Νόμος 3054/02 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για τους σκοπούς του νόμου αυτού οι παρακάτω όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:

 

1. Πετρελαιοειδή Προϊόντα: Τα πάσης φύσεως προϊόντα της διύλισης του αργού πετρελαίου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ημικατεργασμένα προϊόντα, όπως αυτά κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες:

 

Κατηγορία Ι (Ελαφρά κλάσματα):

 

Βενζίνες Αυτοκινήτων, Καύσιμα Αεροπλάνων (βενζίνη αεροπλάνων, καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης)

 

Κατηγορία ΙΙ (Μεσαία κλάσματα):

 

Πετρέλαιο Εσωτερικής Καύσης Ντίζελ (gas-oil, diesel-oil), που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων (πετρέλαιο κίνησης), Πετρέλαιο Εσωτερικής Καύσης Ντίζελ (gas-oil, diesel-oil), που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης (πετρέλαιο θέρμανσης) και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων, Πετρέλαιο Εσωτερικής Καύσης Ντίζελ (gas-oil, diesel-oil), που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις εκτός από καύσιμο κινητήρων ή θέρμανσης, Φωτιστικό Πετρέλαιο, Καύσιμο Αεριωθούμενων τύπου κηροζίνης.

 

Κατηγορία ΙΙΙ (Βαρέα κλάσματα):

 

Πετρέλαιο Εξωτερικής Καύσης Μαζούτ (fuel-oil), Απασφαλτωμένο Μαζούτ (vacuum gas-oil).

 

Κατηγορία IV:

 

Άσφαλτος.

 

Κατηγορία V (Υγραέρια-LPG):

 

Βουτάνιο, Προπάνιο και μείγμα των δύο.

 

Κατηγορία VI: Νάφθα, πετρελαϊκό κωκ, λιπαντικά

 

Για την εφαρμογή του νόμου αυτού θεωρούνται επίσης πετρελαιοειδή προϊόντα και τα υγρά και αέρια Βιοκαύσιμα και τα Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα που υποκαθιστούν προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου στις αντίστοιχες κατηγορίες και χρήσεις που αναφέρονται ανωτέρω είτε αυτούσια είτε σε μείγμα με προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 3423/2005 (ΦΕΚ 304/Α/2005) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 4203/2013 (ΦΕΚ 235/Α/2013).

 

2. Διύλιση: Η κατεργασία αργού πετρελαίου ή ημικατεργασμένων προϊόντων που πραγματοποιείται σε ειδικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή Πετρελαιοειδών Προϊόντων.

 

3. Διυλιστήριο: Οι ειδικές εγκαταστάσεις στις οποίες πραγματοποιείται η διύλιση. Στο Διυλιστήριο, πέραν των μονάδων επεξεργασίας, περιλαμβάνονται και οι αναγκαίοι αποθηκευτικοί χώροι και οι διευκολύνσεις εισαγωγής και εξαγωγής αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων.

 

4. Εισαγωγή αργού πετρελαίου ή πετρελαιοειδών προϊόντων: Η εισαγωγή αργού Πετρελαίου ή πετρελαιοειδών προϊόντων στην Ελληνική Επικράτεια από τρίτες χώρες,καθώς και η παραλαβή από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

5. Εξαγωγή αργού πετρελαίου ή πετρελαιοειδών προϊόντων: Η εξαγωγή αργού Πετρελαίου ή πετρελαιοειδών προϊόντων από την Ελληνική Επικράτεια προς τρίτες χώρες, καθώς και η αποστολή προς κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

