Νόμος 2190/94 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Έκταση εφαρμογής - τρόπος πρόσληψης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις διατάξεις των κεφαλαίων Α', Β' και Γ', όπως ισχύουν, υπάγονται όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982) και τις μεταγενέστερες συμπληρώσεις του, πριν από την τροποποίηση του με το άρθρο 51 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990). Στον κατά τα πιο πάνω δημόσιο τομέα και για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και μόνο υπάγονται επίσης:

 

α. Η Προεδρία της Δημοκρατίας, ως προς το μόνιμο προσωπικό της.

β. Η Βουλή των Ελλήνων, ως προς το προσωπικό της, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Κανονισμός της.

γ. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις τους.

δ. Οι συνταγματικώς κατοχυρωμένες ή μη Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές.

ε. Οι Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ), η Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος και Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος.

στ. Οι Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων, ως προς το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

ζ. Οι τράπεζες στις οποίες ο διορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διοικητή υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 49Α του [Π] Κανονισμού της Βουλής, καθώς και οι θυγατρικές τους ανώνυμες εταιρείες.

η. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο Κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους.

θ. Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμοί και ανώνυμες εταιρείες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005).

ι. Το προσωπικό των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, των εξομοιούμενων προς αυτά κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 63 του νόμου 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/2009), των λοιπών εκκλησιών, δογμάτων και των κατά το άρθρο 13 του Συντάγματος γνωστών θρησκειών, που επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 46 του νόμου 4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α/2017).

 

2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α', Β' και Γ':

 

α. Οι δικαστικοί λειτουργοί, το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και οι ιατροδικαστές.

 

β. Το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των με οποιαδήποτε ονομασία σχολών ή σχολείων ή υπηρεσιών του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και των νομικών προσώπων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

 

γ. Το ερευνητικό προσωπικό των ερευνητικών ή και τεχνολογικών κέντρων, ιδρυμάτων και ινστιτούτων

 

δ. Οι στρατιωτικοί, το μη πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (πρώην Δημόσιας Τάξης και πρώην Εμπορικής Ναυτιλίας), το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, καθώς και το ειδικό ένστολο προσωπικό της δημοτικής αστυνομίας.

 

ε. Οι υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου, του κλάδου εμπειρογνωμόνων, της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του Υπουργείου Εξωτερικών και το προσωπικό της εξωτερικής υπηρεσίας του ίδιου Υπουργείου που προσλαμβάνεται επιτοπίως.

 

στ. Το ιατρικό προσωπικό των φορέων που απαρτίζουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

 

ζ. Οι θρησκευτικοί λειτουργοί των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, των λοιπών Εκκλησιών, δογμάτων και των γνωστών θρησκειών.

 

η. Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητά τους, το επιστημονικό προσωπικό και τεχνίτες υψηλής εξειδίκευσης για έργα έρευνας, αναστήλωσης, αποκατάστασης, συντήρησης και διαμόρφωσης μνημείων και έργων τέχνης. Επίσης το ανειδίκευτο εργατοτεχνικό προσωπικό και οι σχεδιαστές που απασχολούνται σε συγχρηματοδοτούμενα έργα.

 

θ. Οι κυβερνήτες, συγκυβερνήτες και ιπτάμενοι μηχανικοί του θαλάμου διακυβέρνησης αεροσκαφών, οποιασδήποτε υπηρεσίας ή νομικού προσώπου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 2190/1994, καθώς και οι πλοηγοί, κυβερνήτες σκαφών και ναυτικοί της Πλοηγικής Υπηρεσίας του πρώην Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και κάθε άλλης πλοηγικής υπηρεσίας και οι διαιτητές - μεσολαβητές του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας.

 

ι. Οι μετακλητοί υπάλληλοι, ειδικοί σύμβουλοι και ειδικοί συνεργάτες, ειδικοί ερευνητές και επιστήμονες συνεργάτες της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του νόμου 1682/1987.

 

ι)α. Όσοι διορίζονται απευθείας σε διευθυντικούς βαθμούς και αυτοί στους οποίους ανατίθενται διευθυντικά καθήκοντα.

 

ι)β. Οι παρέχοντες υπηρεσίες με έμμισθη εντολή.

 

ι)γ. Οι εισαγόμενοι για φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

ι)δ. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται από δημόσιες επιχειρήσεις ή τράπεζες και οι θυγατρικές τους εταιρείες για απασχόληση σε χώρες εκτός της Ελλάδας όπου έχουν επενδύσει ή επενδύουν, εφόσον η διάρκεια της σύμβασης του δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη. Η απασχόληση του προσωπικού αυτού στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της σύμβασης του, απαγορεύεται.

 

ι)ε. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα αυτών που προσλαμβάνονται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, καθώς και όλους τους πίνακες αυτών που προσλαμβάνονται κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2527/1997.

 

ι)στ. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών καθώς και το προσωπικό των μονάδων απεξάρτησης, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής και του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης καθώς και κάθε είδους θεραπευτές στους ίδιους φορείς για τα προγράμματα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά και πρώην τοξικομανείς, καθώς και πληρωμάτων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

 

ι)ζ. Το προσωπικό Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία δραστηριοποιούνται στο χώρο της ψυχικής υγείας (άρθρο 11 παράγραφος 1 του νόμου 2716/1999).

