Προεδρικό διάταγμα 394/96

ΠΔ 394/1996: Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 394/1996: Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, (ΦΕΚ 266/Α/1996), 04-12-1996.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 ΦΕΚ 137/Α/1985) Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

3. Την κοινή απόφαση [Α] του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης 114/04-10-1996 (ΦΕΚ 924/Β/1996) Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης.

 

4. Την απόφαση [Α] του Υφυπουργού Ανάπτυξης Π1-3407/26-07-1996 (ΦΕΚ 723/Β/1996) Παράταση της προβλεπόμενης από το άρθρου 5 παράγραφος 2 του νόμου 2286/1995 προθεσμίας έκδοσης του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου.

 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού.

 

6. Την υπ' αριθμό 422/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές Διατάξεις

 

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής

 

Κεφάλαιο Β: Διαγωνισμοί - Αξιολόγηση -Συμβάσεις

 

Άρθρο 2: Προκήρυξη διαγωνισμού

Άρθρο 3: Τεχνικές προδιαγραφές

Άρθρο 4: Κανόνες δημοσιότητας

Άρθρο 5: Γλώσσα

Άρθρο 6: Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής

Άρθρο 7: Προσφορά ενώσεων προμηθευτών

Άρθρο 8: Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων προμηθευτών για συμμετοχή τους σε κλειστούς διαγωνισμούς

Άρθρο 9: Δικαιολογητικά ανοικτών διαγωνισμών

Άρθρο 10: Προθεσμίες διαγωνισμών

Άρθρο 11: Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών

Άρθρο 12: Προσφορές

Άρθρο 13: Χρόνος ισχύος προσφορών

Άρθρο 14: Αντιπροσφορές

Άρθρο 15: Διοικητικές προσφυγές

Άρθρο 16: Προσφερόμενη τιμή

Άρθρο 17: Αναπροσαρμογή τιμών

Άρθρο 18: Καταγωγή των προσφερομένων υλικών

Άρθρο 19: Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών

Άρθρο 20: Αξιολόγηση προσφορών

Άρθρο 21: Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού

Άρθρο 22: Διαδικασία με διαπραγμάτευση

Άρθρο 23: Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης

Άρθρο 24: Συμβάσεις

Άρθρο 25: Εγγυήσεις

 

Κεφάλαιο Γ: Εκτέλεση προμηθειών

 

Άρθρο 26: Χρόνος φόρτωσης ή παράδοσης υλικών

Άρθρο 27: Παραλαβή υλικών

Άρθρο 28: Χρόνος παραλαβής υλικών

Άρθρο 29: Ναύλωση - Ασφάλιση

Άρθρο 30: Ανακοίνωση φόρτωσης

Άρθρο 31: Ποιοτικός έλεγχος στο εξωτερικό

Άρθρο 32: Κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση - παράδοση

Άρθρο 33: Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση

Άρθρο 34: Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου

Άρθρο 35: Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή προμηθευτή στο εσωτερικό και εξωτερικό

Άρθρο 36: Δείγματα - Δειγματοληψία - Εργαστηριακές εξετάσεις

Άρθρο 37: Ανωτέρα βία

 

Κεφάλαιο Δ: Ειδικές διατάξεις

 

Άρθρο 38: Συγκρότηση συλλογικών οργάνων

Άρθρο 39: Αποκλεισμός προμηθευτού

 

Κεφάλαιο Ε: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 40: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 41

Παράρτημα: Υποδείγματα ανακοινώσεων και προκηρύξεων διαγωνισμών και διαδικασιών με διαπραγμάτευση για συμβάσεις προμηθειών του Δημοσίου

Άρθρο 42: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 28-11-1996

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.