6. Διακίνηση: Η μεταφορά πετρελαιοειδών προϊόντων από ένα Διυλιστήριο σε άλλο, από ένα Διυλιστήριο προς εγκαταστάσεις Εμπορίας, από ένα Διυλιστήριο προς εγκαταστάσεις Μεγάλου Τελικού Καταναλωτή από μία εγκατάσταση κατόχου Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων προς Διυλιστήριο ή εγκαταστάσεις Εμπορίας, από εγκαταστάσεις Εμπορίας σε άλλες όμοιες εγκαταστάσεις, από σημείο εγκατάστασης Εισαγωγής προς Διυλιστήριο ή εγκαταστάσεις Εμπορίας ή εγκαταστάσεις κατόχου Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων, από εγκαταστάσεις Εμπορίας ή Διυλιστηρίου ή εγκαταστάσεις κατόχου Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων προς σημεία εγκατάστασης Εξαγωγής, από εγκαταστάσεις Εμπορίας ή Διυλιστηρίου σε εγκαταστάσεις κατόχου Άδειας Λιανικής Εμπορίας ή Τελικού Καταναλωτή που έχει ίδιους αποθηκευτικούς χώρους και από εγκαταστάσεις κατόχων Άδειας Λιανικής Εμπορίας και Διάθεσης Βιοκαυσίμων προς Τελικούς Καταναλωτές.

 

Η μεταφορά διακρίνεται σε:

 

α) μεταφορά μέσω αγωγού,

β) μεταφορά με πλωτό μέσο,

γ) οδική μεταφορά με βυτιοφόρο και

δ) σιδηροδρομική μεταφορά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου 3423/2005 (ΦΕΚ 304/Α/2005).

 

7. Μεταφορέας: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκτελεί μεταφορά πετρελαιοειδών προϊόντων με ένα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 μέσα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Ι3 του άρθρου Ι του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

8. Αποθήκη Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας: Η αποθηκευτική εγκατάσταση όπου επιτρέπεται να αποθηκεύονται αργό Πετρέλαιο, ημικατεργασμένα Προϊόντα ή Πετρελαιοειδή Προϊόντα, έτσι ώστε να προσμετρώνται στην τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας.

 

9. Εμπορία: Η αποθήκευση και διακίνηση, με σκοπό το κέρδος, αργού πετρελαίου ή Πετρελαιοειδών Προϊόντων, εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 80 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

10. Λιανική Εμπορία: Η διάθεση με σκοπό το κέρδος Προϊόντων αποκλειστικά σε Τελικούς Καταναλωτές.

 

11. Εμφιάλωση: Η τοποθέτηση υγραερίων εντός ειδικών φιαλών.

 

12. Τελική κατανάλωση: Η τελική χρήση των πετρελαιοειδών προϊόντων από καταναλωτές.

 

13. Τελικοί Καταναλωτές: Οι τελικοί χρήστες των πετρελαιοειδών προϊόντων οι οποίοι διακρίνονται σε:

 

α. Μεγάλους Τελικούς Καταναλωτές, των οποίων οι ετήσιες καταναλώσεις για αποκλειστικά ίδια χρήση ανά νομικό πρόσωπο υπερβαίνουν τους 150.000 μετρικούς τόνους και οι οποίοι διαθέτουν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους.

 

β. Τελικούς Καταναλωτές, οι οποίοι διαθέτουν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους και οι οποίοι παραλαμβάνουν τα πετρελαιοειδή προϊόντα στους αποθηκευτικούς τους χώρους ή τις δεξαμενές τους.

 

γ. Τελικούς Καταναλωτές, που δεν διαθέτουν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους και οι οποίοι προμηθεύονται τα πετρελαιοειδή προϊόντα απευθείας από κατόχους Άδειας Λιανικής Εμπορίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 108 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 

14. Βιβλίο Διακίνησης Πετρελαίου: Το βιβλίο στο οποίο καταγράφονται όλες οι διακινούμενες ποσότητες αργού πετρελαίου ή και πετρελαιοειδών προϊόντων.

 

15. Βιομάζα: το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και υπολειμμάτων (residues) βιολογικής προέλευσης από τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και των ζωικών ουσιών), τη δασοκομία και τους συναφείς κλάδους βιομηχανικών δραστηριοτήτων (related industries), συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών και των αστικών αποβλήτων και απορριμμάτων (industrial and municipal waste).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του νόμου 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/2012).

