Νόμος 2286/95 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Δικαιούμενοι συμμετοχής - Τεχνικές προδιαγραφές - Μητρώο προμηθευτών - Εγγυοδοσία - Ενστάσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις προμήθειες που διενεργούνται με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού, δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

 

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια αγαθών ορίζονται από τους φορείς για τους οποίους προορίζονται.

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές αγαθών, των οποίων οι προμήθειες εκτελούνται από το Υπουργείο Εμπορίου, ελέγχονται, τροποποιούνται και εγκρίνονται από αυτό.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών, μπορούν να υπόκεινται σε έλεγχο, τροποποίηση και έγκριση τεχνικές προδιαγραφές αγαθών όλων των φορέων που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού.

 

Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και ο φορέας διενέργειας του ελέγχου και ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές δεν μπορεί να περιλαμβάνουν όρους που προσδιορίζουν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης ή μεθόδους επεξεργασίας, που έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούν ή να αποκλείουν ορισμένες επιχειρήσεις ή προϊόντα, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες οι προδιαγραφές αυτές δικαιολογούνται απόλυτα από τη φύση του υπό προμήθεια προϊόντος.

 

3. Οι φορείς, που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού, έχουν υποχρέωση να τηρούν μητρώο προμηθευτών.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, μετά από γνώμη της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής, διαγραφής, ο τρόπος τήρησής του και κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού του.

 

Με όμοια απόφαση μπορεί να αποκλείονται για ορισμένο ή αόριστο χρόνο από τις προμήθειες του δημόσιου τομέα προμηθευτές, που σύμφωνα με την αξιολόγηση των στοιχείων του μητρώου τους δεν ανταποκρίθηκαν επαρκώς στις υποχρεώσεις τους.

 

Ο αποκλεισμός αυτός μπορεί να αναφέρεται στην απαγόρευση συμμετοχής προμηθευτή σε μέρος ή στο σύνολο των προμηθειών ενός, περισσότερων ή όλων των φορέων.

 

4. Για τη σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων προμηθειών απαιτούνται εγγυήσεις συμμετοχής, καλής εκτέλεσης και προκαταβολής.

 

5. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του η της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν επιτρέπεται ένσταση.

 

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ορίζονται τα σχετικά με την υποβολή στη Γενική Διεύθυνση των Κρατικών Προμηθειών από οποιονδήποτε φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ανεξάρτητα από την υπαγωγή του ή μη στις διατάξεις του νόμου 2286/1995), πριν από την έκδοση διακήρυξης προμήθειας οποιουδήποτε αγαθού, στοιχείων και βεβαιώσεων από τις οποίες να προκύπτει ότι οι προδιαγραφές που τίθενται διασφαλίζουν τη λειτουργία του υγιούς ανταγωνισμού.

 

Ειδικότερα από τα παραπάνω πρέπει να προκύπτει ότι οι προδιαγραφές είναι σαφείς, ότι δεν αφορούν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερης μεθόδου επεξεργασίας, που έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ορισμένες επιχειρήσεις ή προϊόντα. Στα παραπάνω στοιχεία πρέπει να αναφέρονται επίσης ευρωπαϊκά ή άλλο διεθνή πρότυπα, τεχνικές εγκρίσεις και κοινές τεχνικές προδιαγραφές που τυχόν υπάρχουν για το υπό προμήθεια είδος. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι περιπτώσεις προμηθειών για τις οποίες απαιτείται ειδική αιτιολόγηση. ιδίως όταν ο ορισμός ειδικών τεχνικών προδιαγραφών, κατά παρέκκλιση των παραπάνω αναφερόμενων προϋποθέσεων, σχετίζεται με τη φύση του υπό προμήθεια προϊόντος, καθώς και όταν ο αριθμός των προμηθευτών που διεθνώς μπορούν να ανταποκριθούν στις προδιαγραφές που ορίζονται είναι μικρός. Τέλος με την ίδια απόφαση ορίζονται οι συνέπειες της μη υποβολής όλων των παραπάνω στοιχείων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του νόμου 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.