Νόμος 2636/98 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Διοικητικό συμβούλιο - Γενικός διευθυντής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Εταιρία διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του νόμου 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α/2000) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4)δ του άρθρου 18 του νόμου 3525/2007 (ΦΕΚ 16/Α/2007).

 

2. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται κάθε φορά μέχρι την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου από την πρώτη μετά τη λήξη της θητείας του τακτική γενική συνέλευση. Η θητεία του πρώτου διοικητικού συμβουλίου ορίζεται μέχρι την ημέρα που συνέρχεται η πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, η οποία πραγματοποιείται μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 4)δ του άρθρου 18 του νόμου 3525/2007 (ΦΕΚ 16/Α/2007).

 

3. Το διοικητικό συμβούλιο προσλαμβάνει γενικό διευθυντή με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 3 ετών και καθορίζει τις αρμοδιότητές του κατά τα προβλεπόμενα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ.

 

Η πρόσληψη του γενικού διευθυντή γίνεται μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύεται από το διοικητικό συμβούλιο στη Διαύγεια και σε 2 εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας. Ο γενικός διευθυντής πρέπει να διαθέτει πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, με κατεύθυνση νομικών, οικονομικών σπουδών ή σπουδών οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ή πολιτιστικής διαχείρισης και διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο στα ίδια γνωστικά πεδία. Επίσης, είναι απαραίτητο να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία σε θέση ευθύνης, καθώς επίσης και άριστη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής. Ιδιαιτέρως, θα εκτιμηθεί η εμπειρία στη δημόσια διοίκηση και την πολιτιστική διαχείριση. Τα εν λόγω προσόντα μπορεί να εξειδικεύονται στην πρόσκληση.

 

Η σύμβαση του γενικού διευθυντή μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρόνο κάθε φορά. Σε περίπτωση ανανέωσης η σύμβαση δεν καθίσταται ορισμένου χρόνου. Οι αποδοχές του γενικού διευθυντή καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Για τη θέση του γενικού διευθυντή μπορεί να επιλέγεται και υπάλληλος του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφόσον έχει τα προαναφερόμενα προσόντα. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται αυτοδίκαια αποσπασμένος στη θέση αυτή για το χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της θητείας του ή ανανέωση της θητείας του ή πρόσληψη νέου γενικού διευθυντή.

 

Ο χρόνος που διανύεται στη θέση αυτή λογίζεται, ως προς όλες τις συνέπειες, ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική του θέση. Μετά τη λήξη της θητείας του, ο προσληφθείς επανέρχεται αυτοδικαίως στην οργανική θέση που κατείχε πριν από την πρόσληψή του, η οποία παραμένει κενή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του νόμου 4432/2016 (ΦΕΚ 212/Α/2016).

 

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ είναι δυνατή, μέχρι την κατάρτιση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του οργανισμού και πάντως, όχι πέραν τις 31-12-2017, η σύναψη εργασιακών συμβάσεων ορισμένου χρόνου, καθώς επίσης και συμβάσεων έργου, με στόχο την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του φορέα, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με το άρθρο τρίτο του νόμου 4432/2016 (ΦΕΚ 212/Α/2016).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 67 του νόμου 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α/2019).

 

4. (πρώην 5) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικό Φεστιβάλ είναι δυνατή, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης τακτικού προσωπικού η ανανέωση υφιστάμενων εργασιακών συμβάσεων ορισμένου χρόνου, καθώς επίσης και συμβάσεων έργου, οι οποίες σχετίζονται με την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του φορέα όπως αυτές προσδιορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού και πάντως, όχι πέραν της 30-09-2020, υπό την προϋπόθεση ότι η δαπάνη μισθοδοσίας αυτών έχει προβλεφθεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό και σύμφωνα και με σχετικές οδηγίες περί μη υπέρβασης του αριθμού των προσλήψεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έτους 2018.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 75 του νόμου [Ν] 4481/2017 (ΦΕΚ 100/Α/2017) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 67 του νόμου 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.