 

16. Βιοκαύσιμα: τα υγρά ή αέρια καύσιμα κίνησης (for transport), τα οποία παράγονται από βιομάζα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 16 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του νόμου 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/2012).

 

17. Βιορευστά: τα υγρά καύσιμα για ενεργειακούς σκοπούς εκτός από κίνηση (not for transport), συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας και της θέρμανσης και της ψύξης, τα οποία παράγονται από βιομάζα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 17 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του νόμου 3423/2005 (ΦΕΚ 304/Α/2005) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του νόμου 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/2012).

 

18. Παραγωγή Βιοκαυσίμων: Η κατεργασία κατάλληλων πρώτων υλών που πραγματοποιείται σε ειδικές εγκαταστάσεις, για την παραγωγή αυτούσιων Βιοκαυσίμων ή Βιορευστών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 18 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του νόμου 3423/2005 (ΦΕΚ 304/Α/2005) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 80 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

19. Μονάδα Παραγωγής Βιοκαυσίμων: Οι ειδικές εγκαταστάσεις, στις οποίες πραγματοποιείται η παραγωγή αυτούσιων Βιοκαυσίμων ή Βιορευστών, συμπεριλαμβανομένων και των αναγκαίων αποθηκευτικών χώρων και συστημάτων διακίνησης

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 19 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του νόμου 3423/2005 (ΦΕΚ 304/Α/2005) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 80 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

20. Διάθεση Βιοκαυσίμων: Η εμπορία εντός της Ελληνικής Επικράτειας, αυτούσιων Βιοκαυσίμων ή Βιορευστών, σύμφωνα με το άρθρο 5Α.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 20 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του νόμου 3423/2005 (ΦΕΚ 304/Α/2005) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 80 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

21. Ενεργειακή Καλλιέργεια: Η καλλιέργεια φυτικών ειδών εντός της Ελληνικής Επικράτειας, για την παραγωγή κυρίως προϊόντων που θεωρούνται Βιοκαύσιμα η πρώτες ύλες για την παραγωγή Βιοκαυσίμων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 21 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του νόμου 3423/2005 (ΦΕΚ 304/Α/2005).

 

22. Ενεργειακό Περιεχόμενο: Η κατώτερη θερμογόνος δύναμη ενός καυσίμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 22 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του νόμου 3423/2005 (ΦΕΚ 304/Α/2005).

 

23. Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής: όλες οι καθαρές τιμές εκπομπών CO2, CH4 και Ν2O που μπορούν να αποδοθούν στα καύσιμα (περιλαμβανομένων τυχόν συστατικών ανάμειξης) ή στην παρεχόμενη ενέργεια. Σε αυτές περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά στάδια από τη λήψη ή την καλλιέργεια, περιλαμβανομένων των αλλαγών στη χρήση γης, έως τις μεταφορές και τη διανομή, την επεξεργασία και την καύση, ανεξάρτητα από το στάδιο κατά το οποίο παράγονται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 23 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/2012).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 23 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018).

 

24. Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά μονάδα ενέργειας: η συνολική μάζα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ισοδύναμων με CO2 που συνδέονται με το καύσιμο ή με την παρεχόμενη ενέργεια, διαιρούμενη δια του συνολικού ενεργειακού περιεχομένου του καυσίμου ή της παρεχόμενης ενέργειας (το καύσιμο εκφρασμένο στη χαμηλή θερμογόνο δύναμη του).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 24 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/2012).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 24 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018).

 

25. Προμηθευτής: ο φορέας ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διέλευση των καυσίμων από σημείο επιβολής ειδικού φόρου κατανάλωσης ή, εάν δεν οφείλεται ειδικός φόρος κατανάλωσης, κάθε άλλος σχετικός φορέας σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 25 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/2012).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 25 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.