Νόμος 2160/93 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Ελεγκτικές αρμοδιότητες - Κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Υπάλληλοι του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού εφοδιασμένοι με ειδικές υπηρεσιακές ταυτότητες επιθεωρητή τουρισμού καθίστανται αρμόδιοι να διενεργούν ελέγχους στις τουριστικές επιχειρήσεις του άρθρου 2 και σε επιχειρήσεις οι οποίες εξυπηρετούν τουρίστες, οπουδήποτε της χώρας, ακόμα και αν αυτά στεγάζονται σε εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, όπως σε αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς, σταθμούς αυτοκινήτων, μεθοριακούς σταθμούς, προκειμένου να διαπιστώσουν τη συμμόρφωσή τους με τις υποχρεώσεις της τουριστικής νομοθεσίας, της υγιεινής, της καθαριότητας, καθώς και με τις διατάξεις που αφορούν στην ηχορύπανση, και γενικά κάθε διάταξης που αποβλέπει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ή στην προστασία των τουριστών.

 

2. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, ύστερα από γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, ορίζεται το είδος και το περιεχόμενο των παραπάνω ελέγχων, οι επιχειρήσεις και καταστήματα, η εκπαίδευση των οργάνων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού σε θέματα αγορανομικού και υγειονομικού ελέγχου, οι κυρώσεις που επιβάλλει ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού κατά των παραβατών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

3. α) Όποιος παροτρύνει και παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο πρόσωπο ή ομάδα προσώπων να δεχθεί ή να αποκρούσει ταξιδιωτική ή μεταφορική υπηρεσία, υπηρεσίες εστίασης ή ψυχαγωγίας ή τουριστικού καταλύματος ή προϊόντα εμπορικού καταστήματος τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μηνών ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον χιλίων (1.000) ευρώ ή και με τις δύο αυτές ποινές.

 

β) Με την ίδια διάταξη τιμωρείται και όποιος, χωρίς άδεια ασκήσεως του οικείου επαγγέλματος, συναλλάσσεται με πρόσωπο ή ομάδα προσώπων ή διαπραγματεύεται ή μεσολαβεί, με σκοπό να κατευθύνει πελατεία σε υπηρεσίες ή καταστήματα της προηγούμενης παραγράφου.

 

γ. Ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις, στους παραβάτες των προηγούμενων εδαφίων επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού πρόστιμο από 200.000 μέχρι 1.000.000 δραχμές για κάθε παράβαση, ανάλογα με τη βαρύτητα αυτής. Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο του προστίμου διπλασιάζεται. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, τα πρόστιμα μπορούν να αναπροσαρμόζονται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του νόμου 2636/1998 (ΦΕΚ 198/Α/1998) και το άρθρο 53 του νόμου 3498/2006 (ΦΕΚ 207/Α/2006)

 

4. α. Σε όποιον λειτουργεί τουριστική επιχείρηση έναντι ανταλλάγματος, χωρίς να είναι καταχωρημένη στο ειδικό μητρώο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών ανά κλίνη, εφόσον πρόκειται για κατάλυμα της παραγράφου 1 του άρθρου 2.

 

Εξαιρετικά για τους χώρους οργανωμένης κατασκήνωσης με ή χωρίς οικίσκους καθώς και για τις επιχειρήσεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 2, επιβάλλεται πρόσημο μέχρι πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών.

 

β. Τουριστικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε κατηγορίας και λειτουργικής μορφής, που λειτουργούν χωρίς το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του παρόντος Ειδικό Σήμα λειτουργίας, λόγω λήξης της ισχύος, ανάκλησης ή αφαίρεσης του χορηγηθέντος σήματος ή λόγω του γεγονότος ότι ουδέποτε έλαβαν Ειδικό Σήμα, είναι δυνατόν να σφραγίζονται, ύστερα από απόφαση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, από όργανα αυτού με τη συνδρομή της αστυνομικής αρχής.

 

Όποιος παραβιάζει τις σφραγίδες τιμωρείται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα.

 

γ. Ο εκμεταλλευόμενος τουριστική επιχείρηση ή ο υπεύθυνος της λειτουργίας καταλύματος υποχρεούται να αναρτά το ειδικό σήμα σε εμφανές και προσιτό στον επισκέπτη σημείο του κοινόχρηστου χώρου υποδοχής του καταλύματος ή άλλως στο πλησιέστερο εμφανές προς την κύρια είσοδο του καταλύματος σημείο.

