Νόμος 392/76 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στους έχοντες άδεια λειτουργίας χώρων οργανωμένης κατασκήνωσης επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος νόμου:

 

Πρόστιμο ύψους μέχρι πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμές ή προσωρινή αφαίρεση της άδειας για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών και εφόσον έχουν επιβληθεί τρεις τουλάχιστον ποινές προστίμου μέσα σε διάστημα δεκαοκτώ συνεχών μηνών ή οριστική αφαίρεση της άδειας, εφόσον έχει επιβληθεί δύο φορές τουλάχιστον προσωρινή αφαίρεση εντός τριετίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993).

 

2. Οι ανωτέρω διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται εις τα αυτά ως άνω πρόσωπα εν περιπτώσει παραβάσεως των ισχυουσών εκάστοτε υγειονομικών και αγορανομικών διατάξεων και των διατάξεων περί αθεμίτου ανταγωνισμού, ανεξαρτήτως των προβλεπομένων ποινικών ή αστικών κυρώσεων.

 

3. Οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται δια πράξεως του Γενικού Γραμματέως του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού κατόπιν κλήσεως του παραβάτη όπως υποβάλει έγγραφον απολογία εντός προθεσμίας δέκα πέντε ημερών.

 

4. Κατά των πράξεων του Γενικού Γραμματέως του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού που επιβάλουν τις διοικητικές κυρώσεις επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού, υποβαλλομένη εντός μηνός από της κοινοποιήσεως της πράξεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.