Νόμος 2575/98 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Διοικητικά θέματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.α) Οι διατάξεις του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 152/1974, το οποίο ετέθη ως άρθρο 8 του με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 913/1978 κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 792/1978, που προβλέπουν θέματα σχετικά με το θεσμό του Υπουργικού Επιτρόπου στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη καταργούνται.

 

β) Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του βασιλικού διατάγματος της [ΒΔ] 15-04-1936 (ΦΕΚ 219/Α/1936), που προβλέπουν θέματα σχετικά με το θεσμό του Υπουργικού Επιτρόπου στον Οίκο Ναύτου, καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη καταργούνται.

 

γ) Οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί Ταμείου Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού, Ταμείου Πρόνοιας Κατώτερων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού, Εστίας Ναυτικών, Ειδικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών, Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού, Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και εν γένει όλων των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας που δεν αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, με τις οποίες προβλέπονται ο θεσμός του Υπουργικού Επιτρόπου ή Κυβερνητικού Επιτρόπου ή Αντιπροσώπου του Υπουργού, οι αρμοδιότητές τους, η ύπαρξη απαρτίας με τη συμμετοχή τους και οποιαδήποτε άλλη σχετική λεπτομέρεια καταργούνται.

 

δ) Τυχόν προβλήματα λειτουργίας που ήθελαν προκύψει κατά την εφαρμογή της παραγράφου αυτής ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, ύστερα από γνώμη του οικείου οργανισμού.

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 78 του νόμου 1892/1990 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Ειδικά για το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ο συντονισμός όλων ή ορισμένων Διευθύνσεων στις οποίες προΐστανται πολιτικοί υπάλληλοι μπορεί να γίνεται από Γενικό Διευθυντή, πολιτικό υπάλληλο κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, όπως ειδικότερα προβλέπεται από τον εκάστοτε ισχύοντα Οργανισμό του}.

 

3. α) Δημιουργείται στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, η οποία υπάγεται στον Υπουργό. Σκοπός της Διεύθυνσης αυτής είναι η εισαγωγή και εφαρμογή πληροφορικής και νέων τεχνολογιών στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, η ανάλυση και ο σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων, η οργάνωση, ο συντονισμός και η ενημέρωση των παραγόμενων ή τηρούμενων σε ηλεκτρονική μορφή πληροφοριών και δεδομένων του Υπουργείου, η επίβλεψη και η παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας των υπολογιστικών συστημάτων και των δικτύων του Υπουργείου και η σύνταξη μελετών και προγραμμάτων εκσυγχρονισμού του Υπουργείου σε θέματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ορίζεται είτε ανώτερος αξιωματικός του (Τ), ο οποίος γνωρίζει τη λειτουργία και χρήση υπολογιστικών συστημάτων και άριστα την αγγλική γλώσσα, είτε υπάλληλος κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή αν δεν υπάρχει Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, ο οποίος γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα.

 

β) Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών διαρθρώνεται σε τμήματα ως εξής:

 

1) Τμήμα Επιχειρησιακών Συστημάτων,

2) Τμήμα Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης,

3) Τμήμα Εκμετάλλευσης και Υποστήριξης Συστημάτων και Δικτύων.

 

Στο Τμήμα Επιχειρησιακών Συστημάτων και στο Τμήμα Εκμετάλλευσης και Υποστήριξης Συστημάτων και Δικτύων ορίζεται ως προϊστάμενος αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος, ο οποίος γνωρίζει τη λειτουργία και χρήση υπολογιστικών συστημάτων και άριστα την αγγλική γλώσσα. Στο Τμήμα Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης ορίζεται ως προϊστάμενος υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής και αν δεν υπάρχει υπάλληλος κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ και αν δεν υπάρχει υπάλληλος κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι γνωρίζουν άριστα την αγγλική γλώσσα.

 

γ) Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων είναι:

 

1) Τμήμα Επιχειρησιακών Συστημάτων: Η ανάπτυξη και διαχείριση επιχειρησιακών εφαρμογών, όπως εφαρμογών αλιείας, δορυφορικών συστημάτων, εφαρμογών λιμενικών αρχών.

2) Τμήμα Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης: Η ανάπτυξη και διαχείριση διοικητικών εφαρμογών, όπως βάσεις πλοίων, ναυτικών, σχολών εμπορικού ναυτικού, μισθοδοσίας.

3) Τμήμα Εκμετάλλευσης και Υποστήριξης Συστημάτων και Δικτύων: Η ανάπτυξη και διαχείριση δικτύου, η υποστήριξη και συντήρηση λογισμικού υλικού, η τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων απογραφής. η πρόσβαση σε βάσεις πληροφοριών, η διαχείριση και ενημέρωση ηλεκτρονικών σελίδων του Υπουργείου. Ο έλεγχος τήρησης διαδικασιών ασφαλείας.

