Νόμος 2206/94 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Διεξαγωγή του Διαγωνισμού - Τέλη και έσοδα του Δημοσίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα ποσά αναπροσαρμόστηκαν με το άρθρο μόνο της υπ' αριθμού [Α] Τ/1513/2002 απόφασης (ΦΕΚ 216/Β/2002).

 

1. Όσοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή ελληνικής ή αλλοδαπής τράπεζας ύψους διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών.

 

2. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σε δύο στάδια:

 

Α. Κατά το πρώτο στάδιο θα επιλεγούν όσοι από τους υποψήφιους επενδυτές πληρούν κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α) Οι μέτοχοι, οι εκπρόσωποι, οι διευθυντές και συνεργάτες της εταιρείας ή κοινοπραξίας εταιρειών διαθέτουν ήθος και εντιμότητα.

β) Διακρίνονται για την επαγγελματική τους ικανότητα και την εμπειρία τους σε τουριστικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις καζίνων ή συναφείς δραστηριότητες.

γ) Η προτεινόμενη χρηματοδότηση των υποψήφιων επενδυτών είναι επαρκής και προέρχεται από αδιάβλητη πηγή.

 

Η Επιτροπή δύναται να απαιτήσει από τον προτεινόμενο χρηματοδότη συμπληρωματικές πληροφορίες ή διασφαλίσεις σε σχέση με την προτεινόμενη χρηματοδότηση, όπως επίσης κάθε συμπληρωματική πληροφορία για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κρίνει απαραίτητη για τη διαμόρφωση της κρίσης της.

 

Β. Στο δεύτερο στάδιο της επιλογής μετέχουν όσοι κρίθηκαν ότι συγκεντρώνουν τις παραπάνω προϋποθέσεις και υπό τον όρο προηγούμενης καταθέσεως της εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου. Οι προσφορές τους βαθμολογούνται από 0-5 στα ακόλουθα θέματα:

 

α) Άμεσο δημοσιονομική όφελος.

β) Επωφελείς επιπτώσεις στην Εθνική Οικονομία - ιδιαίτερα δε νέες επενδύσεις, εισαγωγή κεφαλαίου από το εξωτερικό, συμβολή στη γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής λειτουργίας της επιχειρήσεως.

γ) Συμβολή στην τουριστική ανάπτυξη.

δ) Διατήρηση των θέσεων εργασίας των επιχειρήσεων που λειτουργούν.

ε) Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

στ) Ελάχιστη κοινωνική όχληση.

ζ) Πληρότητα και σαφήνεια της σχετικής προτάσεως και παροχή πρόσθετων εγγυήσεων (επιπλέον της εγγυητικής επιστολής) για την εκπλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεων.

 

Για όλες τις θέσεις των επιχειρήσεων ο βαθμός του άμεσου δημοσιονομικού οφέλους, των γενικότερων επιπτώσεων στην Εθνική Οικονομία, (δηλαδή του κριτηρίου (α) και (β)) πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 5. Για τις επιχειρήσεις καζίνων στις θέσεις Μον Παρνές, Κερκύρας και Ρόδου ο βαθμός στο θέμα διατήρησης θέσεων του τομέα (δηλαδή του κριτηρίου (δ)) πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 5.

 

Σε όλες τις θέσεις ο βαθμός στο θέμα συμβολή στην τουριστική ανάπτυξη (δηλαδή του κριτηρίου (γ)) πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 3.

 

3. Οι υποψήφιοι που θα συμμετέχουν στο Β' στάδιο θα πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το σύνολο της οικονομικής αξίας των υποχρεώσεών τους σε μετρητά για τη χορήγηση της άδειας.

 

4. Η βαθμολόγηση γίνεται σε μια μόνη συνεχή συνεδρίαση και δεν αναθεωρείται. Στο πρακτικό της Επιτροπής καταχωρούνται οι απόψεις όλων των μελών της η αιτιολογία της βαθμολογίας από κάθε μέλος και υπογράφεται από όλο τα μέλη. Κατά τη χορήγηση της άδειας, ο Υπουργός ασκεί έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων της Επιτροπής.

