Νόμος 3966/11 - Άρθρο 58

Άρθρο 58: Λοιπά θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 93 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), τίθεται κόμμα και προστίθεται η φράση:

 

{εκτός των δημάρχων και αντιδημάρχων, οι οποίοι είναι ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε δήμους κάτω των πέντε χιλιάδων κατοίκων, καθώς και των προέδρων δημοτικών συμβουλίων όλων των δήμων και των προέδρων συνδέσμων}

 

και στο τέλος της ανωτέρω παραγράφου προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{Τα ανωτέρω πρόσωπα στην περίπτωση που δεν λάβουν την ειδική άδεια κατά τα ανωτέρω, επιλέγουν είτε την αντιμισθία είτε το μισθό της θέσης τους, εκτός των Δημάρχων σε Δήμους κάτω των 5.000 κατοίκων που είναι ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας και ασκούν το ιατρικό επάγγελμα σε δυσπρόσιτα ιατρεία, όπως ορίζονται από το νόμο 3868/2010.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 20 του άρθρου 66 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011).

 

2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 77 και στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 179 του νόμου 3852/2010 αντικαθίσταται η φράση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε αποκλειστική προθεσμία με τη φράση γίνεται εντός.

 

3. Στο άρθρο 9 του νόμου 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/2010) προστίθεται παράγραφος 3, ως ακολούθως:

 

{3. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 4 του άρθρου 211 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) το οφειλόμενο ποσό της τριμηνιαίας δόσης της ετήσιας εισφοράς των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης μελών του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής προς αυτόν, μπορεί να παρακρατείται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των υπόχρεων δήμων, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η απόφαση εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, που συνοδεύεται είτε από απόφαση που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνολικού αριθμού των μελών του ή κατόπιν ομόφωνης απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του, εφόσον έχει μεταβιβαστεί σε αυτήν η αντίστοιχη αρμοδιότητα.}

 

4. Στο τέλος του νόμου 3459/2006 Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (ΦΕΚ 103/Α/2006) προστίθεται ακροτελεύτιο νέο άρθρο με αριθμό 61, το οποίο έχει ως εξής:

 

{Άρθρο 61

 

1. Οι αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τις οποίες έχουν συστήσει ή συστήνουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού ή μετέχουν σε αυτές, με αποκλειστικό σκοπό τη, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών, λειτουργία Κέντρων Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών, διέπονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τις ρυθμίσεις του παρόντος. Στις ανωτέρω αστικές εταιρείες μπορεί να μετέχουν και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τοπικοί κοινωνικοί φορείς που οι σκοποί τους σχετίζονται με την πρόληψη των εξαρτήσεων και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας. Τα ανωτέρω Κέντρα επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους πέραν της πρόληψης της χρήσης των εξαρτησιογόνων ουσιών στην πρόληψη των εν γένει εξαρτήσεων (διαδίκτυο, τζόγος κ.λ.π.) που, μέσα από τις ενδεδειγμένες κατά περίπτωση δράσεις, έχει ως σκοπό, αποτέλεσμα και συνέπεια την περαιτέρω ισχυροποίηση της προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας και μετονομάζονται σε Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας.

 

Τα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, από άποψη ουσιαστική, συμβάλλουν και συντελούν με τη λειτουργία τους και την παροχή των υπηρεσιών τους στην υλοποίηση και στην επίτευξη των ιδρυτικών σκοπών του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών που αφορούν και στην πρόληψη των εξαρτήσεων που, μέσα από τις ενδεδειγμένες κατά περίπτωση δράσεις, έχει ως σκοπό, αποτέλεσμα και συνέπεια την περαιτέρω ισχυροποίηση της προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας.

 

Τα Κέντρα Πρόληψης που λειτουργούν με τη μορφή διαδημοτικής επιχείρησης του προεδρικού διατάγματος 410/1995 μετατρέπονται, σε ό,τι αφορά την πρόληψη της χρήσης των εξαρτησιογόνων ουσιών και μόνο, σε αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με τους ίδιους εταίρους και με σκοπό την πρόληψη των εξαρτήσεων που, μέσα από τις ενδεδειγμένες κατά περίπτωση δράσεις, έχει ως σκοπό, αποτέλεσμα και συνέπεια την περαιτέρω ισχυροποίηση της προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται για την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού, μεταφέρονται αυτοδίκαια από τη διαδημοτική επιχείρηση στην εν λόγω αστική εταιρεία με την ίδια σχέση εργασίας και σε αντίστοιχη ειδικότητα, ύστερα από διαπιστωτική απόφαση του διοικούντος αυτήν οργάνου.

 

2. Δυνατότητα συμμετοχής στις εν λόγω αστικές εταιρείες έχουν οι δήμοι, οι περιφέρειες και τοπικοί κοινωνικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Διοικούνται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο, μέλος του οποίου είναι υποχρεωτικά ο αιρετός εκπρόσωπος των εργαζομένων σε κάθε Κέντρο Πρόληψης.

