Νόμος 2286/95 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Επιτροπή Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών - Επιτροπές - Ομάδες εργασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης συνιστάται Επιτροπή Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών (EΠΠΠ), με γραμματεία προς εξυπηρέτησή της. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Με απόφαση του ίδιου Υπουργού εγκρίνεται ο κανονισμός λειτουργίας της.

 

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών συνίστανται σε παροχή γνώμης σε κάθε θέμα που αναφέρεται ή προκύπτει από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του νόμου 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999).

 

2. Η Επιτροπή Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών συγκροτείται από:

 

α) το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως Πρόεδρο. αναπληρούμενο από το Γενικό Διευθυντή Κρατικών Προμηθειών,

β) 1 Διευθυντή του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας αναπληρούμενο από Τμηματάρχη βαθμού Α',

γ) 1 Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών αναπληρούμενο από Τμηματάρχη βαθμού Α',

δ) τρεις (3) Διευθυντές του Υπουργείου Ανάπτυξης, που υπηρετούν αντίστοιχα στις Γενικές Γραμματείες Εμπορίου, Βιομηχανίας και Έρευνας και Τεχνολογίας, αναπληρούμενους από Τμηματάρχες βαθμού Α', που υπηρετούν στις αντίστοιχες Γενικές Γραμματείες,

ε) 1 Διευθυντή της Τράπεζας της Ελλάδος αναπληρούμενο από το νόμιμο αναπληρωτή του,

στ) 1 εκπρόσωπο από κάθε κόμμα που αναγνωρίζεται κατά τον Κανονισμό της Βουλής,

ζ) από 1 εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος και της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος

η) 1 εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών,

θ) 1 εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος,

ι) 1 εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος

ι)α) 1 εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου,

ι)β) από 1 εκπρόσωπο των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης,

ι)γ) 1 εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και

ι)δ) 1 εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών,

 

Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές, από τους αρμόδιους φορείς,

 

Ως εισηγητής χωρίς ψήφο στην Επιτροπή συμμετέχει ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Τμήματος του Υπουργείου Ανάπτυξης, επικουρούμενος στο έργο του από τον υπάλληλο που ασχολείται με το θέμα,

 

Παράλληλα μπορεί να ορίζονται κατά περίπτωση από τον Πρόεδρο, ως εισηγητές, εκπρόσωποι του φορέα που αφορά το συζητούμενο θέμα,

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον από τη φύση του προς συζήτηση θέματος απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις, αναθέτει την εισήγηση του συγκεκριμένου θέματος και σε τρίτο που δεν έχει σχέση με τους φορείς που εκπροσωπούνται στην Επιτροπή Γραμματείς ορίζονται δύο υπάλληλοι του Υπουργείου Ανάπτυξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του νόμου 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999).

 

3. Με απόφαση του αρμόδιου για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης προμήθειας υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα που συνάπτει και εκτελεί τη σύμβαση προμήθειας οργάνου, μετά από έγκριση του εποπτεύοντος υπουργού, μπορεί να συγκροτούνται έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων κρατικών προμηθειών. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται το έργο της έκτακτης επιτροπής ή ομάδας εργασίας και ο χρόνος και ο τρόπος λειτουργίας της. Η δαπάνη για τυχόν αποζημίωση των μελών που βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό καθορίζεται με κοινή απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών.

 

