Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται δια λόγους υγιεινής, ασφαλείας, γενικής της πόλεως οικονομίας και αισθητικής η επιβολή οιωνδήποτε όρων κατά τις εν γένει εργασίας δομήσεως και περιορισμών επί των οικοπέδων και των επ' αυτών ανεγειρομένων και επισκευαζόμενων οικοδομών είτε στις πόλεις, κώμες κ.λ.π. είτε εκτός τούτων.

 

2. Οι κατά τα ανωτέρω όροι και περιορισμοί καθορίζονται δια βασιλικών διαταγμάτων εκδιδομένων μετά γνώμη του Συμβουλίου των Δημοσίων Έργων και κανονιζόντων δι' έκαστον τμήμα ή δι' έκαστον οικοδομικό τετράγωνο της πόλεως, κώμης κ.λ.π. ή και δι' ορισμένη περιοχή εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου κείμενη, εκτάσεως ουχί μικροτέρας των 6000 m2

 

1) τα ελάχιστα επιτρεπόμενα όρια της επιφανείας και των διαστάσεων των εντός του εγκεκριμένου σχεδίου περιλαμβανομένων οικοπέδων,

2) το μέγιστον και το ελάχιστον επιτρεπόμενο ύψος των οικοδομών,

3) τον αριθμόν των, ορόφων και τις ελάχιστες τούτων διαστάσεις αναλόγως του σκοπού δι' ον προορίζονται,

4) το μέγιστον της υπό οικοδομικών δυναμένης να καλυφθεί επιφανείας εκάστου οικοπέδου,

5) τον συντελεστή δομήσεως,

6) την θέσιν των οικοδομικών και των συναφώς σε αυτές εγκαταστάσεων υδρεύσεως, φωτισμού, αποχετεύσεως ακαθάρτων υγρών κ.λ.π. εν σχέσει προς το εγκεκριμένο σχέδιον ρυμοτομίας, προς το οικόπεδον εφ' ου κείνται αυτές και προς άλλες,

7) τις εν γένει δουλείας φωτισμού και αερισμού των κτιρίων και των ακαλύπτων χώρων των οικοπέδων,

8) τους εντός των ιδιοκτησιών κοινούς ελευθέρους χώρους και τις δουλείας χρήσεως αυτών,

9) τα ελάχιστα όρια του μεγέθους των οικοδομών, τις περιπτώσεις καθ' ας επιβάλλεται η πραγμάτωσις τουλάχιστον των ορίων τούτων και τους όρους και τον τρόπον εξασφαλίσεως της πραγματώσεως ταύτης,

10) τις επιβαλλόμενες εις εκάστην οικοδομή αναλόγως του προορισμού της εγκαταστάσεις υδρεύσεως, αποχετεύσεως των ακαθάρτων υγρών, θερμάνσεως, αερισμού κ.λ.π.,

11) τους εις εκάστην περίπτωσιν τηρητέους δια λόγους ασφαλείας υγιεινής, και αισθητικής όρους, ως προς την εσωτερική και εξωτερική υπέρ και υπό το έδαφος εν γένει διάταξη και την θεμελίωση των οικοδομών, τις διαστάσεις των, τις σε αυτές μηχανικές ή άλλης φύσεως εγκαταστάσεις και τις πάσης φύσεως παγίας ή κινητές επί των προς τους κοινοχρήστους εν γένει χώρους επιφανειών αυτών προσθήκες (οίον προστεγάσματα, σκιάδας, βιτρίνας κ.λ.π.), τον τρόπον και το είδος δομήσεως και τις ποιότητας, ποσότητας και τρόπον επεξεργασίας, συνθέσεως και χρησιμοποιήσεως των υλικών δομήσεως,

12) τον τρόπον κατασκευής και συντηρήσεως των ιδιωτικών πρασιών και κήπων και των περιτοιχισμάτων αυτών και

13) εν γένει τους όρους και περιορισμούς υφ' ους να εκτελείται οιασδήποτε φύσεως εργασία δομήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 4343/1929 (ΦΕΚ 345/Α/1929), το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 2892/1954 (ΦΕΚ 147/Α/1954) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του αναγκαστικού νόμου 625/1968 (ΦΕΚ 266/Α/1968).

 

3. Επιτρέπεται επίσης δια τους εν τη παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου λόγους, όπως δια βασιλικών διαταγμάτων ομοίως ως εν τη προηγουμένη παράγραφο 2 εκδιδομένων, επιβάλλεται επί συγκεκριμένων οδών ή πλατειών ή τμημάτων των πόλεων η κατασκευή των οικοδομών μετά στοών, είτε κατά μήκος των πεζοδρομίων, είτε και δια μέσου των οικοδομικών τετραγώνων. Δια των αυτών διαταγμάτων καθορίζονται το πλάτος των στοών και εν γένει ο τρόπος κατασκευής των ως και οι απαραίτητοι δια την ακώλυτο χρήσιν των περιορισμοί και απαγορεύσεις, δυνάμενοι να επεκτείνονται και εις τον υπό τις στοάς υπόγειον χώρο. Εις περίπτωσιν κατασκευής στοάς κατ' εφαρμογήν των ανωτέρω διαταγμάτων εις τινά οδό ή πλατεία ή εις το εσωτερικόν οικοδομικού τίνος τετραγώνου δεν συγχωρείται τροποποίησις αυτών επί τω σκοπώ καταργήσεως των στοών επί της οδού ή της πλατείας ή του εσωτερικού του οικοδομικού τετραγώνου εις ο κατασκευάσθηκε ή στοά, ει μη μόνον κατ' εξαίρεση μετά γνώμη του Συμβουλίου Οικισμού και κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης κρίσεως αυτού, ότι η τοιαύτη τροποποίησις δεν παραβλάπτει την ομαλή κυκλοφορία, ως αναπτύσσεται αυτή εκ των ήδη υπαρχουσών στοών, ουδέ ζημιώνει την εν γένει οικονομία και αισθητική του τμήματος της πόλεως εις ο ενεργείται αυτή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3879/1958.