 

Στον παραβάτη της διατάξεως του εδαφίου αυτού, επιβάλλεται πρόστιμο διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών.

 

δ. Πρόστιμο, ύψους ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών, επιβάλλεται και στα γραφεία γενικού ή εσωτερικού τουρισμού και στους εκπροσώπους αλλοδαπών επιχειρήσεων, καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους συνομολογούν συμβάσεις με τις τουριστικές επιχειρήσεις του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, οι οποίες δεν έχουν το ειδικό σήμα λειτουργίας, ή που αποστέλλουν τουριστική πελατεία σε καταλύματα που λειτουργούν χωρίς αυτό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 21 του νόμου 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999)

 

5. Στον επιχειρηματία κάθε κατηγορίας τουριστικών επιχειρήσεων επιβάλλεται:

 

α. Αυτοτελώς πρόστιμο ύψους εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών για κάθε παράβαση, εξαιτίας της οποίας τουρίστας στερήθηκε των υπηρεσιών του ξενοδοχείου λόγω εκμίσθωσης κλινών περισσότερων από τη δυναμικότητα των κλινών του ξενοδοχείου.

 

Πρόστιμο δεν επιβάλλεται αν ο επιχειρηματίας εξασφάλισε έγκαιρα τη στέγαση του σε ξενοδοχείο της περιοχής του της ίδιας τουλάχιστον κατηγορίας.

 

β. Πρόστιμο ύψους μέχρι διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

Αν λόγω ελλείψεως ή βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης ή στο αποχετευτικό δίκτυο ή στις εγκαταστάσεις γενικά του καταλύματος ρυπαίνεται ο χώρος παροχής υπηρεσιών ή ο περιβάλλων χώρος ξενοδοχείου και κάθε είδους καταλύματος. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του υπόχρεου, μέσα σε τριάντα ημέρες από την επίδοση της απόφασης, μπορεί να επιβάλλεται ως μέτρο το άμεσο κλείσιμο του ξενοδοχείου ή καταλύματος, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, μέχρι εξάλειψης της ρύπανσης. Στην περίπτωση αυτήν η άσκηση οποιουδήποτε ένδικου μέσου ή βοηθήματος δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Το μέτρο αίρεται με όμοια απόφαση μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και διαπίστωση της υπηρεσίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ότι εξέλειπαν οι λόγοι που το προκάλεσαν.

 

Αν ο εκμεταλλευόμενος τουριστική επιχείρηση παραλείπει να προσφέρει στην πελατεία του υπηρεσίες, ανέσεις ή αγαθά τα οποία υποσχέθηκε ή διαφήμισε εγγράφως ή αν οι προσφερόμενες υπηρεσίες, ανέσεις ή αγαθά είναι προδήλως κατώτερης κατηγορίας ή ποιότητας.

 

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του νόμου 392/1976 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στους έχοντες άδεια λειτουργίας χώρων οργανωμένων κατασκηνώσεων επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος νόμου:

 

Πρόστιμο ύψους μέχρι πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών η προσωρινή αφαίρεση της άδειας για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών και εφόσον έχουν επιβληθεί τρεις τουλάχιστον ποινές προστίμου μέσα σε διάστημα δεκαοκτώ συνεχών μηνών ή οριστική αφαίρεση της άδειας, εφόσον έχει επιβληθεί προσωρινή αφαίρεση εντός τριετίας.}

 

7. Οι εκμεταλλευόμενοι τουριστικές επιχειρήσεις διαμορφώνουν ελεύθερα τα τιμολόγιά τους και υποχρεούνται κάθε χρόνο να τα υποβάλλουν στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού αναλυτικά και να τα τηρούν αμετάβλητα για διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών από της υποβολής τους. Οι δηλούμενες τιμές δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις οριζόμενες κατ' έτος με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, που εκδίδεται, ύστερα από πρόταση των οικείων φορέων υποβαλλομένη το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου του προηγουμένου έτους, και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους μέχρι πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών. Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται ο χρόνος υποβολής των τιμολογίων στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού οι περιπτώσεις που επιτρέπονται εκπτώσεις στα παραπάνω τιμολόγια και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με την παράγραφο ΣΤ15.8 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

8. Όποιος λειτουργεί τουριστική επιχείρηση χωρίς την προβλεπομένη από τις διατάξεις του παρόντος νόμου καταχώρηση στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, ανεξάρτητα από την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, τιμωρείται με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

 

9. Στις συμβάσεις που συνομολογούν οι εκμεταλλευόμενοι τουριστικά καταλύματα με τουριστικούς πράκτορες, απαιτείται να αναγράφεται η κατηγορία, ο αριθμός μητρώου και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του καταλύματος. Σε τουριστικούς πράκτορες, που διαφημίζουν τουριστικές εγκαταστάσεις διαφορετικού είδους από αυτά που αναγράφονται στις συμβάσεις που έχουν συνομολογήσει, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους μέχρι πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών.