 

ι)η. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε εκτέλεση ειδικού προγράμματος απασχόλησης ανέργων ΑμεΑ, που προκηρύσσεται και επιδοτείται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

ι)θ. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε Δήμους, Περιφέρειες ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες σε εκτέλεση Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα ή Ειδικών Προγραμμάτων απασχόλησης ανέργων, που σχεδιάζονται, καταρτίζονται ή υλοποιούνται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ή και τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

κ) το εργατικό και τεχνικό προσωπικό που απασχολείται στους Δήμους μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, εφόσον η σχετική δαπάνη προβλέπεται στους προϋπολογισμούς τους. Ο συνολικός αριθμός δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 10 ατόμων σε δήμους με πληθυσμό μέχρι 10.000 κατοίκους και μεγαλύτερος των 20 ατόμων στους υπόλοιπους δήμους. Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου και δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006 όπως ισχύει, βάσει πίνακα προσληπτέων που αποστέλλεται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού και ο οποίος συντάσσεται κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης του οικείου φορέα. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης των ως άνω περιπτώσεων. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2527/1997. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται περιλαμβάνεται σε πίνακα που κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών. Η μη τήρηση της ως άνω διαδικασίας συνεπάγεται την ακυρότητα οποιασδήποτε διενεργηθείσης πράξης.

 

κ. Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ο Προϊστάμενος του Γραφείου Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη, καθώς και το προσωπικό της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπεία - ΟΟΣΑ και του Γραφείου Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη που προσλαμβάνεται επιτοπίως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 71 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011), με την παράγραφο 1 του άρθρου ΙΔ του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013), με το άρθρο 32 του νόμου 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/2013), με την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014), με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016), με την παράγραφο 3 του άρθρου 91 του νόμου 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017), με το άρθρο 9 του νόμου 4539/2018 (ΦΕΚ 89/Α/2018).

 

3. Ο διορισμός ή η πρόσληψη τακτικού προσωπικού και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στις υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου γίνεται:

 

α. με γραπτό διαγωνισμό ή

β. με καθορισμένη σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που ορίζονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού.

 

Οι δημόσιες υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου υποχρεώνονται, το αργότερο μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου εκάστου έτους:

 

α) να προγραμματίζουν ανά Νομαρχία ή Επαρχεία τον αριθμό, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, των εγκεκριμένων θέσεων του τακτικού προσωπικού τους, που πρέπει να πληρωθούν κατά τα άρθρα 15, 16, 17, 18, 19 του παρόντος κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος,

 

β) να υποβάλουν με πληρότητα στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού το αίτημα προκηρύξεως των ανωτέρω θέσεων (έγκριση του αρμόδιου οργάνου, γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού και εξασφάλιση εγκεκριμένων πιστώσεων τόσο για τη μισθοδοσία του προσωπικού αυτού όσο και για τη δαπάνη της σχετικής διαδικασίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997).

 

4. Για τράπεζες υπαγόμενες στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, οι διατάξεις των κεφαλαίων Α', Β' και του παρόντος εφαρμόζονται για προσλήψεις στον εισαγωγικό και τον αμέσως επόμενο αυτού βαθμό όλων των κατηγοριών για προσλήψεις προσωπικού κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, καθώς και για προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά τα άρθρα 20 και 21.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997).

 

5. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις ειδικές διατάξεις για τα προστατευόμενα άτομα (νόμος [Ν] 1648/1986), όπως εκάστοτε ισχύουν.

 

6. α) Ποσοστό 2% των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης για υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997) στους Νομούς των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, πλην του Νομού Θεσσαλονίκης, καλύπτονται από παλιννοστούντες Ποντίους ομογενείς και από το σύνολο των ομογενών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2790/2000 (ΦΕΚ 24/Α/2000), εφόσον υπάρχουν και δηλώσουν ότι θα υπηρετήσουν στις περιοχές αυτές τουλάχιστον επί μια δεκαετία.

 

β) Ποσοστό 15% των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων και περαιτέρω ποσοστό 10% από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών. Για την περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 67 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014).

 

γ) Ποσοστό 10% των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ.

 

Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται για τις προκηρυσσόμενες θέσεις των κάθε είδους ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου, καθώς και των υπηρεσιών κοιμητηρίων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού και των νομικών τους προσώπων, των κλάδων/ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οδηγών, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Υδραυλικών, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εποπτών Καθαριότητας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών (όλες οι ειδικότητες), Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Εργατών Νεκροταφείων, καθώς και συναφών κλάδων/ειδικοτήτων, όπως σε κάθε περίπτωση εξειδικεύονται στους οικείους οργανισμούς ή κανονισμούς. Κατ' εξαίρεση, με απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μπορούν να καθορίζονται παθήσεις συμβατές με τους κλάδους/ειδικότητες του προηγούμενου εδαφίου, ώστε να υπάγονται στο ποσοστό 10% της παρούσας περίπτωσης άτομα με τις ανωτέρω παθήσεις.

