Νόμος 3054/02 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Άδεια εμπορίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Άδεια Εμπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων χορηγείται σε νομικά πρόσωπα, με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας ή άλλης αντίστοιχης μορφής, εφόσον το πρόσωπο εδρεύει σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του νόμου 4447/2017 (ΦΕΚ 241/Α/2017).

 

2. Ο κάτοχος Άδειας Εμπορίας μπορεί να διαθέτει Πετρελαιοειδή Προϊόντα απευθείας σε κατόχους Άδειας Εμπορίας ή Λιανικής Εμπορίας ή σε Μεγάλους Τελικούς Καταναλωτές ή σε Τελικούς Καταναλωτές που διαθέτουν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους χωρίς διακρίσεις, με απρόσκοπτο τρόπο, εξασφαλίζοντας την ποιότητα των προϊόντων, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφάνεια των τιμολογήσεων.

 

3. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης Ε' της παραγράφου 4 του παρόντος, η Άδεια Εμπορίας ισχύει για όλη την επικράτεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 23 του νόμου 4447/2017 (ΦΕΚ 241/Α/2017).

 

4. Για τις κατωτέρω κατηγορίες Προϊόντων χορηγείται χωριστή άδεια κατά κατηγορία ως εξής:

 

Α. Άδεια εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και αργού πετρελαίου. Στην άδεια αυτή δεν περιλαμβάνεται: η εμπορία ναυτιλιακών και αεροπορικών καυσίμων, υγραερίων και ασφάλτου, καθώς και η εμπορία των προϊόντων της κατηγορίας VI της παραγράφου 1 του άρθρου 3.

 

Β1. Άδεια Εμπορίας αφορολόγητων ναυτιλιακών καυσίμων.

 

Β2. Άδεια Εμπορίας αφορολόγητων αεροπορικών καυσίμων.

 

Γ. Άδεια Εμπορίας υγραερίων.

 

Δ. Άδεια Εμπορίας ασφάλτου.

 

Ε. Άδεια Εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων για τα νησιά του Αιγαίου, εκτός Κρήτης, Ρόδου και νησιών Αργοσαρωνικού, για όλα τα προϊόντα εκτός υγραερίων, ασφάλτου και καυσίμων αεροσκαφών, σε εταιρείες με αποθηκευτικούς χώρους που βρίσκονται σε νησί ή νησιά υπαγόμενα στην παρούσα διάταξη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του νόμου 4233/2014 (ΦΕΚ 22/Α/2014), με την παράγραφο 4 του άρθρου 23 του νόμου 4447/2017 (ΦΕΚ 241/Α/2017).

 

5. Για τη χορήγηση Άδειας Εμπορίας απαιτείται:

 

α. Ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο ή εγγυητική επιστολή.

 

Το νομικό πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η Άδεια Εμπορίας πρέπει να ικανοποιεί μία από τις ακόλουθες εναλλακτικές απαιτήσεις:

 

α)α) Ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο, ως ακολούθως: Για την άδεια κατηγορίας Α', ως εξής:

 

Όγκος Πωλήσεων (κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος σε μετρικούς τόνους)

Ελάχιστο Εταιρικό Κεφάλαιο

Έως και 100.000 ΜΤ

200.000 €

Από 100.000 ΜΤ έως και 300.000 ΜΤ

500.000 €

Από 300.000 ΜΤ έως και 600.000 ΜΤ

1.000.000 €

Άνω των 600.000 ΜΤ

1.500.000 €

Για την άδεια κατηγορίας Β1:

500.000 €

Για την άδεια κατηγορίας Β2:

500.000 €

Για την άδεια κατηγορίας Γ:

500.000 €

Για την άδεια κατηγορίας Ε:

150.000 €

 

β)β) Εγγυητική επιστολή, που πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), αναλόγως εφαρμοζομένων, με την οποία ο εκδότης της εγγυάται την καταβολή προς το Ελληνικό Δημόσιο οποιουδήποτε ποσού μέχρι ποσού που αντιστοιχεί στο ανωτέρω ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο, για την εξόφληση των απαιτήσεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και σε βάρος του αιτούμενου τη χορήγηση Άδειας Εμπορίας.

 

γ)γ) Ειδικά για την άδεια κατηγορίας Δ', απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους 500.000 €.

 

δ)δ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των υποπεριπτώσεων β)β' και γ)γ' του παρόντος, αναφορικά με τη διάρκεια, το περιεχόμενο, τις προϋποθέσεις κατάπτωσης και τη συμπλήρωση της εγγυητικής επιστολής.

