Νόμος 4223/13 - Άρθρο 55

Άρθρο 55: Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αναστέλλεται έως την 31-12-2014 η σύναψη Συμβάσεων Σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με το Σύστημα ή το Δίκτυο συμπεριλαμβανομένου και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο ΙΓ8.6 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

2. Αναστέλλεται έως την 31-12-2014 η σύναψη συμβάσεων πώλησης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς με τον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και τον Διαχειριστή του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Από την αναστολή του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι περιπτώσεις για τις οποίες μέχρι την 09-05-2013 είχε κατατεθεί πλήρης φάκελος για την υπογραφή σύμβασης πώλησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο ΙΓ8.6 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

3. Η αναστολή σύναψης συμβάσεων των δύο προηγούμενων παραγράφων μπορεί να αίρεται πριν από την 31-12-2014 με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, εκτιμώντας την πορεία του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του νόμου 2773/1999 και την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται βάσει του άρθρου 1 του νόμου 3468/2006.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο ΙΓ8.6 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

4. Από την αναστολή της παραγράφου 1 εξαιρούνται οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στην κοινή υπουργική απόφαση Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων (ΦΕΚ 1079/Β/2009), καθώς και οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που εντάσσονται στην κατηγορία του αυτοπαραγωγού και αποτελούν μέρος επιχειρηματικού σχεδίου που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο ΙΓ8.6 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

5. Το άρθρο 24 του νόμου 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/2005), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 24

 

1. Παρατείνεται μέχρι την 31-12-2015 η ισχύς της Προσωρινής Ενιαίας Άδειας Λειτουργίας που χορηγήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του νόμου 2941/2001 (ΦΕΚ 201/Α/2001) στις μονάδες της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 42 του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α/1999), και περιλαμβάνονται στην Ενιαία Άδεια Παραγωγής της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, όπως αυτή ίσχυε στις 28-01-2009. Ειδικά όσον αφορά τους θερμικούς σταθμούς των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και την προσθήκη τηλεθέρμανσης στους θερμικούς σταθμούς του διασυνδεδεμένου συστήματος, η παράταση καταλαμβάνει τις οικείες μονάδες που περιλαμβάνονται στην Ενιαία Άδεια Παραγωγής της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, όπως αυτή ισχύει στις 31-12-2013.

 

2. Στις μονάδες της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού που περιλαμβάνονται στην Ενιαία Άδεια Παραγωγής και σε εκείνες στις οποίες έχουν χορηγηθεί Άδειες Παραγωγής από την 24-01-2002 μέχρι την 28-01-2009, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί μέχρι την 28-01-2009, χορηγείται μέχρι την 31-12-2015 Προσωρινή Άδεια Λειτουργίας, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του νόμου 2941/2001 (ΦΕΚ 201/Α/2001).

 

3. Τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2 εφαρμόζονται και σε όσες από τις παραπάνω Μονάδες της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού έχουν μεταβιβαστεί στην εταιρεία Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού Ανανεώσιμες Ανώνυμη Εταιρεία.

 

4. Η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού και η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού Ανανεώσιμες Ανώνυμη Εταιρεία οφείλουν να καταθέσουν για όλες τις μονάδες που διέπονται από ειδικό καθεστώς προσωρινής άδειας λειτουργίας, σχετικές αιτήσεις συνοδευόμενες από πλήρεις φακέλους δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τουλάχιστον 1 έτος πριν από τη λήξη της Προσωρινής Άδειας Λειτουργίας.}

 

6. Το εδάφιο α' της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του νόμου 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 παράγραφος 1 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{α. Ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο - Απαίτηση ασφαλιστικής κάλυψης κατά συγκεκριμένων κινδύνων ή χορήγησης εγγυητικής επιστολής.

 

Το νομικό πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η Άδεια Εμπορίας πρέπει να ικανοποιεί μία από τις ακόλουθες εναλλακτικές απαιτήσεις:

 

α)α) ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο, ως ακολούθως:

 

Για την άδεια κατηγορίας Α, ανάλογα με τον όγκο πωλήσεων πετρελαιοειδών προϊόντων κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ως εξής:

Ελάχιστο Εταιρικό Κεφάλαιο

Όγκος Πωλήσεων (κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος)

Έως και 300.000 ΜΤ

500.000 €

Από 300.000 ΜΤ έως και 600.000 ΜΤ

1.000.000 €

Άνω των 600.000 ΜΤ

1.500.000 €

Για την άδεια κατηγορίας Β1:

500.000 €

Για την άδεια κατηγορίας Β2:

500.000 €

Για την άδεια κατηγορίας Γ:

500.000 €

Για την άδεια κατηγορίας Δ:

500.000 €

 

