Προεδρικό διάταγμα 394/96 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Προθεσμίες διαγωνισμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στους ανοικτούς διαγωνισμούς:

 

α. Η προθεσμία για την διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 52 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 30 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσής της στον ελληνικό τύπο, όταν δεν απαιτείται δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 2 του παρόντος.

 

Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία των 30 ημερών επιτρέπεται να συντμηθεί σε 15 το λιγότερο ημέρες με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας.

 

β. Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε 6 εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση επείγοντος προθεσμίας αυτή, μπορεί να συντμηθεί σε 4 ημέρες.

 

γ. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικώς, πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται το αργότερο 6 ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.

 

δ. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα ή οι συμπληρωματικές πληροφορίες δεν είναι λόγω του όγκου τους, να αποσταλούν μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στα εδάφια β' και γ' ή όταν οι προσφορές δεν μπορούν να γίνουν παρά μόνο από επιτόπια επίσκεψη ή μετά από επιτόπια εξέταση των σχετικών με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό εγγράφων, τότε οι προθεσμίες του εδαφίου α' παρατείνονται ανάλογα.

 

ε. Η περίληψη τουλάχιστον τα στοιχεία της παραγράφου Β του παραρτήματος του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

 

2. Στους κλειστούς διαγωνισμούς:

 

α. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής σε κλειστό διαγωνισμό δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 37 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση, ή των 20 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της στον Ελληνικό τύπο, όταν δεν απαιτείται δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 2 του παρόντος. Σε περίπτωση κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν τις προθεσμίες αυτές ανεφάρμοστες, τότε μπορεί να περιορισθούν με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας, μέχρι 15 και 10 ημέρες αντίστοιχα. Για τον καθορισμό των προθεσμιών αυτών συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες της αποστολής περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσίας Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή της δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο και της τελευταίας ημερομηνίας για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής.

 

β. Στους προμηθευτές που έχουν επιλεγεί για την υποβολή προσφοράς, αποστέλλεται ταυτόχρονα έγγραφη πρόσκληση η οποία περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του παρόντος. Η πρόσκληση συνοδεύεται από τη διακήρυξη του διαγωνισμού.

 

γ. Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 40 ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης στην περίπτωση που η προϋπολογιζόμενη αξία της προμήθειας εκτός Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, είναι ίση ή μεγαλύτερη των 137.537 ECU και των 20 ημερών από την αυτή ημερομηνία στις λοιπές περιπτώσεις. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν τις προθεσμίες αυτές ανεφάρμοστες τότε μπορεί να περιορισθούν με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας μέχρι 10 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης. Για τον καθορισμό των προθεσμιών αυτών συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης και της τελευταίας ημερομηνίας για την υποβολή της προσφοράς.

 

Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με την συγκεκριμένη προμήθεια, αυτές παρέχονται 6 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Σε περίπτωση επειγόντως, η προθεσμία αυτή συντέμνεται σε 4 ημέρες.

 

ε. Η περίληψη της διακήρυξης του κλειστού διαγωνισμού περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία της παραγράφου Γ του παραρτήματος του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

 

3. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι προσφορές δύνανται να γίνουν μόνο κατόπιν επιτόπιας επισκέψεως ή μετά από επιτόπου εξέταση των σχετικών με το προκηρυσσόμενο διαγωνισμό εγγράφων, τότε η προθεσμία των 40 ημερών που ορίζεται στην παράγραφο 2)γ του παρόντος άρθρου μπορεί να παρατείνεται ανάλογα.

 

4. Με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, μπορεί να μετατίθεται η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ή της διενέργειας διαγωνισμού ή με χωρίς τροποποιήσεις των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης. Όταν η μετάθεση γίνεται χωρίς τροποποίηση των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης, το χρονικό διάστημα της μετάθεσης ορίζεται με την παραπάνω απόφαση. Όταν η μετάθεση γίνεται με τροποποίηση των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης, πρέπει από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ή διενέργειας του διαγωνισμού, να μεσολαβήσει χρονικό διάστημα όχι μικρότερο του ορισθέντος από την αρχική πρόσκληση ή διακήρυξη, εκτός αν από την απόφαση μετάθεσης προβλέπεται η σύντμηση του χρόνου αυτού τηρουμένων των προθεσμιών που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους.

 

Στις περιπτώσεις αυτές, όσον αφορά την δημοσίευση, ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 4 του παρόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.