 

δ) Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας που ήδη υπάρχει μετονομάζεται σε Διεύθυνση Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών.

 

ε) Αρμοδιότητες Διευθύνσεων και Τμημάτων ή Γραφείων ή Υπηρεσιών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, οι οποίες έχουν σχέση με αρμοδιότητες που αναφέρονται στα προηγούμενα στοιχεία της παραγράφου αυτής είτε με θέματα πληροφορικής, τα οποία αναφέρονται ή όχι στις αρμοδιότητες αυτές, μεταφέρονται αυτοδικαίως στη Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών που δημιουργείται.

 

στ) Για την επίτευξη των σκοπών της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας είναι δυνατή, μέσα σε μια διετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, η ανάθεση έργων και μελετών που εντάσσονται στους σκοπούς της, προϋπολογισμού μέχρι είκοσι (20) εκατομμυρίων δραχμών κατά περίπτωση, σε δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ερευνητικά πανεπιστημιακά ινστιτούτα και κέντρα τεχνολογικής έρευνας.

 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 18 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 792/1978, όπως αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 39 του νόμου [Ν] 1085/1980 και 10 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 2329/1995, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των φορέων της παραγράφου 1, που εγκρίνονται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, εγγράφονται κάθε χρόνο στους οικείους προϋπολογισμούς τους ποσά, τα οποία διατίθενται για παροχή δανείων στους υπαλλήλους τους ύψους μέχρι επτά (7) μηνιαίων αποδοχών και προκειμένου για τους συνταξιούχους του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου μέχρι επτά (7) μηνιαίων συντάξεων. Η εξόφληση των δανείων αυτών γίνεται σε τριάντα έξι (36) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με επιτόκιο ίδιο με αυτό που ορίστηκε για την τελευταία, πριν την υποβολή της αίτησης του δανείου, έκδοση ομολόγων του Δημοσίου ετήσιας διάρκειας.}

 

5. Κυρώνεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας με αριθμό [Α] 3423/18/1/25-05-1989 (ΦΕΚ 389/Β/1989).

 

6. Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 2227/1994 (ΦΕΚ 129/Α/1994) εφαρμόζεται αναλόγως και για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης.

 

7. α) Επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και στους οργανισμούς, ταμεία και γενικώς νομικά πρόσωπα που ανήκουν στην αρμοδιότητά του, η σύνδεση και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας και πληροφόρησης, όπως WWW, INTERNET και άλλων συναφών μέσων, για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών τους αναγκών.

 

β) Επιτρέπεται για τις επιχειρησιακές ανάγκες του Λιμενικού Σώματος η σύνδεση και χρήση κινητής τηλεφωνίας. Με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών ρυθμίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με τα πρόσωπα που δικαιούνται τέτοιας χρήσης, τη διαδικασία χορηγήσεων, αντικαταστάσεων ή ανακλήσεων των τηλεφωνικών παροχών, τον καθορισμό ορίων δαπανών κατά χρήστη ή ομάδες χρηστών και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

8. Κατά την πρώτη εκπαιδευτική περίοδο σε πλοίο οι σπουδαστές των Ανώτατων Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού ναυτολογούνται με την ιδιότητα του εκπαιδευόμενου σπουδαστή,η οποία δεν περιλαμβάνεται στις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και δημιουργείται με την παρούσα διάταξη. Οι σπουδαστές λαμβάνουν από 01-01-1997 μέχρι 31-12-2021 αντί αμοιβής και λοιπών επιδομάτων μηνιαίο εκπαιδευτικό επίδομα πρακτικής άσκησης επί του οποίου καθορίζονται και οι ασφαλιστικές εισφορές κατά την κείμενη νομοθεσία. Το ύψος και ο τρόπος καταβολής του επιδόματος, τα ειδικά θέματα των εισφορών, ως και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013), με το άρθρο 81 του νόμου [Ν] 4478/2017 (ΦΕΚ 91/Α/2017).

 

9. α) Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας μπορεί να συνιστώνται στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας μόνιμες ή και κατά περίπτωση επιτροπές για την έκτακτη επιθεώρηση εμπορικών πλοίων και τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων περί προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τήρησης των διεθνών κανονισμών αποφυγής συγκρούσεων στη θάλασσα, οι οποίες έχουν τα δικαιώματα ελέγχου που προβλέπονται για τα οικεία όργανα από την κείμενη νομοθεσία. Το πόρισμα των επιτροπών μπορεί να παραπέμπεται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας στην αρμόδια Λιμενική Αρχή ή στη Διεύθυνση Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, οι οποίες το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών πιστοποιούν το περιεχόμενο του πορίσματος και εφαρμόζουν την ισχύουσα νομοθεσία περί κυρώσεων.

