Νόμος 2636/98 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Τροποποιήσεις διατάξεων του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του νόμου 2160/1993 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. Ξενώνες Νεότητας:

 

α. Ξενώνες Νεότητας είναι καταλύματα που εξυπηρετούν πρόσωπα νεαρής ηλικίας ημεδαπά ή αλλοδαπά, εφοδιασμένα με ειδική κάρτα ομοσπονδιών, σωματείων ή ιδρυμάτων και υπάγονται στην εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

β. Οι επιχειρήσεις των Ξενώνων Νεότητας ανήκουν σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στεγάζονται σε κτιριακές εγκαταστάσεις, οι οποίες εκπληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος όπως εκάστοτε ισχύουν.

 

γ. Ξενώνες Νεότητας που λειτουργούσαν κατά τη δημοσίευση του παρόντος δύνανται να εξακολουθήσουν τη λειτουργία τους ως φυσικά ή νομικό πρόσωπα με εμπορικό και κερδοσκοπικό χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι οι κτιριακές εγκαταστάσεις τους ανταποκρίνονται στα ελάχιστα κριτήρια ένταξής τους στην κατηγορία των καταλυμάτων των Ξενώνων Νεότητος.

 

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού καθορίζονται τα ελάχιστα κριτήρια ένταξης των υφιστάμενων Ξενώνων Νεότητας, με τα οποία πρέπει να διασφαλίζεται ιδίως υψηλός βαθμός όρων υγιεινής, λειτουργικότητα των ξενώνων και παροχή βασικών υπηρεσιών, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά και κάθε λεπτομέρεια για τη χορήγηση του σήματος. Όσοι δεν εξακολουθήσουν τη λειτουργία τους με τις παραπάνω προϋποθέσεις, επιλέγουν την ένταξή τους σε μία από τις κατηγορίες καταλυμάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος.}

 

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του νόμου 2160/1983 προστίθεται εδάφιο γ', που έχει ως εξής:

 

{γ. Ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις, στους παραβάτες των προηγούμενων εδαφίων επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού πρόστιμο από 200.000 μέχρι 1.000.000 δραχμές για κάθε παράβαση, ανάλογα με τη βαρύτητα αυτής. Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο του προστίμου διπλασιάζεται. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, τα πρόστιμα μπορούν να αναπροσαρμόζονται.}

 

3. Οι διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου 2160/1983 έχουν εφαρμογή και σε τουριστικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής και κατηγορίας, που λειτουργούν χωρίς να έχουν το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του παρόντος ειδικό σήμα λειτουργίας.

 

4. Η παράγραφος 22 του άρθρου 6 του νόμου 2160/1983 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{22. Με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση φορέων του δημοσίου ή / και του ιδιωτικού τομέα, φυσικών ή νομικών προσώπων, επιτρέπεται να δημιουργούνται σε κάθε παραθαλάσσιο οικισμό δήμου ή κοινότητας μέχρι μία ράμπα πρόσβασης μικρών σκαφών στη θάλασσα. Για τη δημιουργία αυτών απαιτείται έγκριση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, η οποία χορηγείται ύστερα από σχετική αίτηση που συνοδεύεται απαραίτητα από τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο απεικονίζεται η ράμπα. Η έγκριση παρέχεται, ύστερα από γνώμη της οικείας Λιμενικής Αρχής, το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υποβολής αυτής της αίτησης, μετά δε την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας αυτής, η έγκριση θεωρείται ότι έχει παρασχεθεί αυτοδικαίως οι ράμπες, μετά την κατασκευή τους αποτελούν κοινόχρηστες εγκαταστάσεις και η αρμοδιότητα της συντήρησής τους ανήκει στον οικείο δήμο ή κοινότητα. Η ρύθμιση της παρούσας παραγράφου δεν έχει εφαρμογή στις παραμεθόριες περιοχές.}

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του νόμου 2160/1983 προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Η χρήση και η εκμετάλλευση των παραπάνω τουριστικών λιμένων μπορεί να παραχωρείται σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού με σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παράγραφος 7 του παρόντος, εφόσον είναι κύριος ή επικαρπωτής παράκτιου ακινήτου, που έχει περιληφθεί στη χερσαία ζώνη του τουριστικού λιμένα ή συνέχεται με αυτήν και εφόσον αυτός αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης όλων των αναγκαίων για τη λειτουργία του λιμένα έργων.}

 

6. Στο τέλος του άρθρου 31 του νόμου 2160/1983 προστίθεται νέα παράγραφος 12 που έχει ως εξής:

 

{12. Κάθε αίτηση χωροθέτησης που υποβάλλεται στη Γραμματεία Στήριξης Τουριστικών Λιμένων συνοδεύεται από ειδικό τέλος υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ορίζεται σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές, εάν αφορά σε τουριστικό λιμένα ή σε λιμένα ξενοδοχειακής μονάδας και σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές εάν αφορά σε ζώνη αγκυροβολίου ή σε καταφύγιο τουριστικών σκαφών. Το παραπάνω ποσό μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει ετησίως το πέντε τοις εκατό (5%). Η διαδικασία είσπραξης, απόδοσης και διαχείρισης αυτού του τέλους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών.}

 

7. Το άρθρο 34 του νόμου 2160/1983 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 34: Δημιουργία ζωνών αγκυροβολίου και καταφυγίων τουριστικών σκαφών

 

1. Η δημιουργία ζωνών αγκυροβολίων και καταφυγίων τουριστικών σκαφών περιλαμβάνει τη χωροθέτησή τους και την εκτέλεση όλων των έργων που απαιτούνται για τη λειτουργία τους.

