Νόμος 3525/07 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Ρυθμίσεις για την εταιρεία Ελληνικό Φεστιβάλ Ανώνυμη Εταιρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ελληνικό Φεστιβάλ, Ανώνυμος Εταιρεία, που έχει συσταθεί με το άρθρο 1 του νόμου 2636/1998 (ΦΕΚ 198/Α/1998), εποπτεύεται στο εξής από τον Υπουργό Πολιτισμού, ο οποίος θεωρείται ως εποπτεύων Υπουργός για όλες τις έννομες συνέπειες και ιδίως για την εφαρμογή του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005).

 

2. α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του νόμου 2636/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται στη γενική συνέλευση της εταιρείας από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού ή από πρόσωπο που αυτοί εξουσιοδοτούν.}

 

β) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου 2636/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η αμοιβή του γενικού διευθυντή καθορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού.}

 

γ) Η περίπτωση γ' του άρθρου 4 του νόμου 2636/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. ετήσια οικονομική ενίσχυση, που εγγράφεται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας.}

 

3. Στο άρθρο 4 του νόμου 2636/1998 προστίθεται εδάφιο η', ως εξής:

 

{η. Από το ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί των μικτών κερδών από τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου για τα Καζίνο Κέρκυρας και Πάρνηθας, που διατίθεται ως επιχορήγηση του τακτικού προϋπολογισμού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, του Ελληνικού Φεστιβάλ και της Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 2 του νόμου 2206/1994 (ΦΕΚ 62/Α/1994), όπως προστέθηκε με το άρθρο 24 παράγραφος 3 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 24 παράγραφος 3 του νόμου 2941/2001 (ΦΕΚ 201/Α/2001), ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) θα διατίθεται στο εξής ως επιχορήγηση του τακτικού προϋπολογισμού του Ελληνικού Φεστιβάλ.}

 

4. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 2636/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται το προβλεπόμενο από το άρθρο 2 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 καταστατικό της εταιρείας.}

 

β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του νόμου 2636/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Το καταστατικό της εταιρείας μπορεί να τροποποιείται και να κωδικοποιείται με απόφαση της γενικής συνέλευσης της εταιρείας, που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

γ) Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του νόμου 2636/1998 καταργείται. Δικηγόροι του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού που έχουν διατεθεί στην εταιρεία μπορεί να επιστρέφουν στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και πριν την λήξη της τριετούς διάθεσής τους ή της παράτασής της, με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη των διοικητικών συμβουλίων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της εταιρείας.

 

δ) Καταργούνται οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3, της παραγράφου 2 του άρθρου 3, της παραγράφου 4 του άρθρου 5 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του νόμου 2636/1998. Στη θέση των καταργούμενων διατάξεων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου Α' του νόμου 3429/2005.

 

ε) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόμου 2636/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και του οικείου Υπουργού και ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, επιτρέπεται να αποσπώνται στην εταιρεία μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι που υπηρετούν σε υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου τομέα.}

 

στ) Οι κανονισμοί του άρθρου 8 του νόμου 2636/1998 εγκρίνονται και τροποποιούνται στο εξής με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

5. Οι πιστώσεις που έχουν εγγραφεί για την εταιρεία Ελληνικό Φεστιβάλ Ανώνυμη Εταιρεία στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης ή στον προϋπολογισμό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ή στον προϋπολογισμό οποιουδήποτε άλλου φορέα μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

6. Η αναστολή της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του νόμου [Ν] 3419/2005 που αφορά στην ένταξη των Γραφείων Εξωτερικού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης ως και της άσκησης από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στην ίδια διάταξη παρατείνεται, αφότου έληξε την 31-12-2006 μέχρι 31-12-2008.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του νόμου 3631/2008 (ΦΕΚ 6/Α/2008).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.