Προεδρικό διάταγμα 6/12/82

ΠΔ 06-12-1982: Καθορισμός όρων και περιορισμών δομήσεως οικισμών της χώρας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 06-12-1982: Καθορισμός όρων και περιορισμών δομήσεως οικισμών της χώρας, (ΦΕΚ 588/Δ/1982), 23-12-1982.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί πόλεων κ.λ.π. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 9, 10 (παράγραφος 2), 14, 17 και 85Α.

 

2. τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 124/Α/1973), όπως τροποποιήθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 205/1974 περί αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 363/Α/1973), και ειδικότερα τα άρθρα 80 (παράγραφος 1), 87 και 125.

 

3. Την υπ' αριθμόν 13905/721/1982 Κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Αναμόρφωση Συλλογικών Οργάνων Γνωμοδοτικής και Αποφασιστικής αρμοδιότητος του Υπουργείου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 218/Β/1982) και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτής όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 της υπ' αριθμόν 24712/1248/1982 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμόν 13905/264/1982 κοινής αποφάσεως κ.λ.π. (ΦΕΚ 404/Β/1982).

 

4. Την υπ' αριθμόν 725/1982 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

 

Στον Υπουργό Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του Διατάγματος.

 

Αθήνα, 06-12-1982

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.