Νόμος 3328/05

Ν3328/2005: Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3328/2005: Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 80/Α/2005), 01-04-2005.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α

 

Άρθρο 1: Ίδρυση - Νομική Μορφή - Έδρα

Άρθρο 2: Σκοπός

Άρθρο 3: Ορισμοί

Άρθρο 4: Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων

 

Κεφάλαιο Β

 

Άρθρο 5: Οργάνωση

Άρθρο 6: Όργανα διοίκησης Συγκρότηση και λειτουργία

 

Κεφάλαιο Γ

 

Άρθρο 7: Αρμοδιότητες Ολομέλειας και Τμημάτων Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 8: Αρμοδιότητες Εκτελεστικής Επιτροπής

 

Κεφάλαιο Δ

 

Άρθρο 9: Αρμοδιότητες του Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 10: Ειδικοί Εισηγητές και Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

Άρθρο 11: Διαδικασία για αναγνώριση τίτλων σπουδών

Άρθρο 12: Αναγνώριση πτυχίων Ιατρικής, Οδοντιατρικής και άλλων επιστημών εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 13: Επανεξέταση αιτημάτων αναγνώρισης

 

Κεφάλαιο Ε

 

Άρθρο 14: Παροχή πληροφοριών και διαδικασία

Άρθρο 15: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο ΣΤ

 

Άρθρο 16: Διάρθρωση Διοικητικών Υπηρεσιών - Παραρτήματα Νομικό Γραφείο

Άρθρο 17: Προσωπικό - Θέσεις - Προσόντα

Άρθρο 18: Πόροι του Οργανισμού

 

Κεφάλαιο Ζ

 

Άρθρο 19: Κατάργηση του Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας - Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 21: Θέματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 22: Σχολικά βιβλία και ανθολογίες

Άρθρο 23: Ισχύς

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 31-03-2005

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.