 

δ) Ποσοστό 5% των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από όσους έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και από τέκνα ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ. Κατ' εξαίρεση όταν τα άτομα πάσχουν από νοητική στέρηση ή αυτισμό, για την παροχή της προστασίας απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%. Η άσκηση του δικαιώματος προστασίας από ένα δικαιούχο μιας οικογένειας (γονείς, τέκνα, συζύγους, αδελφούς) αποκλείει τους υπόλοιπους.

 

Ο υπολογισμός των ανωτέρω ποσοστών για μεν την εφαρμογή της περίπτωσης α' γίνεται στο σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται κάθε φορά στο σύνολο των περιοχών που ορίζονται σε αυτή, για δε την εφαρμογή των λοιπών περιπτώσεων γίνεται στο σύνολο των θέσεων κάθε προκήρυξης.

 

Η κατανομή των θέσεων στους φορείς και για τις πέντε ομάδες:

 

α) πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων,

 

β) γονέων με τρία τέκνα και τέκνων αυτών,

 

γ) παλιννοστούντων Ποντίων ομογενών και ομογενών του νόμου 2790/2000,

 

δ) ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% και

 

ε) ατόμων που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και των τέκνων ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, θα γίνει σε πρώτη φάση με βάση τα ακριβή ποσοστά που αντιστοιχούν στο 15%, 10%, 2%, 10%, 5% εκφρασμένα σε ακέραιο αριθμό.

 

Αν δεν καλυφθεί το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων με την πρώτη κατανομή, οι υπολειπόμενες θέσεις θα διατεθούν στους φορείς σε δεύτερη φάση, προτασσόμενων εκείνων των φορέων στους οποίους η προστιθέμενη θέση δίνει τη μικρότερη αύξηση στο ποσοστό στο 15%, 10%, 2%, 10%, 5% σε καθεμία από τις πέντε ομάδες αντίστοιχα.

 

Αν περισσότεροι φορείς έχουν το ίδιο αυξημένο ποσοστό, αλλά οι διαθέσιμες θέσεις είναι λιγότερες από τον αριθμό των φορέων αυτών, προτάσσονται οι φορείς με το μικρότερο πληθυσμό της έδρας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του νόμου 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α/2019).

 

7. Ποσοστό πέντε τοις χιλίοις (5‰) των θέσεων του τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, που προκηρύσσονται με πανελλήνιους διαγωνισμούς του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, καλύπτονται από Έλληνες υπηκόους, που προέρχονται από τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης και είναι οι ίδιοι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια δήμου της Θράκης ή άλλου δήμου της χώρας, στον οποίο έχουν μετεγγραφεί από δήμο της Θράκης. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού κατανέμει με την προκήρυξη του τις θέσεις που αναλογούν στο ανωτέρω ποσοστό κατά νομαρχία, φορέα και κατηγορία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με το άρθρο 23 του νόμου 3647/2008 (ΦΕΚ 37/Α/2008).

 

8. Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και οι φορείς του δημόσιου τομέα που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 2 του νόμου 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α/1998) υποχρεούνται να προσλαμβάνουν:

 

α) στο 80% των κενών θέσεων τηλεφωνητών και υπαλλήλων παροχής πληροφοριών, τυφλούς πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών που υπάγονται στην εποπτεία των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και κάθε άλλης δημόσιας αρχής,

 

β) έναν δικηγόρο με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, εφόσον απασχολούν περισσότερους από 5 δικηγόρους.

 

Οι θέσεις των περιπτώσεων α' και β' προκηρύσσονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.

 

Αν δεν καλυφθεί το σύνολο των διατιθεμένων θέσεων τηλεφωνητών και υπαλλήλων παροχής πληροφοριών από τους υποψήφιους τυφλούς πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών, προκηρύσσονται εκ νέου οι ανωτέρω θέσεις και, αν δεν καλυφθούν και με τη δεύτερη προκήρυξη από τους υποψήφιους τυφλούς πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών, καλύπτονται από τα πρόσωπα των περιπτώσεων γ' και δ' της παραγράφου 6 κατά σειρά προτεραιότητας, εφόσον διαθέτουν πτυχίο πληροφορικής αντίστοιχης βαθμίδας.

 

Αν δεν καλυφθεί το σύνολο των διατιθεμένων θέσεων δικηγόρων από τα πρόσωπα της περίπτωσης γ' καλύπτονται από τα πρόσωπα της περίπτωσης δ' της παραγράφου 6 αντίστοιχα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016).

 

9. Η συνολική βαθμολογία κατά τη συμμετοχή σε διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου βάσει προκηρύξεων σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) προσαυξάνεται:

 

α) για τα πρόσωπα της περίπτωσης γ' της παραγράφου 6 ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 3,

 

β) για τα πρόσωπα της περίπτωσης δ' της παραγράφου 6 ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016).

 

10. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ορίζονται και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 6, 7 και 8 ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016).

 

11. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει 1 μήνα μετά τη δημοσίευση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 10 υπουργικής απόφασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.