Προεδρικό διάταγμα 6/12/82 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων και οι λοιποί όροι δομήσεως των γηπέδων μέσα στη ζώνη των 800 m των κατά το άρθρο 1 οικισμών, προκειμένου για ανέγερση οικοδομών για χρήση κατοικίας ορίζονται ως εξής:

 

1. Αραιά και οικοδομήσιμα θεωρούνται τα γήπεδα με όποιες διαστάσεις και εμβαδόν είχαν κατά τη 15-09-1982.

 

2. Επίσης θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα ελαχίστου εμβαδού 500 m2 που δημιουργούνται μετά τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού από μεγαλύτερες εκτάσεις εφόσον μεταβιβάζονται σε μόνιμους κατοίκους του οικισμού ή Δημότες αυτού ή καταγόμενους από τον οικισμό και δεν έχουν άλλη κατοικία στη ζώνη των 800 m.

       

3. Μέγιστο ποσοστό καλύψεως των γηπέδων 60% της επιφάνειας αυτών. Εν πάση περιπτώσει η συνολική επιφάνεια των ορόφων της οικοδομής δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 200 m2. Επίσης δύναται η καλυπτόμενη επιφάνεια της οικοδομής να μην είναι μικρότερη από 60 m2 ανεξάρτητα από το ποσοστό καλύψεως με την προϋπόθεση ότι οι τοίχοι που φέρουν ανοίγματα φωτισμού και αερισμού απέχουν από τα όρια του γηπέδου τουλάχιστον 1,50 m.

 

4. α) Μέγιστο ύψος των οικοδομών 7,50 m. Σε περίπτωση κλίσεως του εδάφους κανένα σημείο της οικοδομής δεν θα υπερβαίνει το παραπάνω μέγιστο ύψος

 

β) Σε περίπτωση κατασκευής στέγης από κεραμίδια ή πλάκες το ως άνω ύψος προσαυξάνεται κατά 1,50 m και κατά 1 m σε περίπτωση προσθήκης ορόφου σε ισόγεια οικοδομή που υπάρχει κατά τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού.

 

γ) Πάνω από το μέγιστο ύψος δεν επιτρέπεται καμιά κατασκευή εκτός από στηθαίο δεξαμενή νερού ύψους 1 m, και καπνοδόχων.

 

5. Επιτρέπονται μόνο οι απόλυτα αναγκαίες επεμβάσεις για την τεχνική διαμόρφωση του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου με τη προϋπόθεση ότι δεν αλλοιώνεται η μορφή του φυσικού εδάφους.

 

6. Ως Τρόπος επικαλύψεως των κτιρίων, και ως λοιπά αρχιτεκτονικά και μορφολογικά στοιχεία τους ορίζονται αυτά του επικρατούν στον οικισμό όπως εξειδικεύονται με την απόφαση του Νομάρχη του άρθρου 2.

 

7. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων σε υποστηλώματα (pilotis).

 

8. Απαγορεύεται η κατασκευή συνεχών περιμετρικών εξωστών.

 

9. Επιτρέπεται η επισκευή και αποκατάσταση των κτιρίων που υπάρχουν κατά τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού έστω και αν η δόμηση τους αντίκειται στις διατάξεις αυτού του διατάγματος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.