Νόμος 2636/98 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Θέματα προσωπικού - Εσωτερικοί κανονισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το προσωπικό, που προσλαμβάνεται στην εταιρία, απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Για την πρόσληψή του προσωπικού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2527/1997.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 4)δ του άρθρου 18 του νόμου 3525/2007 (ΦΕΚ 16/Α/2007).

 

2. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και Οικονομικών καταρτίζεται εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας αυτής. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ρυθμίζονται τα εξής:

 

α) η οργάνωση, η λειτουργία και η διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρίας,

β) η κατανομή των αρμοδιοτήτων στις υπηρεσίες της,

γ) ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού και η κατανομή τους στις διοικητικές μονάδες της εταιρίας, καθώς και ο αριθμός των θέσεων του νομικού συμβούλου και των δικηγόρων, οι οποίοι συνδέονται με την εταιρία με σχέση έμμισθης εντολής και αποτελούν το κύριο προσωπικό του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου,

δ) τα προσόντα, οι όροι πρόσληψής, εργασίας και αμοιβής και η βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του κάθε φύσης προσωπικού,

ε) το πειθαρχικό δίκαιο του προσωπικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 4)δ του άρθρου 18 του νόμου 3525/2007 (ΦΕΚ 16/Α/2007).

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και του οικείου Υπουργού και ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, επιτρέπεται να αποσπώνται στην εταιρεία μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι που υπηρετούν σε υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου τομέα.

 

Η απόσπαση γίνεται ύστερα από σχετική αίτηση του υπαλλήλου.

 

Η διάρκεια της απόσπασης μπορεί να ορίζεται μέχρι τρία (3) έτη και μπορεί να παρατείνεται, μετά από αίτηση του υπαλλήλου, για δύο ακόμη τριετίες. Η απόσπαση διακόπτεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αν εξέλιπαν οι λόγοι που επέβαλαν την απόσπαση, είτε μετά από αίτηση του υπαλλήλου ή λόγω λύσεως της εργασιακής σχέσης σύμφωνα με τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα ή τις διατάξεις που διέπουν την εργασιακή σχέση του υπαλλήλου.

 

Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του υπαλλήλου στην οργανική του θέση για κάθε συνέπεια. Οι αποσπώμενοι στην εταιρία λαμβάνουν από την εταιρία το σύνολο των αποδοχών τους με τα κάθε είδους επιδόματα, γενικά ή ειδικά, της οργανικής τους θέσεως. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, είναι δυνατή η χορήγηση σε αυτούς και ειδικής μηνιαίας αποζημίωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4)ε του άρθρου 18 του νόμου 3525/2007 (ΦΕΚ 16/Α/2007) και με την παράγραφο 7 του άρθρου 39 του νόμου 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003).

 

4. Επιτρέπεται επίσης η διάθεση στην εταιρία δικηγόρων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού που απασχολούνται με πάγια αντιμισθία για την αντιμετώπιση δικαστικών και εξωδίκων υποθέσεών της. Η διάθεση γίνεται, ύστερα από αίτησή τους, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη των διοικητικών συμβουλίων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της εταιρίας και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη που μπορεί να παραταθεί μέχρι τρία έτη. Ο χρόνος υπηρεσίας των δικηγόρων στην εταιρία λογίζεται για όλες τις συνέπειες ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική τους θέση. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, είναι δυνατή η χορήγηση σε αυτούς και ειδικής μηνιαίας αποζημίωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 4)γ του άρθρου 18 του νόμου 3525/2007 (ΦΕΚ 16/Α/2007).

 

5. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας μπορεί με απόφασή του να αναθέτει το χειρισμό δικαστικών και εξωδίκων υποθέσεων στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, σε δικηγόρους, οι οποίοι δεν ανήκουν στο κύριο προσωπικό του Γραφείου Νομικού Συμβούλου της εταιρίας και οι οποίοι διαθέτουν εξειδίκευση και πείρα στις υποθέσεις που τους ανατίθενται. Η αμοιβή αυτών των δικηγόρων προσδιορίζεται με την ίδιο ως άνω απόφαση με βάση την ελεύθερη συμφωνία των ενδιαφερομένων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.