4. Η παραλαβή των αγαθών που σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, γίνεται από το Υπουργείο Εμπορίου, πραγματοποιείται είτε από επιτροπές παραλαβής, που συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου είτε από επιτροπές παραλαβής που συγκροτούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου συγκροτούνται πρωτοβάθμιες και, όταν αυτό απαιτείται, δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής, κατά σύμβαση ή συμβάσεις ομοειδών υλικών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού συγκροτούνται μόνιμες πρωτοβάθμιες επιτροπές παραλαβής. Καθήκοντα δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής στις περιπτώσεις συγκρότησης μόνιμων πρωτοβάθμιων επιτροπών, ασκούν δευτεροβάθμιες επιτροπές, που συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι αρμοδιότητες των πρωτοβάθμιων, μόνιμων ή μη, και των δευτεροβάθμιων επιτροπών παραλαβής, οι όροι για τη συγκρότηση δευτεροβάθμιων επιτροπών παραλαβής, η σύνθεση των επιτροπών, η διαδικασία επιλογής των μελών τους, ο τρόπος λειτουργίας τους, ο χρόνος και η διαδικασία παραλαβής των υλικών, ο τρόπος διοικητικής επίλυσης των διαφορών που ανακύπτουν κατά την παραλαβή και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Τα μέλη των πρωτοβάθμιων επιτροπών προέρχονται από το φορέα, για τον οποίο προορίζονται τα αγαθά της διενεργηθείσας προμήθειας. Η επιλογή τους γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο εδάφιο 2 της παρούσας παραγράφου, από πίνακες εξειδικευμένου προσωπικού, τους οποίους υποβάλλουν στο Υπουργείο Εμπορίου, μέχρι τη 15η Δεκεμβρίου κάθε έτους οι φορείς, για λογαριασμό των οποίων διενεργούνται οι προμήθειες υλικών και ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

 

Αν ο φορέας δεν διαθέτει το απαιτούμενο εξειδικευμένο προσωπικό, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να συμπληρώνεται από προσωπικό άλλων φορέων, με την ίδια διαδικασία. Το μέλη των δευτεροβάθμιων επιτροπών παραλαβής μπορούν να προέρχονται είτε από το φορέα Ι για τον οποίο προορίζονται τα αγαθά είτε από άλλο φορέα και η επιλογή τους θα γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στην απόφαση του εδαφίου 2 της παρούσας παραγράφου από τους ανωτέρω πίνακες.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, μετά από γνώμη της αρμόδιας επιτροπής προμηθειών, μπορεί να εγκριθεί με ή χωρίς έκπτωση από το συμβατικό τίμημα η παραλαβή αγαθών που απορρίφθηκε από πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή, η πρωτοβάθμια ή η δευτεροβάθμια, κατά περίπτωση, επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το αγαθό και συντάσσει το οριστικό πρωτόκολλο με βάση την απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου συγκροτούνται Επιτροπή Προμηθειών και Μόνιμες Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων στη Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών.

 

Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των επιτροπών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

 

Η αποζημίωση:

 

α) του Προέδρου της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών, που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμόν Π1/7085/1999 (ΦΕΚ 2269/Β/1999) κοινή υπουργική απόφαση και

β) των Προέδρων των υπό στοιχεία 10 α' και 10 β' Μόνιμων Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων, που συγκροτήθηκαν με την υπ' αριθμόν Π1/4516/2004 (ΦΕΚ 1378/Β/2004) κοινή υπουργική απόφαση, καθώς και

γ) των δύο μελών των Μόνιμων αυτών Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων, που ορίζονται με τα στοιχεία 1.4 της τελευταίας ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης και επιλέγονται κάθε φορά ανάλογα με το συζητούμενο θέμα από τον Πρόεδρο της αντίστοιχης Επιτροπής, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των εδαφίων β' και γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 3205/2003.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με το άρθρο 8 του νόμου 2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α/1995) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του νόμου 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005).

 

6. Η Επιτροπή Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών εισηγείται στον αρμόδιο για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης προμήθειας Υπουργό ή στον εποπτεύοντα το φορέα που συνάπτει και εκτελεί τη σύμβαση προμήθειας Υπουργό τη διενέργεια δειγματοληπτικών και άλλων ελέγχων παραλαβής με συγκεκριμένο αντικείμενο ως προς την ποσότητα και τα χαρακτηριστικά των, αγαθών που προμηθεύτηκαν, έλεγχο αποθεμάτων ή έρευνα άλλων θεμάτων που σχετίζονται με τις προμήθειες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του νόμου 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.