται στο Ινστιτούτο Νεολαίας η άσκηση αρμοδιοτήτων ή η υλοποίηση έργων και δράσεων για λογαριασμό άλλων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1Β του νόμου 2362/1995, και ιδίως της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.}

 

β) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του νόμου 3369/2005 προστίθενται τα εξής:

 

{, ένα από τα οποία προτείνεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.}

 

και η παράγραφος 5 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Οι πόροι του Ινστιτούτου είναι: α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλων δημόσιων φορέων, β) χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς και γ) έσοδα από άλλες πηγές.}

 

6. α) Η αξιολόγηση των αιτήσεων για χορήγηση υποτροφιών και οικονομικών ενισχύσεων από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, καθώς και των αιτήσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών γίνονται εξατομικευμένα από καταξιωμένους επιστήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού που επιλέγονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.

 

β) Η αποζημίωση των αξιολογητών της περίπτωσης α' καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Η αποζημίωση δεν μπορεί να είναι ανώτερη των 80 € ανά αξιολογούμενη αίτηση, ανάλογα με το αντικείμενο της αίτησης και το συνολικό ετήσιο ποσό αποζημίωσης κάθε αξιολογητή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 2.400 € ανεξαρτήτως του αριθμού των αξιολογήσεων που διενεργούνται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016), με την παράγραφο 1 του άρθρου 81 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017).

 

7. Η ισχύς της διάταξης της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του νόμου 2575/1998 (ΦΕΚ 23/Α/1998) παρατείνεται έως και 31-12-2013.

 

Ως σπουδαστές Ανώτατης Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού νοούνται οι σπουδαστές ΑΕΝ. Για τα θέματα της εκπαίδευσης επί πλοίου των σπουδαστών εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία.

 

8. α) Στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων οργανώνεται ηλεκτρονικό σύστημα, αποτελούμενο από σύνολο ηλεκτρονικών εφαρμογών, για την υποβολή και αξιολόγηση προτάσεων υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων ή χορήγησης υποτροφιών για έρευνα, μεταπτυχιακές σπουδές και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

 

β) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται:

 

α)α) οι προδιαγραφές του ηλεκτρονικού συστήματος που θα αποτελούν και τις ελάχιστες κοινές προδιαγραφές κάθε ηλεκτρονικής εφαρμογής του συστήματος,

β)β) οι όροι συντήρησης και λειτουργίας του συστήματος,

γ)γ) οι διαδικασίες διαμόρφωσης νέων ηλεκτρονικών εφαρμογών για τον εμπλουτισμό του συστήματος και

δ)δ) η υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που θα είναι αρμόδια για τη συντήρηση, λειτουργία και βελτίωση του συστήματος. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ανατίθεται η διαμόρφωση ή η συντήρηση ειδικότερων ηλεκτρονικών εφαρμογών σε υπηρεσία ή εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

9. α) Στο άρθρο 14 του νόμου 3328/2005 (ΦΕΚ 80/Α/2005) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Με την υποβολή κάθε αίτησης παροχής πληροφοριών καταβάλλεται στον Οργανισμό παράβολο που καθορίζεται κατά το άρθρο 18.}

 

β) Στο άρθρο 18 του νόμου 3328/2005 (ΦΕΚ 80/Α/2005) αντικαθίσταται η περίπτωση γ' και προστίθενται περιπτώσεις δ', ε', στ' και ζ' ως εξής:

 

{γ) Έσοδα από παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το παράβολο συνοδεύει, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, την αίτηση που κατατίθεται από κάθε ενδιαφερόμενο στη Γραμματεία του Οργανισμού για:

 

α)α) Την αναγνώριση ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας τίτλου σπουδών. Αν για την αναγνώριση πτυχίου απαιτείται και η συνεκτίμηση μεταπτυχιακού διπλώματος, καταβάλλεται ξεχωριστό παράβολο για κάθε τίτλο σπουδών.

 

β)β) Την επανεξέταση αιτήματος αναγνώρισης τίτλου σπουδών.

 

γ)γ) Τον καθορισμό της αντιστοιχίας της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας των αναγνωριζόμενων ως ισότιμων ή ισότιμων και αντίστοιχων αλλοδαπών τίτλων σπουδών με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή το χαρακτηρισμό των τίτλων ως αδιαβάθμητων.

 

δ)δ) Τη συμμετοχή σε εξετάσεις του Οργανισμού.

 

ε)ε) Τη χορήγηση αποσπασμάτων πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

στ)στ) Τη χορήγηση ακριβών αντιγράφων εγγράφων που έχει εκδώσει ο Οργανισμός ή που φυλάσσονται στο αρχείο του.

