Νόμος 3149/03 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Διοίκηση, αρμοδιότητες οργάνων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όργανα Διοίκησης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας είναι το Εφορευτικό Συμβούλιο (ΕΣ) και ο Γενικός Διευθυντής (ΓΔ). Τα όργανα διοίκησης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας ορίζονται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους, κατά παρέκκλιση των ρυθμίσεων του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016).

 

2. α) Το Εφορευτικό Συμβούλιο είναι επταμελές και αποτελείται από:

 

α)α) Έναν (1) καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτή καθηγητή ειδικότητας Βιβλιοθηκονομίας ή Επιστήμης Πληροφορίας του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΤΑΒΜΙΠ) ή του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών (ΤΒΣΠΤΕΙΑΘ) ή του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΤΒΣΠΤΕΙΘΕΣ) ή άλλου αντίστοιχου τμήματος, ο οποίος υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του, από το οικείο τμήμα ως εξής: Κατά την πρώτη συγκρότηση του Εφορευτικού Συμβουλίου το τακτικό μέλος των υπό στοιχείο α)α' μελών υποδεικνύεται από το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και ο αναπληρωτής του από το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών, στη δεύτερη συγκρότηση των υπό στοιχείο α)α' μελών το τακτικό μέλος υποδεικνύεται από το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών και ο αναπληρωτής του από το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης, στην επόμενη συγκρότηση το τακτικό μέλος υποδεικνύεται από το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης και ο αναπληρωτής του από το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και ούτω καθεξής, ώστε να εκπροσωπούνται εκ περιτροπής όλα τα αντίστοιχα τμήματα στο Εφορευτικό Συμβούλιο.

β)β) Έναν (1) Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο αυτού.

γ)γ) Τρία (3) μέλη/προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους με επιστημονική κατάρτιση, εμπειρία και εν γένει σημαντικό έργο στους τομείς του πολιτισμού και των επιστημών, οι οποίοι επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

δ)δ) Τον εκάστοτε Προϊστάμενο της Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει η εποπτεία της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, που αναπληρώνεται από το νόμιμο αναπληρωτή του.

ε)ε) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων, ο οποίος εκλέγεται με τον αναπληρωτή του από το σύνολο των εργαζομένων στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, που συνέρχονται για το σκοπό αυτόν ύστερα από σχετικό αίτημα του Τμήματος Βιβλιοθηκών της εποπτεύουσας Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

β) Η συγκρότηση του Εφορευτικού Συμβουλίου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος αυτού. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας συμμετέχει ως εισηγητής στις συνεδριάσεις του Εφορευτικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

γ) Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των υπό στοιχεία α)α' και γ)γ' της περίπτωσης α' μελών είναι τετραετής, ενώ η θητεία των υπό στοιχεία β)β', δ)δ' και ε)ε' της περίπτωσης α' μελών είναι τριετής. Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Εφορευτικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεωθεί μόνο 1 φορά.

 

δ) Αν ένα τακτικό μέλος ή ο αναπληρωτής του ελλείπουν ή παραιτηθούν αντικαθίστανται για το υπόλοιπο της θητείας τους. Ένα μέλος θεωρείται ότι παραιτήθηκε αν δεν παρίσταται σε τέσσερις διαδοχικές συνεδριάσεις.

 

ε) Η ιδιότητα του μέλους του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας είναι ασυμβίβαστη:

 

α)α) με την ιδιότητα του αντισυμβαλλομένου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας με σύμβαση έργου ή προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών,

β)β) με την ιδιότητα του εν ενεργεία μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου, Υφυπουργού Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου ή Βουλευτή και

γ)γ) με την ιδιότητα του μέλους επιτροπής ή ομάδας εργασίας που έχει συσταθεί από φορείς του στενού και ευρύτερου δημοσίου τομέα.

 

στ) Το Εφορευτικό Συμβούλιο συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου του, εντός 10 ημερών από τον ορισμό των μελών του. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Εφορευτικό Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά ανά 2 μήνες και σε έκτακτη συνεδρίαση, όποτε τούτο ζητηθεί από τουλάχιστον 4 μέλη του ή από τον Γενικό Διευθυντή. Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και διευθύνει τις εργασίες του.

