Νόμος 2919/01 - Άρθρο 24

Άρθρο 24


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 6 του νόμου [Ν] 710/1977 (ΦΕΚ 283/Α/1977) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 6

 

1. Οι ασκούντες το επάγγελμα του ξεναγού κατά τις διατάξεις του παρόντος υπάγονται από 01-01-1977 στην ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων για όλους τους κλάδους ασφαλίσεώς του, σύμφωνα με τη νομοθεσία που το διέπει.

 

2. Οι ξεναγοί οφείλουν, για κάθε παρεχόμενη εργασία, σχετική με το επάγγελμά τους, να εκδίδουν δελτίο παροχής υπηρεσιών, από τριπλότυπο νόμιμα θεωρημένο, αντίγραφο δε αυτών να υποβάλλουν στις Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου.

 

Σε περίπτωση μη υποβολής στις Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης των δελτίων παροχής υπηρεσιών του προηγούμενου εδαφίου εντός της οριζόμενης προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από τη λήξη του ημερολογιακού τριμήνου, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διατάξεις του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων για καθυστέρηση καταβολής εισφορών.

 

3. Οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τόσο τον εργοδότη όσο και τον ασφαλισμένο (ξεναγό) παρακρατούνται στο σύνολό τους από τα τουριστικά γραφεία, τις λοιπές επιχειρήσεις, το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου κ.λ.π. προς τα οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους οι ξεναγοί και αποδίδονται προς τις Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου.

 

Προκειμένου περί ξεναγών που παρέχουν υπηρεσίες σε μεμονωμένους περιηγητές και εν γένει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου αποδίδονται στις Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου με ευθύνη των ξεναγών.

 

4. Οι Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης υποχρεούνται να αποδίδουν στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων εντός ενενήντα (90) ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου τις καταβληθείσες σε αυτές εισφορές των προηγούμενων παραγράφων, ως και αντίγραφα των δελτίων παροχής υπηρεσιών, συνοδευόμενα από αναλυτική κατάσταση στην οποία φαίνεται το σύνολο των αμοιβών και των επ' αυτών εισφορών για κάθε ξεναγό και επιπλέον κατάσταση στην οποία καταχωρούνται οι εργοδότες και ξεναγοί, οι οποίοι δεν κατέβαλαν εντός της καθορισμένης προθεσμίας τις ασφαλιστικές εισφορές που τους βαρύνουν.

 

Ως εργοδότες έναντι του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων θεωρούνται στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 3 τα τουριστικά γραφεία και οι λοιπές επιχειρήσεις, στη δε περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας παραγράφου, οι ίδιοι οι ξεναγοί

 

5. Οι διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 710/1977 (ΦΕΚ 283/Α/1977) έχουν εφαρμογή και για τους ξεναγούς που αποφοίτησαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.}

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του νόμου 2837/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. α) Για την ίδρυση των εταιριών που προβλέπονται στην παράγραφο 5 εδάφιο ι)α' του άρθρου 13 του νόμου 2636/1998, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 2837/2000, μοναδικός μέτοχος μπορεί να είναι η Ανώνυμη Εταιρία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα. Η λειτουργία των εταιριών αυτών διέπεται από τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920. Οι μετοχές των εν λόγω θυγατρικών εταιρειών της Ανώνυμης Εταιρείας Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα μπορούν να μεταβιβάζονται, ανταλλάσσονται, μισθώνονται ή να παραχωρούνται για ορισμένο χρόνο έναντι ανταλλάγματος με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα.

 

β) Εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΑΕ Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα ιδρύονται οι θυγατρικές εταιρείες για τη λειτουργία των επιχειρήσεων Καζίνο Κέρκυρας και Ξενοδοχείο - Καζίνο Πάρνηθας.}

 

3. Στο άρθρο 2 του νόμου 2206/1994 προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:

 

{13. α) Οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 2206/1994 άδειες Καζίνο στη θέση Μοντ Παρνές στην Πάρνηθα και στην Κέρκυρα χορηγούνται στην Ανώνυμη Εταιρεία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα. Για τη χορήγηση των εν λόγω αδειών εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία ρυθμίζονται και τα θέματα της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου 2206/1994.

 

Πριν από την έκδοση της υπουργικής απόφασης η Ανώνυμη Εταιρεία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα θα καταβάλλει τα ποσά που προβλέπονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 του νόμου 2206/1994 για τα Καζίνο Πάρνηθας και Κέρκυρας αντίστοιχα. Τα εν λόγω χρηματικά ποσά αποδίδονται στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.

