Νόμος 4447/16 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5Α του νόμου 3054/2002, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Για την άσκηση της δραστηριότητας της Διάθεσης Βιοκαυσίμων απαιτείται Άδεια Διάθεσης Βιοκαυσίμων. Η άδεια αυτή χορηγείται σε νομικά πρόσωπα, με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας ή άλλης αντίστοιχης μορφής, εφόσον το πρόσωπο εδρεύει σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4015/2011 (ΦΕΚ 210/Α/2011) και 4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α/2016).}

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του νόμου 3054/2002, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Άδεια Εμπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων χορηγείται σε νομικά πρόσωπα, με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας ή άλλης αντίστοιχης μορφής, εφόσον το πρόσωπο εδρεύει σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.}

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του νόμου 3054/2002, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης Ε' της παραγράφου 4 του παρόντος, η Άδεια Εμπορίας ισχύει για όλη την επικράτεια.}

 

4. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του νόμου 3054/2002, όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση Ε' ως εξής:

 

{Ε. Άδεια Εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων για τα νησιά του Αιγαίου, εκτός Κρήτης, Ρόδου και νησιών Αργοσαρωνικού, για όλα τα προϊόντα εκτός υγραερίων, ασφάλτου και καυσίμων αεροσκαφών, σε εταιρείες με αποθηκευτικούς χώρους που βρίσκονται σε νησί ή νησιά υπαγόμενα στην παρούσα διάταξη.}

 

5. Η περίπτωση α' της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του νόμου 3054/2002, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Για τη χορήγηση Άδειας Εμπορίας απαιτείται:

 

α. Ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο ή εγγυητική επιστολή.

 

Το νομικό πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η Άδεια Εμπορίας πρέπει να ικανοποιεί μία από τις ακόλουθες εναλλακτικές απαιτήσεις:

 

α)α) Ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο, ως ακολούθως: Για την άδεια κατηγορίας Α', ως εξής:

 

Όγκος Πωλήσεων (κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος σε μετρικούς τόνους)

Ελάχιστο Εταιρικό Κεφάλαιο

Έως και 100.000 ΜΤ

200.000 €

Από 100.000 ΜΤ έως και 300.000 ΜΤ

500.000 €

Από 300.000 ΜΤ έως και 600.000 ΜΤ

1.000.000 €

Άνω των 600.000 ΜΤ

1.500.000 €

Για την άδεια κατηγορίας Β1:

500.000 €

Για την άδεια κατηγορίας Β2:

500.000 €

Για την άδεια κατηγορίας Γ:

500.000 €

Για την άδεια κατηγορίας Ε:

150.000 €

 

β)β) Εγγυητική επιστολή, που πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), αναλόγως εφαρμοζομένων, με την οποία ο εκδότης της εγγυάται την καταβολή προς το Ελληνικό Δημόσιο οποιουδήποτε ποσού μέχρι ποσού που αντιστοιχεί στο ανωτέρω ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο, για την εξόφληση των απαιτήσεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και σε βάρος του αιτούμενου τη χορήγηση Άδειας Εμπορίας.

 

γ)γ) Ειδικά για την άδεια κατηγορίας Δ', απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους 500.000 €.

 

δ)δ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των υποπεριπτώσεων β)β' και γ)γ' του παρόντος, αναφορικά με τη διάρκεια, το περιεχόμενο, τις προϋποθέσεις κατάπτωσης και τη συμπλήρωση της εγγυητικής επιστολής.}

 

6. Η περίπτωση β' της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του νόμου 3054/2002, όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Διαθεσιμότητα αποθηκευτικών χώρων

 

Ο κάτοχος της Άδειας Εμπορίας οφείλει, καθ' όλη τη διάρκεια άσκησης της δραστηριότητας, να διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους. Οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να είναι ιδιόκτητοι, μισθωμένοι ή να έχουν παραχωρηθεί και να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τον κάτοχο της Άδειας. Η μίσθωση και η παραχώρηση της χρήσης πρέπει να αποδεικνύονται εγγράφως. Οι αποθηκευτικοί χώροι χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση της διακίνησης προϊόντων, της τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, καθώς και της τήρησης των εμπορικών αποθεμάτων της παραγράφου 6 περίπτωση Β' του παρόντος και έχουν την αναγκαία και κατάλληλη δυναμικότητα για την άσκηση της εμπορίας. Οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να έχουν τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις προδιαγραφές και να διαθέτουν τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό για την ασφαλή αποθήκευση και ομαλή διακίνηση των προϊόντων. Η σύνδεση των αποθηκευτικών χώρων με τους προμηθευτές αυτών γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο (ιδίως με σύστημα αγωγών, διυλιστήρια, θάλασσα, σιδηροδρομικό δίκτυο, βυτιοφόρα οχήματα).

