Απόφαση 13905/82 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Κατάργηση - σύσταση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Καταργούνται:

 

α) Οι Επιτροπές Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 80 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και του σε εκτέλεση αυτού εκδοθέντος από 11-08-1975 προεδρικού διατάγματος περί συστάσεως Επιτροπών Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου εις τις Περιφέρειες των Επιθεωρήσεων Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 183/Δ/1975).

 

β) Η Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου Νομού Αττικής, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 80 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 και του σε εκτέλεση αυτού εκδοθέντος από 27-05-1976 προεδρικού διατάγματος περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως από του 11-08-1975 προεδρικού διατάγματος κ.λ.π. (ΦΕΚ 168/Δ/1976).

 

γ) Η Ειδική Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου περιοχής Βουλιαγμένης - Σουνίου, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του από [ΠΔ] 30-05-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού ζωνών δομήσεως και των όρων δομήσεως της παραλιακής περιοχής Βουλιαγμένης - Σουνίου (ΦΕΚ 263/Δ/1978) και συνιστώνται Επιτροπές Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Οικισμού, ως και σε κάθε Διεύθυνση Πολεοδομίας ή Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών των Νομαρχιών.

 

Σύνθεση

 

α) Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Οικισμού του Υπουργείου λειτουργεί Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΕΑΕ), που είναι πενταμελής και αποτελείται:

 

(α)1) Από 1 υπάλληλο του Κλάδου Αρχιτεκτόνων της οικείας Διευθύνσεως Οικισμού, ως Πρόεδρο με τον αναπληρωτή του.

 

(α)2) Από 1 Αρχιτέκτονα ή Αρχαιολόγο υπάλληλο του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών, με τον αναπληρωτή του.

 

(α)3) Από 1 Αρχιτέκτονα υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων - Κοινοτήτων, με τον αναπληρωτή του.

 

(α)4) Από 1 Αρχιτέκτονα εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με τον αναπληρωτή του.

 

(α)5) Από 1 εκπρόσωπο του Τοπικού Συλλόγου Αρχιτεκτόνων και αν δεν υπάρχει Τοπικός Σύλλογος στην περιφέρεια από ένα Αρχιτέκτονα μέλος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών με τον αναπληρωτή του.

 

Σε περίπτωση που ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών δεν δύναται να καλύψει τη θέση με εκπρόσωπό του τότε αυτός προτείνεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

 

Σε περίπτωση που στις παραπάνω αναφερόμενες Δημόσιες Υπηρεσίες δεν υπηρετεί Αρχιτέκτονας, τότε ο Υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος δύναται να ορίσει ως μέλος άλλο Αρχιτέκτονα Δημόσιο υπάλληλο.

 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη των Επιτροπών, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού.

 

Οι ως άνω εκπρόσωποι του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών, της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων - Κοινοτήτων, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Τοπικού Συλλόγου Αρχιτεκτόνων ή του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών προτείνονται από τους οικείους φορείς τους.

 

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται με την ως άνω απόφαση υπάλληλος της οικείας Διευθύνσεως Οικισμού ή των Τμημάτων Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών των Νομών που υπάγονται στη Διοικητική της Περιφέρεια.

 

Η Επιτροπή έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται 3 μέλη τουλάχιστον, εκ των οποίων υποχρεωτικά ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του.

 

β) Σε κάθε Διεύθυνση Πολεοδομίας ως και Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Υπουργείου, λειτουργεί Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, που είναι τριμελής και αποτελείται:

 

(1) Από 1 υπάλληλο του Κλάδου Αρχιτεκτόνων της οικείας Διευθύνσεως Πολεοδομίας ή του οικείου Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών ως Πρόεδρο της Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του.

 

(2) Από 1 Αρχιτέκτονα, εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με τον αναπληρωτή του.

