Προεδρικό διάταγμα 394/96 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Συγκρότηση συλλογικών οργάνων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες των φορέων του δημοσίου τομέα εκτός του Υπουργείου Ανάπτυξης γίνεται από επιτροπές.

 

Οι επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου.

 

Οι επιτροπές είναι πενταμελείς, συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που διενεργεί την προμήθεια ή σε άλλους φορείς του δημοσίου τομέα και λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

 

Όταν η προμήθεια διενεργείται από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, εκ των μελών των παραπάνω επιτροπών ένα συμμετέχει ως εκπρόσωπος της αρμόδιας Εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής και ένα της Ένωσης Επιμελητηρίων.

 

Οι επιτροπές συγκροτούνται για χρονικό διάστημα ενός έτους.

 

Οι επιτροπές γνωμοδοτούν πέραν των θεμάτων αξιολόγησης προσφορών και για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την εκτέλεση των συμβάσεων.

 

Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου συγκροτούνται σε εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόμου 2286/1995 κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων κρατικών προμηθειών.

 

Με την απόφαση καθορίζονται η αρμοδιότητα και το έργο της επιτροπής ή ομάδας εργασίας ή συγκρότηση, η σύνθεση, η διάρκεια και ο τρόπος λειτουργίας της.

 

Η δαπάνη για τυχόν αποζημίωση των μελών που βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό, καθορίζεται με κοινή απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών.

 

Όταν πρόκειται για πρόχειρο διαγωνισμό, οι επιτροπές είναι τριμελείς και συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση στον φορέα που εκτελεί την προμήθεια.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.