 

ζ)ζ) Την παροχή κάθε είδους πληροφοριών και βεβαιώσεων.

 

δ) Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

ε) Επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

στ) Χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς.

 

ζ) Έσοδα από άλλες πηγές.

 

Οι πόροι των παραπάνω περιπτώσεων κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό και μπορεί να διατίθενται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις λειτουργικές και στεγαστικές ανάγκες του Οργανισμού.}

 

10. α) Η Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΘ) που ιδρύθηκε με το βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 31/1968 (ΦΕΚ 8/Α/1968) καταργείται την 31-08-2014. Τα ζητήματα που ανακύπτουν από την κατάργησή της, ως ιδίως, θέματα της περιουσίας, του αρχείου, ζητήματα εκκρεμών δικών, επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Θέματα κατάστασης προσωπικού και ασφαλιστικών, που ανακύπτουν από την κατάργησή της, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

β) Οι εισαγωγικές εξετάσεις για το προκαταρκτικό έτος στην Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΘ) δεν θα διεξαχθούν για το ακαδημαϊκό έτος 2011 - 2012 και εφεξής.

 

γ) Έως την κατάργηση της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΘ), εκκρεμή θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του εκπαιδευτικού προσωπικού της εξετάζονται, κατ' εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων, από το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 35 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013).

 

11. α) Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α/1997), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου 2909/2001 (ΦΕΚ 98/Α/2001), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{β. Η επιλογή των υποψηφίων για τις σχολές και τα τμήματα, που δήλωσαν προτίμηση, γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από το άθροισμα των γινομένων του γενικού βαθμού πρόσβασης της βεβαίωσης, των βαθμών πρόσβασης των δύο μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας και κατά φθίνουσα σειρά μέχρι να καλυφθεί ο αριθμός θέσεων κάθε σχολής ή τμήματος.

 

Για τις σχολές ή τα τμήματα που απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες στο ανωτέρω σύνολο μορίων προστίθενται και τα μόρια που προκύπτουν από το γινόμενο του βαθμού των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών με τον αντίστοιχο συντελεστή.}

 

β) Μετά την περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α/1997), όπως διαμορφώνεται ανωτέρω, προστίθεται περίπτωση γ' ως ακολούθως:

 

{γ. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται μία φορά το χρόνο, ένα τουλάχιστον μήνα πριν την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων:

 

i. Ο αριθμός των θέσεων εισακτέων στα Τμήματα και τις Σχολές των Πανεπιστημίων, των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

Η απόφαση αυτή εκδίδεται μετά από γνώμη της Συγκλήτου κάθε Πανεπιστημίου, του Συμβουλίου κάθε Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, των αρμόδιων Συμβουλίων των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, που υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

ii. Ο αριθμός των θέσεων εισακτέων των κατόχων απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, πέραν του καθορισθέντος αριθμού στην περίπτωση i, στα Τμήματα και τις Σχολές της ίδιας περίπτωσης, ως ακολούθως:

 

α)α) Υποψηφίων που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1910/1944 (ΦΕΚ 229/Α/1944), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α/2006), καθώς και υποψηφίων τέκνων των ανωτέρω πολυτέκνων,

 

β)β) Υποψήφιων γονέων και τέκνων πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, εφόσον κανένα από αυτά δεν υπερβαίνει το 26ο έτος της ηλικίας του, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα, που δεν υπερβαίνουν το ανωτέρω όριο ηλικίας.

 

γ)γ) Υποψηφίων:

 

Α) με αδελφό ή αδελφή που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας γονέων,

 

Β) ορφανών από τον ένα ή και από τους δύο γονείς ή τέκνων άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα,

 

Γ) με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%, Δ) τέκνων των θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1897/1990 (ΦΕΚ 120/Α/1990).

 

Για την εισαγωγή των υποψηφίων των περιπτώσεων α)α' έως και γ)γ' στα Τμήματα και τις Σχολές της περίπτωσης i της παρούσας που βρίσκονται στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για τους υποψηφίους των περιπτώσεων α)α' έως και γ)γ' του προηγούμενου της εισαγωγής τους οικονομικού έτους δεν υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.

 

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα που αποκτά ο φορολογούμενος, η σύζυγός του και τα ανήλικα τέκνα του από κάθε πηγή, ανεξάρτητα αν αυτό είναι πραγματικό ή εισόδημα που προκύπτει με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (άρθρα 16 και 17 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος) φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του δευτέρου.

 

Για την εισαγωγή υποψηφίων στα λοιπά Τμήματα και Σχολές δεν εφαρμόζεται ο οικονομικός περιορισμός των προηγουμένων εδαφίων.