 

β) Τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 2 του νόμου 2206/1994 ποσά από τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου επί των μικτών κερδών για τα Καζίνο Κέρκυρας και Πάρνηθας διατίθενται στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού σε ποσοστό 70% του συνολικού ποσού αποκλειστικά για τη διαφήμιση και προβολή του Ελληνικού Τουρισμού και σε ποσοστό 30% ως επιχορήγηση του τακτικού προϋπολογισμού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, του Ελληνικού Φεστιβάλ και της Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης, που κατανέμεται μεταξύ αυτών με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης.

 

Ειδικά για τις χρήσεις των ετών 2000 - 2001 στα ανωτέρω ποσά συμψηφίζονται τυχόν καταβολές που έγιναν υπέρ Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του νόμου 2636/1998, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 9 του νόμου 2837/2000.

 

4. Όργανα Διοίκησης Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

1. α. Στον Ελληνικό οργανισμό Τουρισμού συστήνεται θέση Προέδρου. Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού διορίζεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού. Η θητεία του είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται

 

β. Η κατοχή της θέσης του Γενικού Γραμματέα Τουρισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης δεν αποτελεί κώλυμα για το διορισμό στη θέση του Προέδρου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

γ. Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού είναι ο ανώτερος προϊστάμενος των υπηρεσιών του Οργανισμού και έχει όλες τις αρμοδιότητες που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για το Γενικό Γραμματέα, τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

δ. Με την έναρξη ισχύος των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου καταργούνται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993). Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Πρόεδρος Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Διοικητικό Συμβούλιο Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και Γενικός Γραμματέας Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στο εξής νοείται ο Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

ε. Η αποζημίωση του Προέδρου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών.

 

στ. Οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 30 του νόμου 1558/1985 και του άρθρου 71 του νόμου [Ν] 1943/1991 εφαρμόζονται και ως προς τον Πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και το Γραφείο του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του νόμου 2941/2001 (ΦΕΚ 201/Α/2001).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε από την παράγραφο 5 του άρθρου 37 του νόμου 3756/2009 (ΦΕΚ 53/Α/2009).

 

5. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του νόμου 2206/1994 (ΦΕΚ 62/Α/1994) προστίθεται παράγραφος 4)α ως εξής:

 

{4. α) Απαγορεύεται η πρόσληψη στις επιχειρήσεις καζίνο της χώρας όσων έχουν υπηρετήσει στη Διεύθυνση Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ως διοικητικό προσωπικό ή ως μέλη του ελεγκτικού μηχανισμού των Καζίνο του αυτού ή άλλου Υπουργείου ή έχουν διατελέσει μέλη της Επιτροπής Καζίνο. Η απαγόρευση ισχύει επί πέντε (5) έτη από την με οποιονδήποτε τρόπο διακοπή της σχέσεώς τους με τις υπηρεσίες αυτές.

 

Οι παραβάτες των ως άνω διατάξεων υπόκεινται στις ποινές της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.}

 

6. Στο τέλος του άρθρου 6 του νόμου 2160/1993 προστίθεται παράγραφος 24 ως εξής:

 

{24. Οι χώροι οργανωμένης κατασκήνωσης με ή χωρίς οικίσκους εξομοιώνονται με τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της παραγράφου 1)α του άρθρου 2 του νόμου αυτού, όσον αφορά στην εφαρμογή του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 4377/1929 και με τους ίδιους όρους και διαδικασία που ισχύει προκειμένου περί ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Το αυτό ισχύει και όσον αφορά στη δυνατότητα παραχώρησης της χρήσης αιγιαλού, που ευρίσκεται στο θαλάσσιο μέτωπο των επιχειρήσεων αυτών, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 13 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1540/1938 (ΦΕΚ 488/Α/1938).}

 

7. Ρύθμιση χρεών προς Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα.

 

Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης ρύθμισης για εξόφληση των οφειλών προς τον Ελληνικό οργανισμό Τουρισμού και την Ανώνυμη Εταιρεία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 9 του νόμου 2741/1999, του άρθρου 9 παράγραφος 16 του νόμου 2837/2000 και της υπ' αριθμόν Τ/1300/31-03-2000 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 462/Β/2000) παρατείνεται για έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

8. Η προθεσμία των τριών μηνών της παραγράφου 5 του άρθρου 21 του νόμου 2741/1999 για την υποβολή των δικαιολογητικών προς απόκτηση σήματος λειτουργίας τουριστικού καταλύματος παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

9. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993) καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.