Νόμος 3054/02 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Κανονισμός Αδειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, θεσπίζεται Κανονισμός Αδειών. Με τον Κανονισμό Αδειών ρυθμίζονται:

 

α) Το περιεχόμενο της αιτήσεως και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των αδειών που προβλέπει ο νόμος αυτός.

 

β) Τα απαραίτητα στοιχεία κάθε άδειας σύμφωνα με το άρθρο 4 και ο χρόνος διάρκειας αυτής.

 

γ) Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας στους οποίους περιλαμβάνονται ιδίως οι εξής:

 

i. η προστασία της εθνικής ασφάλειας,

 

ii. η ασφάλεια τροφοδοσίας της χώρας ή περιοχών της,

 

iii. η μέθοδος με την οποία θα εξασφαλισθεί η ασφαλής λειτουργία της δραστηριότητας που αδειοδοτείται,

 

iv. η μέθοδος με την οποία θα προστατεύεται το περιβάλλον,

 

v. το χρονοδιάγραμμα κατασκευών και ο τρόπος οργάνωσης του έργου,

 

vi. τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αδειοδοτούμενου, όπως είναι οι τεχνικές, οικονομικές και χρηματοοικονομικές δυνατότητές του, καθώς και το ποινικό του μητρώο ή την εκκρεμούσα ποινική του δίωξη,

 

vii. υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών δημόσιας ωφέλειας, όπως η ανάληψη υποχρέωσης τροφοδοσίας ορισμένων γεωγραφικών περιοχών,

 

viii. η πραγματοποίηση του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας,

 

ix. η αποδοτική λειτουργία της αγοράς πετρελαίου και η προστασία των καταναλωτών με στόχο την επίτευξη των μικρότερων δυνατών τιμών και της καλύτερης δυνατής ποιότητας των προϊόντων,

 

x. η προστασία του περιβάλλοντος

 

xi. ειδικότερα για την Άδεια Λιανικής Εμπορίας Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης περιλαμβάνονται επίσης οι ελάχιστες απαιτήσεις σε εταιρικό κεφάλαιο, αποθηκευτικούς χώρους και διαθεσιμότητα βυτιοφόρων οχημάτων, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος των πωλήσεων και τη γεωγραφική διασπορά της διανομής που επιτρέπεται από την άδεια.

 

δ) Ο τρόπος δημοσιοποιήσεως της αιτήσεως, τα πρόσωπα που δικαιούνται να ασκήσουν προσφυγή κατά της χορηγήσεως άδειας, η διαδικασία άσκησης και εξέτασης της προσφυγής. Επί της προσφυγής αποφασίζει ο Υπουργός Ανάπτυξης.

 

ε) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί ασκήσεως των δικαιωμάτων που παρέχονται με την άδεια.

 

στ) Ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου από τον Υπουργό Ανάπτυξης της άσκησης των δραστηριοτήτων που επιτρέπονται με την άδεια.

 

ζ) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία τροποποιήσεως, επεκτάσεως και αφαιρέσεως της άδειας.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να επιβάλλονται στους κατόχους αδειών του νόμου αυτού πρόσθετες υποχρεώσεις με σκοπό:

 

α) τη διασφάλιση της παροχής υπηρεσιών δημόσιας ωφέλειας προκειμένου να κατοχυρώνεται η ασφάλεια εφοδιασμού, η τακτική παροχή, η ποιότητα, η προστασία των καταναλωτών, η προστασία του περιβάλλοντος και η διασφάλιση του εφοδιασμού στις απομακρυσμένες ή και νησιωτικές περιοχές της χώρας υπό οικονομικά αποδεκτούς όρους. Οι υποχρεώσεις αυτές πρέπει να είναι σαφείς, διαφανείς, αμερόληπτες και επαληθεύσιμες.

 

β) την αντιμετώπιση περιπτώσεων πολέμου ή επιστράτευσης ή άλλων αναγκών που αφορούν στην άμυνα της χώρας ή επειγουσών κοινωνικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να θεσπίζονται ειδικές προδιαγραφές και κίνητρα για πρατήρια πώλησης υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης, τα οποία θα διαθέτουν ειδικές εγκαταστάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος ή διαθέτουν ειδικά ηλεκτρονικά συστήματα για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών.

 

4. Ο Υπουργός Ανάπτυξης παρακολουθεί και ελέγχει τη συμμόρφωση των κατόχων αδειών με τους όρους του νόμου αυτού και του Κανονισμού Αδειών.

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών καθορίζονται ανταποδοτικά τέλη για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του παρόντος, αντίστοιχα, καθώς και ετήσια ανταποδοτικά τέλη για τη χρήση των αδειών αυτών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η προθεσμία καταβολής των ανωτέρω ετήσιων τελών και η διαδικασία επιβολής προστίμων, σε περίπτωση διαπίστωσης μη καταβολής ή εκπρόθεσμης καταβολής τους, το ύψος των προστίμων, ο αναλυτικός λογαριασμός εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού υπέρ του οποίου καταβάλλονται τα ανωτέρω τέλη και τα σχετικά πρόστιμα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 108 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 

6. Τα πρόστιμα της παραγράφου 5 επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της κατά περίπτωση Αδειοδοτούσας Αρχής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 108 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.