Νόμος 4602/19 - Άρθρο 80

Άρθρο 80: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο νόμο 3054/2002 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

1. α) Η παράγραφος 9 του άρθρου 3, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 3423/2005 (ΦΕΚ 304/Α/2005), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. Εμπορία: Η αποθήκευση και διακίνηση, με σκοπό το κέρδος, αργού πετρελαίου ή Πετρελαιοειδών Προϊόντων, εντός της Ελληνικής Επικράτειας.}

 

β) Η παράγραφος 18 του άρθρου 3, όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 3423/2005 (ΦΕΚ 304/Α/2005), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{18. Παραγωγή Βιοκαυσίμων: Η κατεργασία κατάλληλων πρώτων υλών που πραγματοποιείται σε ειδικές εγκαταστάσεις, για την παραγωγή αυτούσιων Βιοκαυσίμων ή Βιορευστών.}

 

γ) Η παράγραφος 19 του άρθρου 3, όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 3423/2005 (ΦΕΚ 304/Α/2005), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{19. Μονάδα Παραγωγής Βιοκαυσίμων: Οι ειδικές εγκαταστάσεις, στις οποίες πραγματοποιείται η παραγωγή αυτούσιων Βιοκαυσίμων ή Βιορευστών, συμπεριλαμβανομένων και των αναγκαίων αποθηκευτικών χώρων και συστημάτων διακίνησης.}

 

δ) Η παράγραφος 20 του άρθρου 3, όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 3423/2005 (ΦΕΚ 304/Α/2005), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{20. Διάθεση Βιοκαυσίμων: Η εμπορία εντός της Ελληνικής Επικράτειας, αυτούσιων Βιοκαυσίμων ή Βιορευστών, σύμφωνα με το άρθρο 5Α.}

 

2. α) Η περίπτωση δ' της παραγράφου 4 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ'. οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση της δραστηριότητας.}

 

β) Η περίπτωση ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε'. περιγραφή των αποθηκευτικών χώρων που χρησιμοποιούνται για την τήρηση των εμπορικών αποθεμάτων της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του παρόντος και των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης του άρθρου 12 του παρόντος, εφόσον έχει αυτή την υποχρέωση ο αδειοδοτούμενος.}

 

γ) Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 4 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά, για τις άδειες εμπορίας του άρθρου 6, ένα πρόσωπο μπορεί να λαμβάνει περισσότερες από μία άδειες, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται ανά κατηγορία άδειας οι απαιτήσεις των περιπτώσεων β', γ' και δ' της παραγράφου 5 του άρθρου 6 και χωριστά για κάθε μία άδεια η απαίτηση του ελάχιστου εταιρικού κεφαλαίου ή της εγγυητικής επιστολής.}

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5Α του νόμου 3054/2002, όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 3423/2005 (ΦΕΚ 304/Α/2005), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Ο κάτοχος άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων μπορεί να διαθέτει αυτούσια Βιοκαύσιμα και Βιορευστά εντός της Ελληνικής Επικράτειας, σε κατόχους άδειας διύλισης, άδειας εμπορίας κατηγορίας Α και σε Τελικούς Καταναλωτές.}

 

4. α) Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 5 του άρθρου 6, όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 3335/2005 (ΦΕΚ 95/Α/2005), την παράγραφο 1 του άρθρου 104 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) και την παράγραφο 6 του άρθρου 23 του νόμου 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/2016), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να είναι ιδιόκτητοι, μισθωμένοι ή να έχουν παραχωρηθεί και να χρησιμοποιούνται για την άσκηση της δραστηριότητας του κατόχου της άδειας.}

 

β) Το πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 5 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι αποθηκευτικοί χώροι οφείλουν να έχουν την αναγκαία χωρητικότητα για την εξυπηρέτηση της διακίνησης προϊόντων, της τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, καθώς και της τήρησης των εμπορικών αποθεμάτων της παραγράφου 6 του παρόντος, εφόσον έχει αυτή την υποχρέωση ο αδειοδοτούμενος.}

 

γ) Το έκτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 5 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να έχουν τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις προδιαγραφές και να διαθέτουν τεχνικό εξοπλισμό κατάλληλο για την ασφαλή αποθήκευση και ομαλή διακίνηση των προϊόντων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου ανάλογα με την κατηγορία της άδειάς τους.}

 

δ) Το δέκατο και ενδέκατο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 5 του άρθρου 6 διαγράφονται.

 

ε) Στο δέκατο τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 5 του άρθρου 6 διαγράφονται οι λέξεις περίπτωση Β'.

 

στ) Η παράγραφος 6 του άρθρου 6, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 23 του νόμου 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/2016), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Εμπορικά Αποθέματα: Οι κάτοχοι αδειών εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων όλων των κατηγοριών, εκτός της κατηγορίας Δ' (ασφάλτου), υποχρεούνται να τηρούν συνεχώς εμπορικά αποθέματα ίσα τουλάχιστον με ποσοστό 5/365 των ετήσιων πωλήσεων που πραγματοποίησαν στην εγχώρια αγορά κατά το προηγούμενο έτος, για κάθε κατηγορία προϊόντων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ανάλογα με την κατηγορία της άδειάς τους.