 

4. Επιτρέπεται επίσης δια λόγους πολεοδομικούς, κυκλοφοριακούς, αισθητικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς, όπως δια προεδρικών διαταγμάτων, εκδιδομένων με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, επιβάλλεται, επί οικισμών εχόντων εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιον ή μη ή επί τμημάτων αυτών ή επί συγκεκριμένων οδών και πλατειών ή επί κτιρίων ειδικής χρήσεως εις το σύνολον ή κατά τμήματα ή επί οικοδομών ανεγειρομένων εκτός ρυμοτομικών σχεδίων και εκτός νομίμως υφισταμένων οικισμών, η κατασκευή των οικοδομών μετά των απαραιτήτων χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων. Δια των αυτών Διαταγμάτων καθορίζονται η ελάχιστη επιφάνεια του χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτων, αναλόγως της χρήσεως, της θέσεως και των εν γένει πολεοδομικών συνθηκών της οικοδομής ην ο χώρος ούτος εξυπηρετεί τα εξαιρούμενα της επιβολής κατασκευής χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτων οικόπεδα, λόγω χρήσεως, εμβαδού και διαστάσεων και ρυθμίζεται πάσα λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 551/1977 (ΦΕΚ 68/Α/1977).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του νόμου 960/1979 (ΦΕΚ 194/Α/1979).

 

5. Εις περιοχές του συνεχούς συστήματος δομήσεως και εφ' όσον κατασκευάζεται εις το ισόγειο είσοδος χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτων επιτρέπεται, ανεξαρτήτως ποσοστού καλύψεως, προώθησις της εισόδου ταύτης μέχρι βάθους 10 m από των γραμμών δομήσεως τηρουμένης εν πάση περιπτώσει αποστάσεως 1,00 m μεταξύ της οπίσθιας όψεως του κτιρίου και του έναντι αυτής ορίου του οικοπέδου, έστω και εάν δια της προωθήσεως ταύτης καταλαμβάνεται μέρος του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου, η επί πλέον όμως κάλυψις αυτή περιλαμβάνεται εις τον συντελεστή δομήσεως. Εις τις αυτές περιοχές του συνεχούς συστήματος δομήσεως όταν εις το ισόγειο κατασκευάζονται καταστήματα, ο ύπερθεν της εισόδου του χώρου σταθμεύσεως, αυτοκινήτων χώρος του ισογείου, δύναται να χρησιμοποιηθεί δι' οιονδήποτε σκοπόν, εφ' όσον έχει ελεύθερον ύψος, τουλάχιστον το υπό του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού προβλεπόμενο τοιούτον και δεν περιλαμβάνεται εις τον συντελεστή δομήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 551/1977 (ΦΕΚ 68/Α/1977).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του νόμου 960/1979 (ΦΕΚ 194/Α/1979).

 

6. Υπόγειοι χώροι προς στάθμευση αυτοκινήτων δύναται, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, να επεκτείνονται και υπό το τυχόν ισχύον προκήπιο, ανεξαρτήτως οικοδομικού συστήματος, υπό την προϋπόθεση ότι οι χώροι αυτοί θα απέχουν τουλάχιστον 4 m από της ρυμοτομικής γραμμής και η ανωτάτη στάθμη επικαλύψεως αυτών θα ευρίσκεται 3 m κάτωθεν της στάθμης του πεζοδρομίου και τούτο μόνον προκειμένου περί κτιρίων απαιτούντων, ως εκ της φύσεως αυτών, την ύπαρξη αναλόγων χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 551/1977 (ΦΕΚ 68/Α/1977).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του νόμου 960/1979 (ΦΕΚ 194/Α/1979).

 

4. (πρώην 7) Οι εκτελούντες οιασδήποτε εργασίας δομήσεως υποχρεούνται εις την τήρηση των απαιτουμένων όρων υγιεινής, ασφαλείας, συγκοινωνίας και τάξεως ως προς τε τους εις τις εργασίας αυτές ασχολούμενους εργάτες, τους γείτονας και εν γένει το δια των κοινοχρήστων χώρων κυκλοφορούν κοινόν. Οι όροι αυτοί, εφ' όσον δεν προβλέπονται υπό ετέρων ειδικών διατάξεων, κανονίζονται δια βασιλικών διαταγμάτων, εκδιδομένων με πρόταση του επί της Συγκοινωνίας υπουργού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 αριθμήθηκε ως 4 με την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του νόμου 960/1979 (ΦΕΚ 194/Α/1979).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.