β)β) ασφαλιστική κάλυψη της ευθύνης του αιτούμενου τη χορήγηση άδειας εμπορίας κατά κινδύνων από την επιβολή διοικητικών προστίμων κατά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία λόγω: i) μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της αδειοδότησης, ii) διακίνησης μη κανονικού καυσίμου, iii) συνέχισης της δραστηριότητας μετά τη λήξη της άδειας εμπορίας ή την ανάκληση αυτής και iv) μη τήρησης των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, με ασφαλισμένο κεφάλαιο ποσό ίσο με το κατά τις ανωτέρω διακρίσεις ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο. Αντί της ανωτέρω ασφαλιστικής κάλυψης είναι δυνατή η παροχή εγγυητικής επιστολής, που πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 25 του προεδρικού διατάγματος 118/2007, αναλόγως εφαρμοζομένων, με την οποία ο εκδότης της εγγυάται την καταβολή προς το Ελληνικό Δημόσιο οποιουδήποτε ποσού μέχρι ποσού που αντιστοιχεί στο ανωτέρω ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο, για την εξόφληση των απαιτήσεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και σε βάρος του αιτούμενου τη χορήγηση άδειας εμπορίας από την επιβολή των ανωτέρω διοικητικών προστίμων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας υποπερίπτωσης β)β' αναφορικά με την ασφαλιστική κάλυψη και τη διάρκεια, το περιεχόμενο, τις προϋποθέσεις κατάπτωσης και τη συμπλήρωση της εγγυητικής επιστολής.}

 

7. Παρατείνονται μέχρι την εγκατάσταση του πλειοδότη που θα αναδειχθεί κατόπιν διενέργειας ανοιχτού διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, που θα προκηρύξει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη μίσθωση των μεταλλευτικών δικαιωμάτων του Δημοσίου επί του δημοσίου μεταλλείου Λάρυμνας μετά των επ' αυτού εγκαταστάσεων, αυτοδικαίως από την επομένη της λήξης τους, χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε διαδικασίας και διατύπωσης, με τους ίδιους όρους:

 

α. Η μίσθωση που καταρτίστηκε με την υπ' αριθμόν 14.797/2013 συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Άνδρης Δρακούδη - Δήμα, με την οποία το Ελληνικό Δημόσιο εκμίσθωσε προς την εταιρεία ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ τα μεταλλευτικά του δικαιώματα επί του δημοσίου μεταλλείου Λάρυμνας, ήτοι: α)α) τα περιελθόντα στο Δημόσιο δυνάμει του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1530/1950 (ΦΕΚ 247/Α/1950) δικαιώματα μεταλλειοκτησίας επί των οριστικών παραχωρήσεων μεταλλείων υπ' αριθμόν 1 νομού Φθιώτιδας, 105Α και 107 νομού Βοιωτίας, καθώς και ποσοστό 37% εξ αδιαιρέτου των δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας επί της οριστικής παραχώρησης μεταλλείου, υπ' αριθμόν 8Β νομού Φθιώτιδας και β)β) ποσοστό 63% εξ αδιαιρέτου των περιελθόντων στο Δημόσιο δυνάμει του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1530/1950 μισθωτικών δικαιωμάτων επί της οριστικής παραχώρησης μεταλλείου υπ' αριθμόν 8Β νομού Φθιώτιδας, μαζί με όλες τις εγκαταστάσεις που ευρίσκονται εντός των ορίων του εν λόγω δημοσίου μεταλλείου, ως ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτού, όπως η μίσθωση αυτή παρατάθηκε μέχρι την 31-12-2013 με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν Δ8/Δ/Φ 16.10/13614/2552/2013 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

β. Όλες οι διοικητικές πράξεις και λοιπές άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί στην εταιρεία ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ, των οποίων η ισχύς πρόκειται να λήξει στο χρονικό διάστημα από την 31-12-2013 και μέχρι την παρέλευσή της με την παρούσα διάταξη χορηγούμενης παράτασης και οι οποίες αφορούν εν γένει ή συνδέονται αμέσως ή εμμέσως με τη λειτουργία του μεταλλουργικού συγκροτήματος της Λάρυμνας. Ειδικά όσον αφορά στην υλοποίηση του όρου α' της υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου Δ8/Γ/Φ.12.3Α/14075/2611/2013 εγκριτικής κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Ναυτιλίας και Αιγαίου ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία η 30-09-2014.

 

8. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 85 του νόμου 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν έως την 31-12-2015.}

 

9. Η παράγραφος 11 του άρθρου 196 του νόμου 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του νόμου 3175/2003 ισχύει έως και την 31-12-2015.}

 

10. Η μεταφορά στη Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας του προσωπικού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 του νόμου 4203/2013 δύναται να πραγματοποιηθεί μέχρι την 31-03-2014.

 

11. Στο άρθρο 36 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:

 

{8. Το οφειλόμενο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος, αντάλλαγμα ΥΚΩ ειδικά για καταναλωτές βιομηχανικής χρήσης ΜΤ με ετήσια συνολική κατανάλωση ανά παροχή μεγαλύτερη των 13 GWH υπολογίζεται από 01-10-2013 ως εξής:

 

Μοναδιαία χρέωση σε Ευρώ/MWh = 4,14.

 

Για τον προσδιορισμό της ετήσιας συνολικής κατανάλωσης ανά παροχή λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της συνολικής κατανάλωσης δύο ετών προ του έτους τιμολόγησης του ηλεκτρικού ρεύματος.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.