 

β) Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του νόμου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και για τη νομοθεσία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και των νομικών προσώπων που εποπτεύει.

 

γ) Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας μπορεί να συνιστάται στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας μόνιμη ή και κατά περίπτωση νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την επεξεργασία των νόμων, των προεδρικών διαταγμάτων, των κανονιστικών αποφάσεων και την προετοιμασία κωδικοποίησης της νομοθεσίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και των νομικών προσώπων που εποπτεύει, εκτός εκείνων που όλα τα μέλη της διοίκησής τους εκλέγονται.

 

δ) Με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών ρυθμίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες, την οργάνωση και λειτουργία των ανωτέρω επιτροπών και το ειδικότερο αντικείμενό τους, την αμοιβή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, των μελών και της γραμματείας τους, που βαρύνει τον ειδικό Λογαριασμό Κεφαλαίου Λιμενικής Αστυνομίας των Λιμενικών Αρχών και προκειμένου για το στοιχείο α' τον Λογαριασμό Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

ε) Η συγκρότηση των ανωτέρω επιτροπών και ο καθορισμός της διάρκειας λειτουργίας τους γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και των Υπουργών Δικαιοσύνης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού, όταν πρόκειται να μετέχουν δικαστικοί, μέλη διδακτικού ερευνητικού προσωπικού Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή εκπαιδευτικού προσωπικού Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή υπάλληλοι του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αντιστοίχως.

 

10. Στο νομοθετικό διάταγμα [Ν] 712/1970 (ΦΕΚ 237/Α/1970):

 

α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. Τα Ανακριτικά Συμβούλια Ναυτικών Ατυχημάτων είναι επταμελή, συγκροτούνται ανά διετία με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και μετέχουν σε αυτά:

 

α. Ένας Αρεοπαγίτης ή Εφέτης, ως Πρόεδρος.

β. Ένας ανώτερος αξιωματικός Λιμενικού Σώματος.

γ. Ένας ανώτερος τεχνικός αξιωματικός Πολεμικού Ναυτικού.

δ. Ένας εφοπλιστής ή ειδικός στη ναυτιλιακή θεωρία και πρακτική.

ε. Ένας Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού, κάτοχος διπλώματος Α' τάξεως, με πενταετή τουλάχιστον θαλάσσια υπηρεσία σε πλοία χωρητικότητας άνω των 3.000 κόρων ολικής χωρητικότητας.

στ. Ένας Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού, κάτοχος διπλώματος Α' τάξεως, με πενταετή θαλάσσια υπηρεσία σε πλοία χωρητικότητας άνω των 3.000 κόρων ολικής χωρητικότητας, τα οποία φέρουν μηχανές εσωτερικής καύσεως άνω των 3.000 ίππων.

ζ. Ένας διπλωματούχος ναυπηγός μηχανικός, κάτοχος διπλώματος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής και με προϋπηρεσία ναυπηγού τουλάχιστο 15 ετών, η οποία βεβαιώνεται από το Σύλλογο Διπλωματούχων Ναυπηγών Μηχανικών Ελλάδος.}

 

β) Το στοιχείο δ' της παραγράφου 4 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{δ) Ο Πλοίαρχος και ο Μηχανικός του Εμπορικού Ναυτικού και οι αναπληρωτές τους, εν ενεργεία ή συνταξιούχοι, επιλέγονται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας από κατάλογο οκτώ (8) μελών που έχουν τα προσόντα του παρόντος άρθρου, ο οποίος του υποβάλλεται ξεχωριστά από την Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, την Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, την Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού και την Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού.

 

Ο διπλωματούχος ναυπηγός μηχανικός και ο αναπληρωτής του επιλέγονται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, από κατάλογο οκτώ (8) εν ενεργεία μελών που κατέχουν τα προσόντα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, που υποβάλλεται από το Σύλλογο Διπλωματούχων Ναυπηγών Μηχανικών Ελλάδος.

 

Οι παραπάνω κατά φορέα κατάλογοι δεν είναι απαραίτητοι αν δεν υποβληθούν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που εγγράφως θα ζητηθούν από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας.}

 

γ) Η παράγραφος 6 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{6. Το Ανακριτικό Συμβούλιο Ναυτικών Ατυχημάτων βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντες ο Πρόεδρος και τέσσερα από τα μέλη.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.