 

(3) Από 1 Αρχιτέκτονα, εκπρόσωπο του Τοπικού Συλλόγου Αρχιτεκτόνων και σε έλλειψη αυτού, του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών, με τον αναπληρωτή του. Εφόσον δεν υπάρχουν εκπρόσωποι από τους ως άνω Τοπικούς Συλλόγους, το τρίτο μέλος, με τον αναπληρωτή του, ορίζεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη των Επιτροπών, ορίζονται με απόφαση του οικείου Νομάρχη.

 

Οι ως άνω εκπρόσωποι του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και των πιο πάνω Τοπικών Συλλόγων προτείνονται από τους οικείους φορείς τους. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται, με την ως άνω απόφαση, υπάλληλος της οικείας Διευθύνσεως Πολεοδομίας ή του οικείου Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών.

 

Η Επιτροπή έχει απαρτία παρευρισκομένων και των τριών μελών της.

 

Αρμοδιότητες

 

α) Η Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου που λειτουργεί σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Οικισμού του Υπουργείου, γνωμοδοτεί σε θέματα μείζονος σημασίας, αρμοδιότητας των Επιτροπών Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου που λειτουργούν σε κάθε Διεύθυνση Πολεοδομίας ή τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών που υπάγονται στη Διοικητική της Περιφέρεια, που παραπέμπονται από αυτά είτε διότι η ίδια των Επιτροπών Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου του Νομού θεωρεί ότι το θέμα είναι μείζονος ή υπερτοπικής σημασίας, σε περίπτωση ενστάσεως ή σ' όσες παραπέμπονται από τον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

β) Η Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου που λειτουργεί σε κάθε Διεύθυνση Πολεοδομίας ή Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Υπουργείου, γνωμοδοτεί:

 

(1) Για την ανακαίνιση, προσθήκη ή κατεδάφιση μεμονωμένων κτισμάτων, που χαρακτηρίζονται σαν διατηρητέα.

 

(2) Για οικισμούς που εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Νομάρχη, για λόγους παραδοσιακούς, τουριστικούς, αρχαιολογικούς κ.λ.π.

 

(3) Για κτίρια που ανεγείρονται κατά μήκος Εθνικών και Επαρχιακών οδών.

 

(4) Για κτίρια που ανεγείρονται κατά μήκος Εθνικών, Επαρχιακών, Δημοτικών ή Κοινοτικών οδών, που οδηγούν σε αρχαιολογικούς χώρους.

 

(5) Για κτίρια που ανεγείρονται σε παραλιακές οδούς εγκεκριμένες ή όχι και σε απόσταση 500 m από τη θάλασσα.

 

(6) Για κτίρια που ανεγείρονται γύρω από πλατείες που περικλείουν αρχαιολογικούς χώρους και παρά διατηρητέου κτίσματος ή μνημείου.

 

(7) Για κτίρια που ανεγείρονται γύρω από άλση ή χώρους, που έχουν καθορισθεί από το ρυμοτομικό σχέδιο σαν πράσινο.

 

(8) Για κτίρια ειδικών χρήσεων (Νοσοκομείο, Εκπαιδευτήρια, Εκκλησίες, Εργοστάσια, Σταθμούς μέσων μεταφοράς αυτοκινήτων, σιδηροδρόμων κ.λ.π.), πολυορόφων χώρων σταθμεύσεως (γκαράζ), Τουριστικών και Λουτρικών Εγκαταστάσεων κ.λ.π., ανεγειρόμενα από το Δημόσιο, Οργανισμούς, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Δήμους και Κοινότητες.

 

(9) Για κτίρια που ανεγείρονται σε ζώνες δομήσεως που καθορίζονται σε εκτός σχεδίου περιοχές με ειδικά διατάγματα.

