Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 14

Άρθρο 14


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επί των γηπέδων των περιλαμβανομένων εντός ζώνης κειμένης πέριξ των τελευταίων ορίων των κατά τα ανωτέρω εγκεκριμένων σχεδίων επιτρέπονται οι εργασίες δομήσεως υπό ορισμένους όρους και περιορισμούς ως προς το εμβαδόν και τις διαστάσεις των γηπέδων και τον όγκον των επ' αυτών ανεγειρομένων κτιρίων, εφαρμοζομένων αναλόγως και ως προς αυτές των σχετικών διατάξεων του άρθρου 9. Οι ανωτέρω όροι και περιορισμοί κανονίζονται δια διαταγμάτων, εκδιδομένων μετά γνώμη του συμβουλίου των δημοσίων έργων δι' εκάστην πόλιν, δύνανται δε να διαφέρουν κατά τμήματα ζώνης της αυτής πόλεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου μόνου του από 03-12-1925 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 406/Α/1925).

 

2. Εφ' όσον επί των κατά τα ανωτέρω γηπέδων ανεγείρονται κτίρια, οι ιδιοκτήτες αυτών υποχρεούνται εις την ίδρυση και συντήρηση δενδροφυτειών εις ας θέσεις και καθ' ον τρόπον θέλει καθορίζει η αρμοδία τεχνική υπηρεσία.

 

3. Τα όρια της κατά την προηγούμενη παράγραφο ζώνης καθορίζονται εις εκάστην περίπτωσιν δια βασιλικού διατάγματος, εκδιδομένου μετά γνώμη του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και του συμβουλίου των δημοσίων έργων, εφ' όσον δεν ορίζονται ως άνω τα ειρημένα όρια, η ζώνη θεωρείται αυτοδικαίως υφισταμένη και έχουσα πλάτος 500 m. Το πλάτος της ζώνης, άπαξ ορισθέν, δύναται να αυξηθεί, αλλά ουχί και να μειωθεί, εν περιπτώσει δ' επεκτάσεως του σχεδίου εντός της ζώνης θεωρείται και αυτή αυτοδικαίως επεκτεινόμενη εν εκάστη θέσει κατά το πλάτος της αντιστοίχου επεκτάσεως του σχεδίου εν τη ιδία θέσει.

 

4. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου περί ζωνών ισχύουν και ως προς τις δυνάμει των μέχρι τούδε ισχυουσών διατάξεων υφιστάμενες ζώνες πόλεων κ.λ.π., δύνανται δε να εφαρμόζονται αναλόγως, εν όλω ή εν μέρει, και επί πόλεων, κωμών και συνοικισμών μη εχουσών έτι εγκεκριμένο σχέδιον. Εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει ως όρια δια τον καθορισμό της ζώνης λαμβάνονται οι εις τα άκρα της πόλεως, κώμης κ.λ.π. υπάρχουσες οικοδομές.

 

5. Δια πάσαν τυχόν αμφιβολία ως προς τα όρια και την εν γένει θέσιν της ζώνης κατά την εφαρμογήν των σχετικών διατάξεων του παρόντος διατάγματος, αρμοδία όπως αποφανθεί είναι η επί της εφαρμογής αυτού τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου της Συγκοινωνίας, εν περιπτώσει δ' ενστάσεως των ενδιαφερομένων κατά των αποφάσεων της υπηρεσίας ταύτης αποφασίζει ανεκκλήτως ο επί της Συγκοινωνίας Υπουργός μετά σχετική γνώμη του συμβουλίου δημοσίων έργων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.