 

Το ποσό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

 

Ο συνολικός αριθμός των θέσεων εισακτέων της περίπτωσης ii δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) των θέσεων εισακτέων της περίπτωσης i.

 

iii. Ο αριθμός των θέσεων εισακτέων στα Τμήματα και τις Σχολές της περίπτωσης i της παρούσας υποψηφίων των άρθρων:

 

α) 34 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α?1999), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του νόμου 3708/2008 (ΦΕΚ 210/Α/2008) και αφορούν στην εισαγωγή αθλητών με διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,

 

β) 2 παράγραφος 4 περιπτώσεις α' και β' του νόμου [Ν] 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α/1997), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α/2001) και την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του νόμου 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α/2005) που αφορούν στην εισαγωγή τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού, αλλογενών - αλλοδαπών και υποψήφιων Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και

 

γ) 35 του νόμου [Ν] 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α/2009) που αφορούν στην εισαγωγή πασχόντων από σοβαρές παθήσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

Κατά τη διαδικασία επιλογής, κάθε υποψήφιος των ειδικών περιπτώσεων α)α' έως και γ)γ' της περίπτωσης ii κρίνεται για επιλογή για τις προβλεπόμενες θέσεις, που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης i του παρόντος άρθρου για κάθε τμήμα ή σχολή, με βάση το σύνολο των μορίων κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμησής του στο μηχανογραφικό δελτίο, κατά πρώτον, ως υποψήφιος της γενικής σειράς. Εάν δεν εισάγεται στη σχολή ή το τμήμα που έχει δηλώσει πρώτο στις προτιμήσεις του, κρίνεται για επιλογή για τις ειδικές θέσεις της ίδιας σχολής ή τμήματος ως υποψήφιος μιας εκ των ειδικών περιπτώσεων. Αν δεν εισάγεται ούτε με το ειδικό ποσοστό στο συγκεκριμένο τμήμα ή σχολή, η διαδικασία συνεχίζεται με την επόμενη προτίμηση του υποψηφίου, τόσο στη γενική σειρά όσο και στην ειδική. Αν δεν εισαχθεί και σε αυτό το τμήμα ή σχολή με τη γενική σειρά και την ειδική που έχει δηλώσει, η διαδικασία συνεχίζεται με τις επόμενες κατά σειρά προτίμησης του υποψηφίου στο μηχανογραφικό του δελτίο. Εάν ο υποψήφιος ανήκει σε περισσότερες από μία των ειδικών περιπτώσεων επιλέγει μόνο μία.

 

Εάν με το σύνολο των μορίων που έχει επιτύχει ο υποψήφιος μπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες από μία σχολές ή τμήματα εισάγεται τελικά μόνο σε εκείνη τη σχολή ή τμήμα που προσδιόρισε στη δήλωσή του με σειρά προτίμησης υψηλότερη σε σχέση με τις άλλες σχολές ή τμήματα που έχει δηλώσει.

 

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα αναγκαία δικαιολογητικά, η διαδικασία κατάθεσης, ο τόπος και ο χρόνος υποβολής και τα όργανα ελέγχου των δικαιολογητικών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ένταξη των υποψηφίων στις κατηγορίες της περίπτωσης ii.

 

Εάν μετά την εισαγωγή, με οποιονδήποτε τρόπο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στις περιπτώσεις α)α' έως και γ)γ' της περίπτωσης ii λόγω υποβολής ψευδών ή μη νόμιμων δικαιολογητικών, οι εισαχθέντες διαγράφονται από τα τμήματα εισαγωγής και αποκλείονται κατά τα επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Σχολές της περίπτωσης i. Οι θέσεις των διαγραφέντων δεν αναπληρώνονται ούτε μεταφέρονται.}

 

12. Προστίθεται παράγραφος 13 στο τέλος του άρθρου 1 του νόμου 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α/2001), ως ακολούθως:

 

{13. Μαθητές της τελευταίας τάξης των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων από το σχολικό έτος 2010 - 2011, προκειμένου να αποκτήσουν το απολυτήριο Γενικού Λυκείου χωρίς να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους αποφοίτησής τους μπορούν μετά από αίτησή τους που κατατίθεται στο οικείο Λύκειο, να εξετάζονται γραπτώς σε επίπεδο σχολικής μονάδας σε όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου σε θέματα που ορίζονται από τον οικείο Σύλλογο Διδασκόντων. Για τη διαδικασία αξιολόγησης των ανωτέρω ενδοσχολικά εξεταζόμενων μαθημάτων εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 60/2006 (ΦΕΚ 65/Α/2006). Στους αποφοίτους της παραγράφου αυτής χορηγείται απολυτήριο στο σώμα του οποίου αναγράφεται ότι χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