 

Έργο των Επιτροπών Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου

 

Έργο των Επιτροπών Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου που λειτουργούν στις Διευθύνσεις Οικισμού, στις Διευθύνσεις Πολεοδομίας, ως και στα τμήματα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών είναι:

 

α) Να εξετάζει και να ελέγχει σχέδια κτιριολογικών έργων μονίμων ή όχι με σκοπό να αποφευχθεί η ακαλαίσθητη εκτέλεσή τους και η από αισθητικής πλευράς ένταξή τους στο περιβάλλον. Σε περίπτωση που τα έργα αυτά πρόκειται να εκτελεσθούν σε οικισμούς ή περιοχές που παρουσιάζουν ιδιαίτερη αξία (παραδοσιακοί οικισμοί, αρχαιολογικοί χώροι, τουριστικοί χώροι κ.λ.π.) επιβάλλεται η εναρμόνισή τους προς τα ιστορικά και παραδοσιακά στοιχεία, ο σεβασμός της φυσιογνωμίας και της αισθητικής αξίας των παραδοσιακών μορφών και του περιβάλλοντος με σκοπό τη διατήρηση της πολιτιστικής, αισθητικής τους αξίας, της βαθύτερης μορφολογίας των εκφράσεων και γενικά του τοπικού χρώματος.

 

β) Ο έλεγχος να γίνεται από απόψεως αισθητικής των κτιρίων, με βάση τις γενικές αρχές της Αρχιτεκτονικής, χωρίς να περιορίζει την ελεύθερη καλλιτεχνική πρόθεση του μελετητή.

 

γ) Η Επιτροπή να ζητεί επί πλέον στοιχεία (φωτογραφίες, τοπογραφικά της γύρω περιοχής κ.λ.π.), από τα υποχρεωτικά όπως αυτά προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις για να κατατοπισθεί καλλίτερα, καθώς και να προσαρμόσει ο μελετητής τη μελέτη του με δικές του λύσεις, σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις απόψεις της.

 

δ) Η Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου να επιβάλλει κατά την κρίση της περιορισμούς και υποχρεώσεις για την αρχιτεκτονική διαμόρφωση και τον όγκο των νέων κτισμάτων, την αφαίρεση ή διατήρηση στο σύνολό τους ή κατά ένα μέρος παλαιών στοιχείων, την ανακαίνιση των όψεων, την απαγόρευση ή την αφαίρεση αντιαισθητικών επικολλήσεων, επιγραφών και κάθε άλλη εργασία διαφημίσεως.

 

ε) Η Επιτροπή να εξετάζει και να ελέγχει σχέδια στο στάδιο της προμελέτης, όταν ο μελετητής (ιδιώτης ή δημόσιος φορέας) το επιθυμεί για καλλίτερη παραπέρα επεξεργασία της μελέτης του. Η έγκριση αυτή των προσχεδίων είναι προαιρετική προέγκριση και δεν καταργεί τον τελικό έλεγχο από την Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

στ) Οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής, είναι υποχρεωτικές για την έκδοση των σχετικών αδειών. Κατά την κατασκευή πρέπει να ακολουθούνται τα εγκεκριμένα σχέδια από την Επιτροπή, διαφορετικά γίνεται αυθαιρεσία και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις για τα αυθαίρετα.

 

ζ) Ειδικά όταν πρόκειται για αρχιτεκτονικό έλεγχο του εδαφίου (9) της παραγράφου β του άρθρου 7 της αποφάσεως αυτής (κτιρίων εντός ζωνών δομήσεως σε εκτός σχεδίου περιοχές) η αρμοδία Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου της Διευθύνσεως Πολεοδομίας ή του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών δύναται να ζητεί ύστερα από αυτοψία και ο αιτών υποχρεούται να υλοποιήσει επί του εδάφους με κατάλληλα μέσα το περιτύπωμα της οικοδομής. Το περιτύπωμα θα μείνει επί του εδάφους μέχρι να χορηγηθεί η άδεια της οικοδομής κατά όχι λιγότερο από 30 ημέρες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 24712/1218/1982 απόφαση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.