 

ζ) Η αμοιβή των μελών του Εφορευτικού Συμβουλίου καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015).

 

3. Το Εφορευτικό Συμβούλιο μεριμνά για την εκπλήρωση της αποστολής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, διαμορφώνει τη στρατηγική της και εποπτεύει τη λειτουργία της. Το Εφορευτικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α) εγκρίνει και αναθεωρεί το Στρατηγικό Σχέδιο λειτουργίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, καθώς και αξιολογεί την έκθεση υλοποίησής του,

β) εγκρίνει το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, που καταρτίζει ο Γενικός Διευθυντής,

γ) εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας,

δ) εγκρίνει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων που υποβάλλει ο Γενικός Διευθυντής,

ε) εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας,

στ) εξασφαλίζει τον έλεγχο της περιουσίας και της οικονομικής διαχείρισης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

ζ) αποδέχεται ή αποποιείται κληρονομιές, κληροδοσίες ή δωρεές και κάθε είδους χορηγίες, επιχορηγήσεις ή εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

η) εγκρίνει συνεργασίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, που προωθούν την αποστολή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας,

θ) προγραμματίζει και εισηγείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων την πρόσληψη προσωπικού,

ι) τοποθετεί, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, τους προϊσταμένους των Υπηρεσιών,

ι)α) υποβάλλει προς έγκριση στον Υπουργό σχέδιο Προκήρυξης για την επιλογή του Γενικού Διευθυντή,

ι)β) γνωμοδοτεί για την ανανέωση της θητείας του Γενικού Διευθυντή,

ι)γ) το Εφορευτικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει μερικές από τις αρμοδιότητές του στον Πρόεδρο ή στον Γενικό Διευθυντή,

ι)δ) έχει κάθε αρμοδιότητα που δεν ανατίθεται ειδικώς σε άλλο όργανο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας.

 

4. α) Η θέση του Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας είναι δημόσιος λειτουργός και διορίζεται για τετραετή θητεία, ανανεώσιμη μόνο 1 φορά.

 

Η θητεία του απερχόμενου Γενικού Διευθυντή παρατείνεται μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Γενικού Διευθυντή.

 

β) Ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας επιλέγεται ως εξής:

 

α)α) Με δημόσια προκήρυξη, που εκδίδει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή να υποβάλουν σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στην προκήρυξη αναφέρονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο Γενικός Διευθυντής, καθώς επίσης και η μέθοδος αξιολόγησης των υποψηφίων. Στην προκήρυξη προσδιορίζονται τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του Γενικού Διευθυντή, καθώς και η αμοιβή του.

 

β)β) Για την επιλογή συγκροτείται πενταμελής Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, από τα ακόλουθα μέλη:

 

i) Έναν (1) Σύμβουλο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, ως Πρόεδρο, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του.

ii) Έναν Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του.

iii) Τρία (3) μέλη του Εφορευτικού Συμβουλίου τα οποία υποδεικνύονται από αυτό.

 

Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων.

 

Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Γραμματέας της Επιτροπής.

 

γ)γ) Η ανωτέρω Επιτροπή συντάσσει αξιολογικό πίνακα κατάταξης του συνόλου των υποψηφίων με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, καθώς και την προσωπικότητα και τη γενικότερη συγκρότησή τους που εκτιμάται με προφορική συνέντευξη και υποβάλλει σχετική εισήγηση στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

δ)δ) Ως Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας επιλέγεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ένας από τους 3 πρώτους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης.

 

γ) Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας απαιτείται να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

 

α)α) πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ως ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής,

β)β) διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένοι της αλλοδαπής,

γ)γ) άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς και καλή γνώση μίας (1) τουλάχιστον ακόμη ξένης γλώσσας,

δ)δ) δεκαετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη εμπειρία σε διοικητική θέση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

 

Συνεκτιμώνται η κατοχή τίτλου σπουδών στη βιβλιοθηκονομία ή στην επιστήμη της πληροφορίας ή στη διοίκηση επιχειρήσεων ή οργανισμών, η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών, καθώς και η συγγραφική δραστηριότητα με αντικείμενο τις ανθρωπιστικές επιστήμες ή την επιστήμη της πληροφορίας που πιστοποιείται μεταξύ άλλων από δημοσιεύσεις βιβλίων ή άρθρων σε έγκριτα διεθνή περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων.