 

Η τήρηση των εμπορικών αποθεμάτων λαμβάνει χώρα:

 

α) σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν ως φορολογικές αποθήκες του άρθρου 63 του νόμου [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001), στις οποίες επιτρέπεται η αποθήκευση προϊόντος εντός της ίδιας δεξαμενής από περισσότερους κατόχους άδειας εμπορίας, ή και

 

β) σε εγκαταστάσεις, οι οποίες δεν λειτουργούν ως φορολογικές αποθήκες και αποθηκεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα, για τα οποία έχουν καταβληθεί οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις. Οι εν λόγω εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τον κάτοχο της άδειας εμπορίας.

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζονται οι λεπτομέρειες τήρησης των υποχρεώσεων της παρούσας, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκομίζονται από τους κατόχους αδειών εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, τα στοιχεία που υποχρεούνται να δηλώνουν σχετικά με το ποσοστό ή τις ποσότητες των τηρούμενων εμπορικών αποθεμάτων ανά κατηγορία προϊόντος και ανά εγκατάσταση και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

 

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζονται οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων της παρούσας από τους κατόχους αδειών εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων.}

 

5. α) Η περίπτωση α' της παραγράφου 10 του άρθρου 15Α, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Από 01-01-2019 η βενζίνη, της οποίας οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται με τις αποφάσεις 316/2010/2012 των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ 501/Β/2012) και 147/2015/2016 των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 293/Β/2016) και η οποία καταναλώνεται εγχώρια στα οχήματα που καθορίζονται με τις αποφάσεις αυτές, περιέχει υποχρεωτικά αυτούσια βιοαιθανόλη ή βιοαιθέρες που παράγονται από αλκοόλες βιολογικής προέλευσης.

 

Το ποσοστό της αυτούσιας βιοαιθανόλης ή της αλκοόλης βιολογικής προέλευσης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή βιοαιθέρων επί του ενεργειακού περιεχομένου του τελικού μείγματος βενζίνης υπολογίζεται σε ετήσια βάση και ορίζεται σε 1% για το έτος 2019 και 3.3% για το έτος 2020 και για τα επόμενα έτη.

 

Μετά το έτος 2020, η συμμετοχή της αυτούσιας βιοαιθανόλης ή της αλκοόλης βιολογικής προέλευσης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή βιοαιθέρων επί του ενεργειακού περιεχομένου του τελικού μείγματος βενζίνης μπορεί να αυξηθεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη το μέγιστο ποσοστό ανάμειξης βιοαιθανόλης και βιοαιθέρων με βενζίνη, σύμφωνα με τις αποφάσεις του πρώτου εδαφίου, καθώς και τις ανάγκες ασφαλούς εφοδιασμού του υπάρχοντος στόλου οχημάτων.

 

Για την ανάμειξη της βενζίνης ως ανωτέρω, το σύνολο της απαιτούμενης ποσότητας της αυτούσιας βιοαιθανόλης και της αλκοόλης βιολογικής προέλευσης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή βιοαιθέρων οφείλει να πληροί τα κριτήρια αειφορίας, σύμφωνα με τα άρθρα 32Ζ, 32Η και 32Θ του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006).

 

Για τον έλεγχο της τήρησης της υποχρέωσης λαμβάνονται υπόψη οι τιμές του Παραρτήματος 3 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006) και χρησιμοποιούνται τα στοιχεία που υποβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος και την απόφαση του άρθρου 32Η του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006). Για τον σκοπό του ελέγχου οι υπόχρεοι της περίπτωσης β' αποστέλλουν επιπλέον στοιχεία, εφόσον τους ζητηθούν.}

 

β) Στην περίπτωση β' της παραγράφου 10 του άρθρου 15Α οι λέξεις σύμφωνα με την 316/2010 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την 316/2010/2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 501/Β/2012), όπως εκάστοτε ισχύει αντικαθίστανται με τις λέξεις σύμφωνα με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α'.

 

γ) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 10 του άρθρου 15Α διαγράφεται.

 

δ) Στην περίπτωση δ' της παραγράφου 10 του άρθρου 15Α προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά για την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης γ' επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο νόμο [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001) και το νόμο [Ν] 2969/2001 (ΦΕΚ 281/Α/2001).}

 

6. Εντός 2 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι κάτοχοι αδειών εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων που συν-αποθηκεύουν τις απαιτούμενες ποσότητες εμπορικών αποθεμάτων σε φορολογικές αποθήκες υποβάλλουν αίτηση τροποποίησης της άδειάς τους που συνοδεύεται υποχρεωτικά από την άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης με βεβαίωση ότι αυτή παραμένει σε ισχύ, τις άδειες φορολογικής αποθήκης και εγκεκριμένου αποθηκευτή και συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης ή μίσθωσης δεξαμενών. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου 3054/2002, όπως αντικαθίσταται με την περίπτωση στ' της παραγράφου 4 του παρόντος, τα δικαιολογητικά του παραπάνω εδαφίου απαιτούνται για την έκδοση ή τροποποίηση άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων στις περιπτώσεις συναποθήκευσης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.