 

Όσοι αποκτούν απολυτήριο Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, μπορούν να αποκτήσουν δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εφόσον λάβουν μέρος στις γραπτές εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο, οποιοδήποτε άλλο έτος εκτός από αυτό της αποφοίτησής τους. Οι διατάξεις της περίπτωσης ii του εδαφίου α' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α/1997), όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, οι οποίες αφορούν στη διαδικασία απόκτησης της βεβαίωσης πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή.}

 

13. α) Η παράγραφος 6 του άρθρου 34 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/2010) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.}

 

β) Προστίθεται παράγραφος 7 στο άρθρο 34 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/2010) ως ακολούθως:

 

{7. Η συμμετοχή των μελών Συμβουλίων και των Επιτροπών του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών Πληροφόρησης, καθώς και των μελών των συλλογικών οργάνων των ερευνητικών κέντρων που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, μπορεί να γίνεται και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.}

 

14. Η διάταξη της περίπτωσης i της παραγράφου 5)α του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α/1997), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α/2001) και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου 3687/2008 (ΦΕΚ 159/Α/2008), που αναφέρεται στην εισαγωγή των αποφοίτων Γενικών Λυκείων ή άλλου τύπου Λυκείου σε ποσοστό 10% των θέσεων εισακτέων σε κάθε σχολή ή τμήμα της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2525/1997, ισχύει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 25 του νόμου 4058/2012 (ΦΕΚ 63/Α/2012).

 

15. Η παράγραφος 5 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1966/1991 (ΦΕΚ 147/Α/1991) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Για τα θέματα των προηγούμενων παραγράφων γνωμοδοτεί το δημοτικό συμβούλιο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του νόμου [Ν] 1566/1985.}

 

16. Στο νόμο 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/2010) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

 

α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε εκπαιδευτικό που κατέχει πτυχίο σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο αποδίδεται δεύτερη ειδικότητα με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή του και πρόταση του ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.}

 

β) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα μέλη των περιπτώσεων α' και β' του προηγούμενου εδαφίου ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης.}

 

γ) Στην παράγραφο 13 του άρθρου 16 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

 

{Αν κατά την επιλογή των στελεχών των περιπτώσεων ι)α' έως και κ)β' και κ)στ' έως και κ)η' της παραγράφου 2 του άρθρου 10, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της περίπτωσης β' της παραγράφου 8 του άρθρου 16 και των περιπτώσεων β' των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου έκτου του νόμου 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α/2010), όπως αντικαθίστανται, αντίστοιχα, από τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 47, είναι υποψήφιοι, τότε στη θέση τους ορίζονται, με απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί με βαθμό Α' και σημαντική εκπαιδευτική και διοικητική εμπειρία ή σχολικοί σύμβουλοι.

 

δ) Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 21 η λέξη Σεπτεμβρίου αντικαθίσταται από τη λέξη Αυγούστου.

 

17. α) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, εφόσον δεν αναλαμβάνουν για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία εντός 5 ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και παραιτούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

 

β) Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και αδυνατούν για το λόγο αυτό να αναλάβουν υπηρεσία. Η ισχύς της παραγράφου αυτής άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017.

 

γ) Η περίπτωση α' της παραγράφου 45 του άρθρου 13 του νόμου 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α/2003), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του νόμου 3391/2005 (ΦΕΚ 240/Α/2005), καταργείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 17 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του νόμου 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/2015).

 

18. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1238/1982 (ΦΕΚ 35/Α/1982) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία Αρεταίειο και Αιγινήτειο, το Ταμείο Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Αγροκτήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Ταμείο Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπάγονται στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.}

 

Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από 01-01-2012.

 

Από 01-01-2012, η επιχορήγηση των ανωτέρω φορέων μειώνεται ισόποσα με τις δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού τους.