 

β. Διαθεσιμότητα αποθηκευτικών χώρων

 

Ο κάτοχος της Άδειας Εμπορίας οφείλει, καθ' όλη τη διάρκεια άσκησης της δραστηριότητας, να διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους. Οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να είναι ιδιόκτητοι, μισθωμένοι ή να έχουν παραχωρηθεί και να χρησιμοποιούνται για την άσκηση της δραστηριότητας του κατόχου της άδειας. Η μίσθωση και η παραχώρηση της χρήσης πρέπει να αποδεικνύονται εγγράφως. Οι αποθηκευτικοί χώροι οφείλουν να έχουν την αναγκαία χωρητικότητα για την εξυπηρέτηση της διακίνησης προϊόντων, της τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, καθώς και της τήρησης των εμπορικών αποθεμάτων της παραγράφου 6 του παρόντος, εφόσον έχει αυτή την υποχρέωση ο αδειοδοτούμενος. Οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να έχουν τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις προδιαγραφές και να διαθέτουν τεχνικό εξοπλισμό κατάλληλο για την ασφαλή αποθήκευση και ομαλή διακίνηση των προϊόντων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου ανάλογα με την κατηγορία της άδειάς τους. Η σύνδεση των αποθηκευτικών χώρων με τους προμηθευτές αυτών γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο (ιδίως με σύστημα αγωγών, διυλιστήρια, θάλασσα, σιδηροδρομικό δίκτυο, βυτιοφόρα οχήματα).

 

Οι αποθηκευτικοί χώροι μπορούν να βρίσκονται και εντός χώρου διυλιστηρίου. Οι αποθηκευτικοί χώροι μπορεί να θεωρούνται και αποθήκες τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης εφόσον τηρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.

 

Σε περίπτωση που η τροφοδοσία των αποθηκευτικών χώρων γίνεται αποκλειστικά με βυτιοφόρα οχήματα, για τα διακινούμενα καύσιμα πρέπει να έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενοι δασμοί και φόροι. Οι αποθηκευτικοί αυτοί χώροι δεν θεωρούνται ως αποθήκες τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης.

 

Για χορήγηση ή ανανέωση Άδειας Εμπορίας απαιτείται διαθεσιμότητα ελάχιστου όγκου αποθηκευτικών χώρων, ως ακολούθως:

 

Για την Άδεια κατηγορίας Α', ως εξής:

 

Όγκος Πωλήσεων (κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος σε μετρικούς τόνους)

Διαθεσιμότητα αποθηκευτικών χώρων

Έως και 100.000 μετρικοί τόνοι

1.500 m3

Από 100.000 μετρικοί τόνοι έως και 300.000 μετρικοί τόνοι

4.000 m3

Από 300.000 μετρικοί τόνοι έως και 600.000 μετρικοί τόνοι

7.000 m3

Άνω των 600.000 μετρικών τόνων

13.000 m3

 

Ο ελάχιστος όγκος αποθηκευτικών χώρων για τις υπόλοιπες κατηγορίες Άδειας Εμπορίας καθορίζεται ως εξής:

 

Για την άδεια κατηγορίας Β1:

5.000 m3

Για την άδεια κατηγορίας Β2:

5.000 m3

Για την άδεια κατηγορίας Γ:

500 m3

Για την άδεια κατηγορίας Ε:

1.000 m3

 

Σε κάθε περίπτωση, ο ελάχιστος όγκος αποθηκευτικών χώρων δεν πρέπει να υπολείπεται του αναγκαίου για την τήρηση των προβλεπόμενων, στην παράγραφο 6 περίπτωση Β' του παρόντος άρθρου, εμπορικών αποθεμάτων.

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι προδιαγραφές ασφαλούς σχεδίασης, κατασκευής και λειτουργίας των εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων των εταιρειών Διύλισης, Εμπορίας, Διάθεσης Βιοκαυσίμων, Λιανικής Εμπορίας και Μεγάλων Τελικών Καταναλωτών.

 

γ. Διαθεσιμότητα μεταφορικών μέσων (βυτιοφόρων οχημάτων ή πλωτών εφοδιαστικών μέσων) που να μπορούν να εξασφαλίσουν την ομαλή τροφοδοσία της αγοράς και την ομαλή και συνεχή διακίνηση των προϊόντων που εμπορεύεται ο κάτοχος της άδειας Εμπορίας, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις τροφοδοσίας γεωγραφικών περιοχών που μπορεί να έχουν επιβληθεί στον κάτοχο της άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 14 της παραγράφου 2 του νόμου αυτού.

 

Τα μεταφορικά μέσα, βυτιοφόρο (φορτηγό ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης) και πλωτά εφοδιαστικά (όπως δεξαμενόπλοια ή σλέπια), ιδιόκτητα και μισθωμένα, πρέπει να φέρουν εμφανώς, κατά περίπτωση, το εμπορικό σήμα του κατόχου της άδειας Εμπορίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειας του, ή το εμπορικό σήμα του μεταφορέα με τον οποίο έχει συναφθεί σύμβαση μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Τα ανωτέρω μεταφορικά μέσα των εταιρειών Εμπορίας κατηγορίας Β1 και Β2 πρέπει να φέρουν επιπλέον ειδικά σήματα.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών, καθώς και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής όπου απαιτείται, καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της σήμανσης των ανωτέρω μεταφορικών μέσων και οι τεχνικές λεπτομέρειες ανά είδος καυσίμου.