 

3. Για τη σύσταση νέου Κέντρου ή τη λύση υφιστάμενου Κέντρου απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών και, σε περίπτωση που μετέχουν δήμοι ή και περιφέρειες, σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας ή και της Ένωσης Περιφερειών, αντίστοιχα.

 

4. Η χρηματοδότηση της λειτουργίας των Κέντρων αυτών πραγματοποιείται από τα Υπουργεία Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ισόποσα και ταυτόχρονα. Η χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προέρχεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και καταβάλλεται μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία, μετά από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Η χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης πραγματοποιείται με πίστωση που αναγράφεται στον τακτικό προϋπολογισμό του, σε ειδικό κωδικό, και καταβάλλεται μέσω του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης χρηματοδοτεί τα Κέντρα αυτά μόνο εφόσον μετέχουν σε αυτά δήμοι ή και περιφέρειες.

 

5. Το πάσης φύσεως προσωπικό, το οποίο κατά τη δημοσίευση του παρόντος εργάζεται στα εν λόγω Κέντρα με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, εξακολουθεί να εργάζεται σε αυτά με την ίδια σχέση εργασίας και σε αντίστοιχη ειδικότητα.

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών, καταρτίζεται Ενιαίος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας. Στον Ενιαίο Εσωτερικό Κανονισμό ρυθμίζονται ιδίως:

 

α) οι όροι και ο τρόπος οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης και λειτουργίας των ως άνω Κέντρων,

 

β) ο τρόπος άσκησης της επιστημονικής παρακολούθησης, εποπτείας και ελέγχου τους από τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών,

 

γ) ο αριθμός των θέσεων, τα προσόντα και οι αρμοδιότητες του προσλαμβανόμενου προσωπικού,

 

δ) ο τρόπος κατάρτισης και εκπαίδευσης του προσωπικού των ως άνω Κέντρων,

 

ε) ο τρόπος άσκησης του οικονομικού - διαχειριστικού ελέγχου των εν λόγω Κέντρων,

 

στ) η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης και πιστοποίησης της λειτουργίας του επιτελούμενου έργου, καθώς και των εργαζομένων των Κέντρων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.}

 

5. Στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 3812/2009, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ι)θ' ως εξής:

 

{ι)θ. το προσωπικό του άρθρου 211 του νόμου [Ν] 3584/2007.}

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 163 του νόμου [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) προστίθεται η εξής ερμηνευτική διάταξη:

 

{Κατά την αληθή έννοια της παραγράφου αυτής, στους αντικαταστάτες δημάρχων και προέδρων συνδέσμων περιλαμβάνονται και όσοι εκλέγονται σε νέα δημοτική περίοδο.}

 

7. Στο άρθρο πέμπτο του νόμου 3839/2010 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

 

{9. Έως την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται στο τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης (5) της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1, στο τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης (5) της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 και στο τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης (4) της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 85 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο πρώτο, η επιλογή των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της Ακαδημίας Αθηνών, των Πανεπιστημίων και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων γίνεται βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στο ως άνω άρθρο, με εξαίρεση τη γραπτή εξέταση.}

 

8. Παρατείνεται από τη λήξη της και μέχρι τις 29-05-2011 η προβλεπόμενη από την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόμου 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προθεσμία για την υποβολή φακέλου για τον έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 3548/2007.

 

9. Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 93 και της παραγράφου 10 του άρθρου 182 του νόμου 3852/2010 δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 

10. Μετά το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 95 του νόμου 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Πριν την προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου και κατ' εξαίρεση των κειμένων διατάξεων, οι δήμοι δύνανται να εγγράφουν στον προϋπολογισμό τους πιστώσεις και να συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, που αφορούν την άσκηση της αρμοδιότητας της παραγράφου 4 υπ' αριθμό 18 του προηγούμενου άρθρου για το σχολικό έτος 2011 - 2012.}

 

11. Το δεύτερο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 9 και η παράγραφος 11 του άρθρου 282 του νόμου 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι ανωτέρω ενώσεις είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών εποπτεύονται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

Όργανα διοίκησης των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εκτελεστική Επιτροπή, ο Πρόεδρος και το Εποπτικό Συμβούλιο.

 

Όργανα διοίκησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της Ένωσης Περιφερειών είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εκτελεστική Επιτροπή, ο Πρόεδρος και το Εποπτικό Συμβούλιο.

 

11. Από την ανάδειξη των νέων οργάνων διοίκησης η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, αντίστοιχα, υπεισέρχονται, αυτοδικαίως, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος και των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, περιλαμβανομένης και της ένταξης του προσωπικού τους, καθώς και των δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.