 

5. Το Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν εισηγήσεως του Υπουργού Τουρισμού δικαιούται να κρίνει άγονο το διαγωνισμό για μια ή περισσότερες θέσεις επιχειρήσεων και να αναθέσει στον Υπουργό Τουρισμού να προκηρύξει νέο διαγωνισμό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 30 του άρθρου 1 του νόμου 3065/2002 (ΦΕΚ 251/Α/2002).

 

6. Τα τέλη και έσοδα του Δημοσίου από τις επιχειρήσεις των καζίνων είναι τα ακόλουθα:

 

α) Παράβολο για την υποβολή αίτησης δραχμών 2.000.000.

β) Χρηματική προσφορά για την παραχώρηση της άδειας λειτουργίας.

γ) Συμμετοχή στα μικτά κέρδη παιχνιδιών.

δ) Ειδικά ετήσιο τέλος για την κατοχή άδειας λειτουργίας καζίνου.

ε) Φόροι, τέλη και δικαιώματα που προβλέπονται από τους νόμους που αφορούν τη λειτουργία και τη δραστηριότητα ανωνύμων εταιρειών στην Ελλάδα.

 

7. Για την παραχώρηση της άδειας λειτουργίας θα προκαταβάλλεται χρηματική προσφορά που δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τα ακόλουθα για κάθε θέση ποσά:

 

α) Σε 5.500.000.000 δραχμές για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας στη θέση του Μον Παρνές.

β) Σε 10.000.000.000 δραχμές για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στη θέση εκτός περιμετρικής ζώνης του Δήμου Αθηναίων.

γ) Σε 7.500.000.000 δραχμές για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στον νομό Θεσσαλονίκης και Κρήτη.

δ) Σε 1.500.000.000 δραχμές για καθεμιά από τις άδειες λειτουργίας στις νήσους Ρόδο, Κέρκυρα, στον νομό Αχαΐας και σε 1.000.000.000 δραχμές στο Λουτράκι Περαχώρας.

ε) Σε 1.000.000.00 δραχμές για την άδεια στο Πόρτο Καρράς Χαλκιδικής και

στ) Σε 250.000.000 δραχμές για την άδεια λειτουργίας στο νομό Φλωρίνης, στην νήσο Σύρο και στην περιοχή Δοϊράνης.

 

Η χρηματική προσφορά για τις άδειες λειτουργίας του Μον Παρνές Πάρνηθας, Κέρκυρας και Ρόδου προστίθεται στο ποσό της προσφοράς για την εξαγορά των επιχειρήσεων που ήδη λειτουργούν.

 

8. Η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη παιχνιδιών δεν μπορεί να είναι κατώτερη από:

 

α) 32% για τις επιχειρήσεις καζίνων των νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης, των νήσων Κρήτης, Κέρκυρας, Ρόδου και του νομού Αχαΐας.

 

β) 22% στις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Καταβάλλεται μηνιαία και εισπράττεται κατά τις διατάξεις για το φόρο προστιθέμενης αξίας.

 

γ. Τα χρήματα της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο μικτό κέρδος των τυχερών παιγνίων, όπως η συμμετοχή αυτή έχει προσδιοριστεί από τις άδειες ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης των επιχειρήσεων καζίνο, από τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των επιχειρήσεων αυτών και τις κείμενες διατάξεις, καταβάλλονται από τις υπόχρεες επιχειρήσεις καθημερινά, αποκλειστικά και μόνο, μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής (web banking), στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, με απόφαση της οποίας ορίζεται ο ακριβής χρόνος της απόδοσης, η διαδικασία και τα αναγκαία έγγραφα που τηρούνται. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων αποδίδει τα χρήματα της συμμετοχής στο Ελληνικό Δημόσιο την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας.