 

19. α) Στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του νόμου 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α/2003) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

 

α)α) Η περίπτωση α' αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Η θέση του Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος είναι αποκλειστικής απασχόλησης και πληρώνεται με επιλογή, ύστερα από σχετική προκήρυξη. Η προκήρυξη εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, μία της Αθήνας και μία της Θεσσαλονίκης. Οι αιτήσεις των υποψηφίων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται εντός της προθεσμίας που ορίζεται ρητά στην προκήρυξη. Η επιλογή γίνεται από πενταμελή επιτροπή, στην οποία μετέχουν:

 

(α)α) Ο Πρόεδρος και ένα μέλος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος,

(β)β) ένα μέλος Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου της βαθμίδας του καθηγητή ή του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Ιστορίας, Φιλολογίας, Βιβλιοθηκονομίας και Επιστήμης Πληροφόρησης ή Βιβλιολογίας,

(γ)γ) ένας καταξιωμένος επιστήμονας με πολυετή εμπειρία στη διοίκηση οργανισμών και επιχειρήσεων και

(δ)δ) ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υπηρετεί στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής, καθώς και ο Γραμματέας της. Για την επιλογή, η επιτροπή συντάσσει αξιολογικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, καθώς και την προσωπικότητα και τη γενική συγκρότησή τους, η οποία εκτιμάται με προφορική συνέντευξη. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, η εξειδίκευση των κριτηρίων επιλογής, ειδικότερα θέματα της διαδικασίας και κάθε θέμα σχετικό με την επιλογή.}

 

β)β) Η περίπτωση β' αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Οι υποψήφιοι απαιτείται να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

 

α)α) Πτυχίο πανεπιστημίου και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο. Οι τίτλοι που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά ως προσόντα διορισμού, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφόσον έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμοι από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης ή το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής

 

β)β) Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

 

γ)γ) Πενταετή τουλάχιστον εμπειρία στη διοίκηση οργανισμών ή επιχειρήσεων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.

 

Η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών, η συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα, καθώς και οι σπουδές στη βιβλιοθηκονομία ή τη διοίκηση επιχειρήσεων και η εμπειρία στη βιβλιοθηκονομία συνεκτιμώνται.

 

γ)γ) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ' αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος είναι δημόσιος λειτουργός και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.}

 

δ)δ) Η περίπτωση δ' αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ. Αν ο Γενικός Διευθυντής πριν από το διορισμό του υπηρετούσε ως εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης ή ως υπάλληλος του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1Β του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995), μετά τη λήξη και τη μη ανανέωση της θητείας του, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιστρέφει, ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης, στο φορέα προέλευσης και καταλαμβάνει κενή οργανική θέση αντίστοιχη με τη θέση που κατείχε στον ίδιο φορέα ή, αν δεν υπάρχει τέτοια θέση, καταλαμβάνει προσωποπαγή θέση με την ίδια σχέση εργασίας, της ίδιας κατηγορίας και του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, που συνιστάται με την ίδια απόφαση.}

 

β) Η παράγραφος 7 του άρθρου 2 του νόμου 3149/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Όταν ο Γενικός Διευθυντής ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από υπάλληλο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κατηγορίας με βαθμό Α' της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Εφορευτικού Συμβουλίου.}

 

20. Στο άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 100/1994 (ΦΕΚ 78/Α/1994) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

 

α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η διοίκηση του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ασκείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από:

 

α) δύο μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ή ομότιμους καθηγητές του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,

 

β) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον οικείο Υπουργό,

 

γ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών για θέματα Απόδημου Ελληνισμού, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον οικείο Υπουργό και

 

δ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον οικείο Υπουργό.}

 

β) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρόντα είναι τουλάχιστον τρία μέλη του, μεταξύ των οποίων απαραιτήτως ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του.}

 

21. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 349/1976 (ΦΕΚ 149//1976) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2740/1999 (ΦΕΚ 186/Α/1999) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Το σώμα των εκλεκτόρων συγκροτείται από τους κατωτέρω:

 

α) τον επιχώριο Μητροπολίτη,

 

β) τον Δήμαρχο και τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τήνου, ανεξάρτητα από τη δημοτική εκλογική περιφέρεια από την οποία εξελέγησαν,

 

γ) τους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων, καθώς και τους Προέδρους των Συμβουλίων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Τήνου,

 

δ) τους Περιφερειακούς Συμβούλους της εκλογικής περιφέρειας της Περιφερειακής Ενότητας Τήνου και

 

ε) τα επτά πρώτα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητας Τηνίων εν Αθήναις.

 

4. Όλα τα μέλη του σώματος των εκλεκτόρων είναι υποχρεωτικώς Τήνιοι Χριστιανοί Ορθόδοξοι, άλλως αντικαθίστανται κατά τη νόμιμη τάξη των αναπληρωτών τους, εφόσον υπάρχουν. Ειδικότερα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, αν δεν είναι Τήνιοι Χριστιανοί Ορθόδοξοι, αντικαθίστανται από τον επόμενο κατά σειρά σύμβουλο του οικείου Συμβουλίου και μέχρι την εξάντληση του όλου αριθμού των Συμβούλων της αντίστοιχης Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας. Οι εκλέκτορες δεν επιτρέπεται να είναι και εκλόγιμοι.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.