 

δ. Ειδικά για την Άδεια Εμπορίας υγραερίων: Ο κάτοχος της Άδειας αυτής, εφόσον εμπορεύεται και διακινεί υγραέριο σε φιάλες, οφείλει να έχει στην αποκλειστική κυριότητά του τουλάχιστον 30.000 κατάλληλες επαναπληρούμενες φιάλες υγραερίου οι οποίες φέρουν, με ανεξίτηλο τρόπο, ανεπίδεκτο επέμβασης την επωνυμία και το σήμα του. Ειδικά για την περίπτωση αρχικής χορήγησης Άδειας Εμπορίας κατηγορίας Γ' και μέχρι την πρώτη ανανέωση αυτής, ο παραπάνω ελάχιστος αριθμός φιαλών μειώνεται στις 20.000.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 3335/2005 (ΦΕΚ 95/Α/2005), το άρθρο 15 του νόμου 3897/2010 (ΦΕΚ 208//Α/2010), το άρθρο 27 του νόμου [Ν] 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005), με την παράγραφο 1 του άρθρου 320 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012), με την παράγραφο Ι3 του άρθρου Ι του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012), με την παράγραφο 1 του άρθρου 104 του νόμου 4173/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013), με την παράγραφο 5 του άρθρου 55 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013), με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του νόμου 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/2016), με τις παραγράφους 5, 6 και 7 του άρθρου 23 του νόμου 4447/2017 (ΦΕΚ 241/Α/2017), με την παράγραφο 4 του άρθρου 80 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

6. Εμπορικά Αποθέματα: Οι κάτοχοι αδειών εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων όλων των κατηγοριών, εκτός της κατηγορίας Δ' (ασφάλτου), υποχρεούνται να τηρούν συνεχώς εμπορικά αποθέματα ίσα τουλάχιστον με ποσοστό 5/365 των ετήσιων πωλήσεων που πραγματοποίησαν στην εγχώρια αγορά κατά το προηγούμενο έτος, για κάθε κατηγορία προϊόντων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ανάλογα με την κατηγορία της άδειάς τους.

 

Η τήρηση των εμπορικών αποθεμάτων λαμβάνει χώρα:

 

α) σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν ως φορολογικές αποθήκες του άρθρου 63 του νόμου [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001), στις οποίες επιτρέπεται η αποθήκευση προϊόντος εντός της ίδιας δεξαμενής από περισσότερους κατόχους άδειας εμπορίας, ή και

 

β) σε εγκαταστάσεις, οι οποίες δεν λειτουργούν ως φορολογικές αποθήκες και αποθηκεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα, για τα οποία έχουν καταβληθεί οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις. Οι εν λόγω εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τον κάτοχο της άδειας εμπορίας.

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζονται οι λεπτομέρειες τήρησης των υποχρεώσεων της παρούσας, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκομίζονται από τους κατόχους αδειών εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, τα στοιχεία που υποχρεούνται να δηλώνουν σχετικά με το ποσοστό ή τις ποσότητες των τηρούμενων εμπορικών αποθεμάτων ανά κατηγορία προϊόντος και ανά εγκατάσταση και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

 

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζονται οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων της παρούσας από τους κατόχους αδειών εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 80 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

7. Ο κάτοχος άδειας Εμπορίας έχει, σύμφωνα με τους όρους αυτής, την υποχρέωση της ομαλούς και συνεχούς τροφοδοσίας της αγοράς και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Ι3 του άρθρου Ι του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

8. Οι κάτοχοι άδειας Εμπορίας μπορούν να χρησιμοποιούν για τη μεταφορά των πετρελαιοειδών προϊόντων τις υπηρεσίες τρίτων (μεταφορέων) μη κατόχων άδειας κατά το νόμο αυτό, και στους οποίους δεν πραγματοποιείται μεταβίβαση της κυριότητας των μεταφερόμενων προϊόντων. Η μεταφορά και η πώληση των πετρελαιοειδών προϊόντων γίνεται με παραστατικά των κατόχων άδειας Εμπορίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Ι3 του άρθρου Ι του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

9. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η κατάρτιση συμβάσεων πωλήσεως ναυτιλιακών καυσίμων είτε απευθείας με τον διαχειριζόμενο το πλοίο είτε με άλλο τρίτο πρόσωπο που συνδέεται συμβατικά με αυτόν, υπό την προϋπόθεση ότι η παράδοση των προϊόντων αυτών θα γίνεται στο πλοίο με ευθύνη και με παραστατικά παράδοσης αποκλειστικά των κατόχων Άδειας Εμπορίας, οι οποίοι θα εκδίδουν τα παραστατικά πώλησης είτε προς τον διαχειριζόμενο το πλοίο είτε προς τον τρίτο αντίστοιχα.

 

10. Ο κάτοχος Άδειας Εμπορίας ασφάλτου μπορεί να προμηθεύεται απευθείας από τα διυλιστήρια ποσότητα μαζούτ, σε ποσοστό 10% επί της ποσότητας ασφάλτου που προμηθεύεται, προκειμένου να την χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες συντήρησης της ασφάλτου. Μέρος της ποσότητας αυτής επιτρέπεται να διαθέτει και στους τελικούς καταναλωτές για τον ίδιο σκοπό.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.