Νόμος 2636/98 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Πόροι της εταιρίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η εταιρία έχει τους εξής πόρους:

 

α. τα έσοδα από την περιουσία της

 

β. τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, από τη διάθεση προϊόντων και από την εν γένει δραστηριότητα της εταιρίας.

 

γ. ετήσια οικονομική ενίσχυση, που εγγράφεται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας.

 

δ. χρηματοδοτήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τους προσαρτώμενους σε αυτόν ειδικούς προϋπολογισμούς

 

ε. χρηματοδοτήσεις από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών.

 

στ. επιχορηγήσεις, δωρεές, χορηγίες, κληρονομιές και κληροδοσίες νομικών ή φυσικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών.

 

ζ. κάθε άλλο νόμιμο πόρο.

 

η. Από το ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί των μικτών κερδών από τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου για τα Καζίνο Κέρκυρας και Πάρνηθας, που διατίθεται ως επιχορήγηση του τακτικού προϋπολογισμού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, του Ελληνικού Φεστιβάλ και της Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 2 του νόμου 2206/1994 (ΦΕΚ 62/Α/1994), όπως προστέθηκε με το άρθρο 24 παράγραφος 3 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 24 παράγραφος 3 του νόμου 2941/2001 (ΦΕΚ 201/Α/2001), ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) θα διατίθεται στο εξής ως επιχορήγηση του τακτικού προϋπολογισμού του Ελληνικού Φεστιβάλ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 2)γ και 3 του άρθρου 18 του νόμου 3525/2007 (ΦΕΚ 16/Α/2007).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.