 

Ειδικά τα ποσά που κατατίθενται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου από τη συμμετοχή του επί των μικτών κερδών για τα Καζίνα Κέρκυρας και Πάρνηθας κατατίθενται σε διακριτό κωδικό αριθμό εσόδου του Κρατικού Προϋπολογισμού. Ποσοστό ίσο με το 75% του ανωτέρω ποσού αποδίδεται στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού για την κάλυψη της διαφήμισης και προβολής του Ελληνικού Τουρισμού και για λειτουργικά έξοδα και ποσοστό ίσο με το 17% στο Ελληνικό Φεστιβάλ για λειτουργικά έξοδα. Τα ποσά που αντιστοιχούν στα ανωτέρω ποσοστά αποδίδονται, μέσω του προϋπολογισμού των αντίστοιχων Υπουργείων εποπτείας των εν λόγω νομικών προσώπων με εγγραφή αντίστοιχων πιστώσεων. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών, καθορίζονται τυχόν λεπτομέρειες στη διαδικασία απόδοσης των προβλεπόμενων πιο πάνω ποσών στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και στο Ελληνικό Φεστιβάλ.

 

δ. Οι υπόλοιπες οικονομικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων καζίνο προς το Ελληνικό Δημόσιο, τους δικαιούχους φορείς του και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, που προβλέπονται από τις άδειες λειτουργίας και τις συμβάσεις, καταβάλλονται με τον τρόπο και στο χρόνο που προβλέπεται, η δε καταβολή τους αποδεικνύεται με την υποβολή, αυθημερόν της καταβολής, των αποδεικτικών πληρωμής στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

 

ε. Η λειτουργία του καζίνο δεν επιτρέπεται, αν δεν έχουν καταβληθεί πλήρως και εγκαίρως τα χρήματα της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και των οικονομικών υποχρεώσεων της περίπτωσης δ' της παραγράφου αυτής. Αν τα χρήματα δεν καταβληθούν, όπως ορίζουν οι διατάξεις των παραπάνω περιπτώσεων γ' και δ', αυτοδικαίως αναστέλλεται, από την επόμενη ημέρα εκείνης, κατά την οποία όφειλαν να καταβληθούν τα χρήματα, προσωρινό η ισχύς της άδειας και αυτοδικαίως διακόπτεται η λειτουργία του καζίνο, γεγονός που διαπιστώνεται με πράξη της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Εφόσον τα οφειλόμενα χρήματα, με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις τους, καταβληθούν, με νεότερη πράξη της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων διαπιστώνεται η παύση αναστολής και εκκινεί η λειτουργία του καζίνο.

 

Η λειτουργία του καζίνο, κατά παράβαση της αναστολής επιφέρει οριστική αυτοδίκαια ανάκληση της άδειας, γεγονός που διαπιστώνεται με πράξη της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, και τις συνέπειες της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011).

 

στ. Κάθε μη έγκαιρη και πλήρης καταβολή της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου της περίπτωσης γ', και των οικονομικών υποχρεώσεων της περίπτωσης δ' της παραγράφου αυτής, συνιστά αυτοτελή παράβαση, η οποία διαπιστώνεται με την πράξη που εκδίδει η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, με βάση τη διάταξη της περίπτωσης ε' της παραγράφου αυτής. Ανεξάρτητα από τις συνέπειες της περίπτωσης ε', η διαπίστωση τριών τέτοιων παραβάσεων, ανά έτος, επιφέρει προσωρινή ανάκληση της άδειας για τρεις μήνες. Η προσωρινή ανάκληση της άδειας για τις παραβάσεις αυτές επί συνολικά τρεις φορές, επιφέρει οριστική ανάκληση της άδειας και καταγγελία της σύμβασης, από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

 

ζ. Η καταβολή των χρημάτων, που οφείλονται από ρυθμίσεις υποχρεώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους δικαιούχους φορείς τους, όπως αυτές περιγράφονται στις περιπτώσεις γ' και δ' της παραγράφου αυτής, αποδεικνύεται με ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας της περίπτωσης δ'. Αν η ρύθμιση παύσει να ισχύει εξαιτίας μη εξυπηρέτησής της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές κείμενες διατάξεις, επέρχονται οι συνέπειες των περιπτώσεων ε' και στ' της παραγράφου αυτής, εφαρμοζόμενης της ίδιας διαδικασίας.