 

2. Ζώνη αγκυροβολίου με ελαφρύ εξοπλισμό δημιουργείται εντός προστατευμένων όρμων, όταν δεν θεωρείται σκόπιμη η δημιουργία εγκαταστάσεων και εξοπλισμών που μπορεί να επιφέρουν οριστική αλλοίωση του περιβάλλοντος. Καταφύγιο τουριστικών σκαφών δημιουργείται εντός λιμένων ή προστατευμένων όρμων, όπου παρέχονται κατ' ελάχιστον, οι παροχές και εξυπηρετήσεις ύδατος, ρεύματος, κοινόχρηστου τηλεφώνου, παροχής καυσίμων, περισυλλογής καταλοίπων, απορριμμάτων, πυρόσβεσης και ενδιαιτήσεως υγιεινής.

 

3. Η ζώνη αγκυροβολίου και το καταφύγιο τουριστικών σκαφών αποτελούν είδη τουριστικού λιμένα. Η θαλάσσια ζώνη τους καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του παρόντος. Η χερσαία ζώνη τους μπορεί να περιλαμβάνει αιγιαλό, παραλία, τμήμα χερσαίας ζώνης, λιμένα και ενδεχόμενες προσχώσεις που έχουν καταγραφεί ως δημόσιο κτήμα.

 

4. Η χωροθέτηση ζωνών αγκυροβολίου και καταφυγίων τουριστικών σκαφών μπορεί να γίνεται είτε με πρωτοβουλία της Γραμματείας Στήριξης Τουριστικών Λιμένων είτε ύστερα από αίτηση προς αυτήν οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου για χωροθέτηση και παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης της ζώνης αγκυροβολίου ή του καταφυγίου. Για τη χωροθέτηση αυτή απαιτείται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

 

α) Γενικό τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας. 1:10.000 ή απόκομμα χάρτου στο οποίο εμφαίνεται η ακριβής θέση των έργων.

β) Τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας. 1.1.000 στο οποίο θα εμφαίνεται η αιτούμενη θαλάσσια ζώνη.

γ) Σχέδιο γενικής διάταξης κλίμακας. 1.1.000 των προτεινόμενων έργων και εγκαταστάσεων.

δ) Έκθεση γενικής περιγραφής λιμενικών έργων και των λοιπών έργων και εγκαταστάσεων της θαλάσσιας ζώνης.

ε) Το ερωτηματολόγιο του Πίνακα 3 του άρθρου 16 της 69269/5387/1990 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 678/Β/1990), όπως ισχύει.

 

5. Η χωροθέτηση ζώνης αγκυροβολίου και καταφυγίου τουριστικών σκαφών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του παρόντος. Η χωροθέτηση καταφυγίων τουριστικών σκαφών εντός της ζώνης υφιστάμενου εμπορικού λιμένα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 30 του νόμου 2160/1993.

 

6. Σε περίπτωση χωροθέτησης ζώνης αγκυροβολίου ή καταφυγίου τουριστικών σκαφών με πρωτοβουλία της Γραμματείας, η εκτέλεση όλων των προβλεπόμενων έργων για τη δημιουργία και λειτουργία τους ανατίθεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 31 του νόμου 2160/1993. Η χρήση και η εκμετάλλευσή τους παραχωρείται στον κατά το προηγούμενο εδάφιο ανάδοχο των έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 31 του νόμου 2160/1993.

 

7. Σε περίπτωση χωροθέτησης ζώνης αγκυροβολίου ή καταφυγίου τουριστικών σκαφών, μετά από αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου τρίτου, η χρήση και εκμετάλλευση της ζώνης αγκυροβολίου ή του καταφυγίου τουριστικών σκαφών παραχωρείται σε αυτόν (φορέα διαχείρισης), έναντι ανταλλάγματος, με την απόφαση χωροθέτησης του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του νόμου 2160/1993. Η παραπάνω αίτηση ανακοινώνεται από τη Γραμματεία Στήριξης Τουριστικών Λιμένων στην οικεία Νομαρχία και στον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι υποχρεούνται να την αναρτήσουν στο κατάστημά τους επί σαράντα (40) ημέρες. Σε περίπτωση που υποβληθούν στη Γραμματεία εντός 15 ημερών μετά την εκπνοή της παραπάνω προθεσμίας περισσότερες αιτήσεις για χωροθέτηση και παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης της ίδιας ζώνης αγκυροβολίου ή του ίδιου καταφυγίου τουριστικών σκαφών, η παραχώρηση γίνεται με δημόσιο διαγωνισμό που διενεργείται κατ' ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 31 του νόμου 2160/1993. Ο φορέας διαχείρισης αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει τα προβλεπόμενα έργα για τη δημιουργία και λειτουργία της ζώνης αγκυροβολίου ή του καταφυγίου τουριστικών σκαφών, που του παραχωρήθηκε με την παραπάνω διαδικασία.

 

8. Τα έργα και οι εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται στις ζώνες αγκυροβολίου και στα καταφύγια τουριστικών σκαφών, ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο.}

 

8. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του νόμου 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των ζωνών αγκυροβολίου και των καταφυγίων τουριστικών σκαφών που προβλέπονται στο άρθρο 34 του παρόντος, του προαναφερθέντος ποσοστού μειωμένου κατά πενήντα τοις εκατό (50%).}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.