Προεδρικό διάταγμα 6/12/82 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δομήσεως των γηπέδων μέσα ζώνες Α, Β και Γ ορίζονται ως εξής:

 

Ζώνη Α

 

1. Άρτια και οικοδομήσιμα θεωρούνται τα γήπεδα με όποιες διαστάσεις και εμβαδόν είχαν κατά την 15-09-1982.

 

2. Επίσης θεωρούνται, άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα που δημιουργούνται μετά τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού, εφ' όσον έχουν εμβαδόν αυτό που θεωρείται αντιπροσωπευτικό του χαρακτήρα και του πολεοδομικού ιστού του οικισμού.

 

Το εμβαδόν αυτό ορίζεται με την κατά τη παράγραφο 1 του άρθρου 5 του παρόντος απόφαση του Νομάρχη.

 

3. Μέγιστο ποσοστό καλύψεως των γηπέδων 60% της επιφάνειας αυτών.

 

4. Μέγιστο ύψος των οικοδομών, 7,50 m. Σε περίπτωση κλίσεως του εδάφους κανένα σημείο της οικοδομής δεν υπερβαίνει το παραπάνω μέγιστο ύψος. Σε περίπτωση προσθήκης ορόφου σε ισόγεια οικοδομή που υπάρχει κατά τη δημοσίευση της παρόντος το ύψος προσαυξάνεται κατά 1 m.

 

5. Προκειμένου για την ανέγερση οικοδομής για χρήση ειδικά κατοικίας, εφαρμόζονται τα εδάφια 3 έως και 9 του άρθρου 3 του παρόντος.

 

Ζώνη Β

 

1. Άρτια και οικοδομήσιμα θεωρούνται τα γήπεδα με όποιες διαστάσεις και εμβαδόν είχαν κατά τη 15-09-1982.

 

2. Επίσης θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα ελάχιστου εμβαδού 500 m2, τα οποία δημιουργούνται μετά τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού από μεγαλύτερες εκτάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων αυτών παραχωρούν την κυριότητα με πράξη δωρεάς στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, τμήματος γηπέδου ίσο με το 25% της προς κατάτμηση εκτάσεως και πάντως όχι λιγότερο από 500 m2. Το γήπεδο που παραχωρείται δύναται να είναι τμήμα της προς κατάτμηση εκτάσεως ή να βρίσκεται σε άλλη θέση του οικισμού ή εκτός των ορίων της ζώνης Β, κατά την κρίση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου.

 

Η πιο πάνω έκταση που παραχωρείται διατίθεται αποκλειστικά από το Δήμο ή την Κοινότητα για την δημιουργία κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων ή χώρων προοριζομένων για άλλους κοινωνικούς σκοπούς.

 

Η συμβολαιογραφική πράξη δωρεάς αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την έκδοση οικοδομικής άδειας ανεγέρσεως οικοδομής στα γήπεδα που δημιουργούνται.

 

3. Επιπλέον θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα ελάχιστου εμβαδού 300 m2 τα οποία δημιουργούνται μετά τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού από μεγαλύτερες εκτάσεις εφ' όσον πρόκειται να μεταβιβασθούν σε μόνιμους κατοίκους του οικισμού ή Δημότες αυτού ή καταγόμενους από τον οικισμό, που δεν έχουν άλλη κατοικία στη ζώνη των 800 m, βεβαιούμενων των παραπάνω από την οικεία Κοινότητα. Η βεβαίωση αυτή αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την έκδοση οικοδομικής άδειας στα γήπεδα που δημιουργούνται κατά τα παραπάνω.

 

4. Μέγιστο ποσοστό καλύψεως των γηπέδων 60% της επιφανείας αυτών.

 

5. Συντελεστής δομήσεως, 0,6.

 

6. Μέγιστο ύψος των οικοδομών 7,50 m. Σε περίπτωση κλίσεως του εδάφους κανένα σημείο της οικοδομής δεν υπερβαίνει το παραπάνω μέγιστο ύψος. Σε περίπτωση προσθήκης ορόφου σε ισόγεια οικοδομή που υπάρχει κατά τη δημοσίευση του παρόντος το ύψος προσαυξάνεται κατά 1 m.

 

7. Προκειμένου για ανέγερση οικοδομής για χρήση ειδικά κατοικίας εφαρμόζονται οι παράγραφοι 3 έως και 9 του άρθρου 3 του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

 

Ζώνη Γ

 

1. Για τα γήπεδα της ζώνης αυτής στα οποία ανεγείρεται οικοδομή για κατοικία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος.

 

Για τα λοιπά γήπεδα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.