 

δ) Οι αποδοχές του Γενικού Διευθυντή καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015).

 

ε) Αν ο Γενικός Διευθυντής πριν από το διορισμό του υπηρετούσε ως εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης ή ως υπάλληλος του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1Β του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995), μετά τη λήξη και τη μη ανανέωση της θητείας του, με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιστρέφει, ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης, στο φορέα προέλευσης και καταλαμβάνει κενή οργανική θέση όμοια με τη θέση που κατείχε στον ίδιο φορέα ή, αν δεν υπάρχει τέτοια θέση, καταλαμβάνει προσωποπαγή θέση με την ίδια σχέση εργασίας, της ίδιας κατηγορίας και του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, που συνιστάται με την ίδια απόφαση. Η απόφαση αυτή ανατρέχει στο χρόνο λήξης της θητείας του.

 

5. Ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α) διευθύνει την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας και έχει την ευθύνη για την εύρυθμη επιστημονική και διοικητική λειτουργία της,

 

β) παρακολουθεί τις διεθνείς επιστημονικές τάσεις και εξελίξεις στο χώρο της βιβλιοθηκονομίας και επιστήμης πληροφορίας, ενημερώνει το Εφορευτικό Συμβούλιο και μεριμνά για την ανταπόκριση της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας σε αυτές,

 

γ) εισηγείται το Στρατηγικό Σχέδιο στο Εφορευτικό Συμβούλιο, μεριμνά για την εφαρμογή του, υποβάλει στο Εφορευτικό Συμβούλιο προς αξιολόγηση την έκθεση υλοποίησής του και γενικότερα έχει την ευθύνη της στρατηγικής ανάπτυξης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας,

 

δ) καταρτίζει το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, στο πλαίσιο του πενταετούς Στρατηγικού Σχεδίου, το υποβάλει προς έγκριση στο Εφορευτικό Συμβούλιο και μεριμνά για την πραγματοποίηση των στόχων του,

 

ε) εισηγείται στο Εφορευτικό Συμβούλιο:

 

α)α) τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας,

β)β) τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό,

γ)γ) τον προγραμματισμό πρόσληψης κάθε είδους προσωπικού,

δ)δ) κάθε θέμα που ανήκει στην αρμοδιότητα του Εφορευτικού Συμβουλίου,

 

στ) προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, μεριμνά για την αξιοποίηση των ουσιαστικών και τυπικών προσόντων του προσωπικού και το τοποθετεί στις επιμέρους υπηρεσίες,

 

ζ) συγκροτεί επιτροπές και επιστημονικές ομάδες εργασίας, με συγκεκριμένα καθήκοντα, το έργο των οποίων κατευθύνει και συντονίζει,

 

η) καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας,

 

θ) υποβάλλει προς έγκριση ετησίως έκθεση πεπραγμένων στο Εφορευτικό Συμβούλιο με απολογισμό και ισολογισμό της αντίστοιχης περιόδου,

 

ι) εκπροσωπεί την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας δικαστικώς και εξωδίκως,

 

ι)α) προβαίνει στην αγορά και πώληση ακινήτων, για την κάλυψη αναγκών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, ύστερα από σχετική έγκριση του Εφορευτικού Συμβουλίου και του εποπτεύοντος Υπουργού,

 

ι)β) είναι διατάκτης δαπανών.

 

6. Όταν ο Γενικός Διευθυντής απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (νόμος 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999)).

 

7. Το Εφορευτικό Συμβούλιο ύστερα από αίτημα τουλάχιστον 5 μελών του μπορεί, με απόφασή του που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και η οποία συνοδεύεται από ειδική και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση, να εισηγηθεί στον Υπουργό την παύση του Γενικού Διευθυντή από τα καθήκοντά του, εφόσον η επί μακρόν συνεχιζόμενη πλημμελής ανταπόκριση στις υποχρεώσεις του παρακωλύει την εύρυθμη λειτουργία της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας. Για την παύση του Γενικού Διευθυντή εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από προηγούμενη ακρόασή του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.