Νόμος 4179/13 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Ειδικές διατάξεις για τουριστικά καταλύματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο Ι1)γ του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος 43/2002 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ως ελάχιστη υποχρεωτική απόσταση τουριστικών εγκαταστάσεων από γειτονικές χρήσεις θεωρείται η απόσταση μεταξύ του ακραίου σημείου της πλησιέστερης προς τη γειτονική χρήση δομημένης επιφάνειας χώρων διαμονής, υποδοχής και εστίασης της τουριστικής εγκατάστασης και του ακραίου σημείου της δομημένης επιφάνειας ή εγκατάστασης της γειτονικής χρήσης.}

 

2. Τα τουριστικά καταλύματα που εντάχθηκαν σε καθεστώς τακτοποίησης κατά τις διατάξεις των νόμων 3843/2010 και 4014/2011 ή λειτουργικής τακτοποίησης υποβαθμίζονται σε κατώτερη κατηγορία εφόσον οι χώροι υποδοχής και εστίασης υπολείπονται των ελάχιστων υποχρεωτικών της κατηγορίας τους πέραν του 20%.

 

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 4 του νόμου 2160/1993, που συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του νόμου 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999), τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Επιβολή προστίμου. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους 300 € ανά άτομο ή ανά κατασκηνωτικό ή ανά μεταφορικό μέσο, που επιβάλλεται από το βεβαιούν την παράβαση αστυνομικό ή λιμενικό όργανο και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) του νόμου [Ν] 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/1999). Σε ελέγχους από μεικτά συνεργεία την ποινή του προστίμου επιβάλλει το αστυνομικό όργανο που παρίσταται κατά τον έλεγχο.}

 

4. Κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης κύριων, μη κύριων και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων μπορεί να εγκρίνεται η δημιουργία μονάδων αφαλάτωσης για την κάλυψη των αναγκών σε νερό του τουριστικού καταλύματος. Κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης εφαρμόζεται το άρθρο 18 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19-11-2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων Οδηγιών (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L312/3/2008).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.