 

η. Οι συνέπειες των περιπτώσεων ε' και στ' της παραγράφου αυτής επέρχονται ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις διοικητικές κυρώσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Ε7 του άρθρου Ε του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012), με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του νόμου 4255/2014 (ΦΕΚ 89/Α/2014), με την παράγραφο 23 του άρθρου 173 του νόμου [Ν] 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α/2014), με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016).

 

9. Το ειδικό ετήσιο τέλος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου καθορίζεται σε 1.200.000.000 δραχμές για καθένα από τα καζίνα των νομών Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Κρήτης και σε 200.000.000 δραχμές για καθένα από τα καζίνα των νήσων Ρόδου, Κέρκυρας και νομού Αχαΐας και σε 50.000.000 δραχμές για καθένα από τα υπόλοιπα, τα οποία ποσά αποδίδονται στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.

 

10. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται εισιτήριο εισόδου στα καζίνα ορισμένων περιοχών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η τιμή εισιτηρίου και το ποσοστό που θα αποδίδεται στο Δημόσιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 καταργήθηκε με την παράγραφο Ε7 του άρθρου Ε του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

11. Οι επιχειρήσεις καζίνων εξομοιώνονται ως προς την καταβολή τελών και δικαιωμάτων υπέρ της τοπικής αυτοδιοίκησης με τις επιχειρήσεις ξενοδοχείων πολυτελείας.

 

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού καθορίζονται όλα τα έγγραφα και μηχανικά μέσα για τη βεβαίωση κάθε φύσης εσόδων του Δημοσίου επιπλέον εκείνων που προβλέπονται από τις γενικές διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 καταργήθηκε με την παράγραφο 23 του άρθρου 173 του νόμου [Ν] 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α/2014).

 

13. α) Οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 2206/1994 άδειες Καζίνο στη θέση Μον Παρνές στην Πάρνηθα και στην Κέρκυρα χορηγούνται στην Ανώνυμη Εταιρεία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα με σκοπό να εισφερθούν στις εταιρείες της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α/2000).

 

Για τη χορήγηση των εν λόγω αδειών εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία ρυθμίζονται και τα θέματα της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου 2206/1994.

 

Πριν από την έκδοση της υπουργικής απόφασης η Ανώνυμη Εταιρεία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα θα καταβάλλει τα ποσά που προβλέπονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 του νόμου 2206/1994 για τα Καζίνο Πάρνηθας και Κέρκυρας αντίστοιχα. Τα εν λόγω χρηματικά ποσά αποδίδονται στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.

 

β) Τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 2 του νόμου 2206/1994 ποσά από τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου επί των μικτών κερδών για τα Καζίνο Κέρκυρας και Πάρνηθας διατίθενται στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού σε ποσοστό 70% του συνολικού ποσού αποκλειστικά για τη διαφήμιση και προβολή του Ελληνικού Τουρισμού και την καταβολή από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού του επιδόματος του άρθρου 15 του νόμου 3016/2002 (ΦΕΚ 110/Α/2002) και σε ποσοστό 30% ως επιχορήγηση του τακτικού προϋπολογισμού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, του Ελληνικού Φεστιβάλ και της Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης, που κατανέμεται μεταξύ αυτών με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης.

 

Ειδικά για τις χρήσεις των ετών 2000 - 2001 στα ανωτέρω ποσά συμψηφίζονται τυχόν καταβολές που έγιναν υπέρ Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του νόμου 2636/1998, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 9 του νόμου 2837/2000.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση α' της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του νόμου 2941/2001 (ΦΕΚ 201/Α/2001), με την περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001) και με την παράγραφο 17 του άρθρου 49 του νόμου 3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α/2004), με την παράγραφο 2 του άρθρου 37 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα ποσά αναπροσαρμόστηκαν με το άρθρο μόνο της υπ' αριθμόν [Α] Τ/1513/2002 απόφασης (ΦΕΚ 216/Β/2002).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.