 

Οι αποθηκευτικοί χώροι μπορούν να βρίσκονται και εντός χώρου διυλιστηρίου. Οι αποθηκευτικοί χώροι μπορεί να θεωρούνται και αποθήκες τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης εφόσον τηρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.

 

Σε περίπτωση που η τροφοδοσία των αποθηκευτικών χώρων γίνεται αποκλειστικά με βυτιοφόρα οχήματα, για τα διακινούμενα καύσιμα πρέπει να έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενοι δασμοί και φόροι. Οι αποθηκευτικοί αυτοί χώροι δεν θεωρούνται ως αποθήκες τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης.

 

Για χορήγηση ή ανανέωση Άδειας Εμπορίας απαιτείται διαθεσιμότητα ελάχιστου όγκου αποθηκευτικών χώρων, ως ακολούθως:

 

Για την Άδεια κατηγορίας Α', ως εξής:

 

Όγκος Πωλήσεων (κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος σε μετρικούς τόνους)

Διαθεσιμότητα αποθηκευτικών χώρων

Έως και 100.000 μετρικοί τόνοι

1.500 m3

Από 100.000 μετρικοί τόνοι έως και 300.000 μετρικοί τόνοι

4.000 m3

Από 300.000 μετρικοί τόνοι έως και 600.000 μετρικοί τόνοι

7.000 m3

Άνω των 600.000 μετρικών τόνων

13.000 m3

 

Ο ελάχιστος όγκος αποθηκευτικών χώρων για τις υπόλοιπες κατηγορίες Άδειας Εμπορίας καθορίζεται ως εξής:

 

Για την άδεια κατηγορίας Β1:

5.000 m3

Για την άδεια κατηγορίας Β2:

5.000 m3

Για την άδεια κατηγορίας Γ:

500 m3

Για την άδεια κατηγορίας Ε:

1.000 m3

 

Σε κάθε περίπτωση, ο ελάχιστος όγκος αποθηκευτικών χώρων δεν πρέπει να υπολείπεται του αναγκαίου για την τήρηση των προβλεπόμενων, στην παράγραφο 6 περίπτωση Β' του παρόντος άρθρου, εμπορικών αποθεμάτων.

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι προδιαγραφές ασφαλούς σχεδίασης, κατασκευής και λειτουργίας των εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων των εταιρειών Διύλισης, Εμπορίας, Διάθεσης Βιοκαυσίμων, Λιανικής Εμπορίας και Μεγάλων Τελικών Καταναλωτών.}

 

7. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του νόμου 3054/2002, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ. Ειδικά για την Άδεια Εμπορίας υγραερίων: Ο κάτοχος της Άδειας αυτής, εφόσον εμπορεύεται και διακινεί υγραέριο σε φιάλες, οφείλει να έχει στην αποκλειστική κυριότητά του τουλάχιστον 30.000 κατάλληλες επαναπληρούμενες φιάλες υγραερίου οι οποίες φέρουν, με ανεξίτηλο τρόπο, ανεπίδεκτο επέμβασης την επωνυμία και το σήμα του. Ειδικά για την περίπτωση αρχικής χορήγησης Άδειας Εμπορίας κατηγορίας Γ' και μέχρι την πρώτη ανανέωση αυτής, ο παραπάνω ελάχιστος αριθμός φιαλών μειώνεται στις 20.000.}

 

8. Στην περίπτωση Β' της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου 3054/2002, όπως ισχύει, ο όρος λειτουργικά αποθέματα αντικαθίσταται από τον όρο εμπορικά αποθέματα.

 

9. Η περίπτωση Γ' της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου 3054/2002, όπως ισχύει, καταργείται.

 

10. Η παράγραφος 5 του άρθρου 15Α του νόμου 3054/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην κατανομή είναι η κατοχή Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων.

 

Καταργείται η υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών των παραγράφων 1.Α)στ και 1.Β)στ του άρθρου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης οίκοθεν Δ1/Α/2497/2013 Καθορισμός κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ και ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του νόμου 3054/2002, όπως ισχύει (ΦΕΚ 253/Β/2002) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης και κατανομής.}

 

11. Η παράγραφος 4 του άρθρου 23 του νόμου 3054/2002, όπως ισχύει καταργείται.

 

Οι Άδειες Εμπορίας που έχουν ανανεωθεί κατ' εφαρμογή της καταργούμενης παράγραφος 4 του άρθρου 23 του νόμου 3054/2002 όπως ισχύει, διατηρούνται σε ισχύ έως την ημερομηνία λήξης τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.