Προεδρικό διάταγμα 220/00

ΠΔ 220/2000: Σύσταση στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Ειδικής Υπηρεσίας Δημόσιων Έργων για τον προγραμματισμό, τη μελέτη και κατασκευή αθλητικών και λοιπών έργων που θα εξυπηρετούν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 220/2000: Σύσταση στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Ειδικής Υπηρεσίας Δημόσιων Έργων για τον προγραμματισμό, τη μελέτη και κατασκευή αθλητικών και λοιπών έργων που θα εξυπηρετούν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, (ΦΕΚ 190/Α/2000), 31-08-2000.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις

 

α. Του άρθρου 5 του νόμου 2819/2000 Ίδρυση Εταιρείας Ολυμπιακό Χωριό 2004, προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 84/Α/2000).

 

β Του άρθρου 2 του νόμου 2730/1999 Σχεδιασμός ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εκτέλεση Ολυμπιακών Έργων, και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 130/Α/1999).

 

γ. Των άρθρων 5 και 8 του νόμου 679/1977 περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 245/Α/1977) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984) και το άρθρο 5 του νόμου 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α/1994), σύμφωνα με τις οποίες θα καλυφθεί η προκαλούμενη από το διάταγμα δαπάνη.

 

δ. Του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2)α του του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

2. Την απόφαση 20261/20-04-2000 των Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 571/Β/2000) περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού.

 

3. Την με αριθμό 313/2000 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Πολιτισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σύσταση, σκοπός, τίτλος, αρμοδιότητες και διάρκεια λειτουργίας

Άρθρο 2: Οργάνωση Προϊσταμένης Αρχής

Άρθρο 3: Οργάνωση Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6: Προϊστάμενοι Υπηρεσιών Τμημάτων και Γραφείων - Αναπλήρωση

Άρθρο 7: Προδιαγραφές - Κανονισμοί Έργων

Άρθρο 8: Θέσεις προσωπικού - Στελέχωση υπηρεσίας

Άρθρο 9: Ανάθεση καθηκόντων Συμβούλων

Άρθρο 10: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων για εκπονούμενες μελέτες και εκτελούμενα έργα

Άρθρο 11: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υφυπουργό Πολιτισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 28-08-2000

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.