 

10. Τα διοικητικά πρόστιμα, που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, καθώς και τα πρόστιμα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 642/1977 (ΦΕΚ 200/Α/1977) του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 393/1976 (ΦΕΚ 199/Α/1976) και του άρθρου 15 του νόμου 711/1977 (ΦΕΚ 284/Α/1977) αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας που εκδίδεται μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

11. Όπου κατά τις κείμενες διατάξεις ή κατά τις διατάξεις του παρόντος προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού,τούτο επιβάλλεται υπέρ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, βεβαιώνεται στην αρμόδια κατά περίπτωση Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων όπως εκάστοτε ισχύουν (νομοθετικό διάταγμα [Ν]356/1974).

 

Σε περίπτωση υποτροπής οποιασδήποτε παράβασης του παρόντος άρθρου το ανώτατο προβλεπόμενο όριο προστίμου διπλασιάζεται και σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής το προβλεπόμενο ανώτατο όριο προστίμου τριπλασιάζεται. Οι διοικητικές κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, επιβάλλονται πέραν και ανεξαρτήτως των κυρώσεων, που τυχόν προβλέπονται από άλλες διατάξεις.

 

12. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του νόμου 392/1976 (ΦΕΚ 199/Α/1976), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του νόμου [Ν] 779/1978 (ΦΕΚ 89/Α/1978), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Απαγορεύεται η εγκατάσταση σκηνών ή στάθμευση τροχόσπιτων σε αρχαιολογικούς χώρους, αιγιαλούς, παραλίες, παρυφές δημόσιων δασών, και εν γένει κοινόχρηστους χώρους, καθώς και η φιλοξενία πέραν του ενός τροχόσπιτου από καταστηματάρχες ή ιδιώτες.

 

Οι παραβάτες τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι τρεις (3) μήνες ή με χρηματική ποινή ή και με τις δύο ποινές, εφόσον δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή από άλλη διάταξη, διατασσόμενης συγχρόνως υπό του δικαστηρίου της βίαιης αποβολής τους.

 

Διαδικασία τηρείται η οριζόμενη από τα άρθρα 417 και επόμενα του [Π] Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την ανάκριση και εκδίκαση των επ' αυτοφώρω πλημμελημάτων.

 

Επιβολή προστίμου. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους 300 € ανά άτομο ή ανά κατασκηνωτικό ή ανά μεταφορικό μέσο, που επιβάλλεται από το βεβαιούν την παράβαση αστυνομικό ή λιμενικό όργανο και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) του νόμου [Ν] 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/1999). Σε ελέγχους από μεικτά συνεργεία την ποινή του προστίμου επιβάλλει το αστυνομικό όργανο που παρίσταται κατά τον έλεγχο.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του νόμου 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999), με την παράγραφο 3 του άρθρου 36 του νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/2013).

 

13. Προ της επιβολής οποιασδήποτε διοικητικής κύρωσης, που επιβάλλει ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, καλείται, επί αποδείξει ο υπόχρεος της παράβασης να δώσει εξηγήσεις και σχετικές διευκρινίσεις μέσα σε 15 μέρες από την παραλαβή της σχετικής κλήσης. Κατά των πράξεων επιβολής των διοικητικών κυρώσεων, που επιβάλλει ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της επιτροπής της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 642/1977 (ΦΕΚ 200/Α/1977) για τις τουριστικές επιχειρήσεις των παραγράφων 1, 2, και 3 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 393/1976 (ΦΕΚ 199/Α/1976) για τις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται η ανασύνθεση των επιτροπών εκδικάσεως των προσφύγων, και μπορεί να ρυθμίζεται η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

14. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ποσοστό μέχρι 50% των παραβόλων που εισπράττονται υπέρ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού δύναται να διατίθεται ως επίδομα παραγωγικότητας στους μόνιμους υπαλλήλους του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 51 του νόμου 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.