Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 80

Άρθρο 80: Άσκησις Αρχιτεκτονικού Ελέγχου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Αρχή δύναται να ασκεί κατά την κρίσιν της αρχιτεκτονικό έλεγχο της μορφής των κτιρίων δια της κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και να τροποποιεί ή και να απορρίπτει μελέτη αντικειμένη προς την αισθητική.

 

2. Εις οικισμούς ή περιοχές τούτων άξιους ιδιαιτέρας προσοχής λόγω του φυσικού ή αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος αυτών, της ιστορικής, της αρχαιολογικής ή τουριστικής σημασίας τούτων και του εν γένει χαρακτήρος των δύναται η Αρχή πέρα του κατά τα ανωτέρω αρχιτεκτονικού ελέγχου να επιβάλει κατά την κρίσιν της περιορισμούς ή και υποχρεώσεις ως προς την αρχιτεκτονική εμφάνιση των κτιρίων ή και ορισμένες αρχιτεκτονικές διατάξεις προσόψεων ως ισοϋψή κατ' ορόφους διάταξη και γενικώς εναρμονισμένη αρχιτεκτονική εμφάνιση πλειοτέρων παρακειμένων κτιρίων, αρχιτεκτονική διαμόρφωση των νέων ή ανακαίνιση των υφισταμένων ορατών όψεων των κτιρίων και ανοιγμάτων αυτών ως και των μεσοτοίχων ή μαντρότοιχων, καταλλήλους χρωματισμούς των κτιρίων, την απαγόρευση ή την άρση αντιαισθητικών επικολλήσεων, επιγραφών και πάσης φύσεως διαφημίσεων.

 

3. Οι δια του ως άνω ελέγχου τούτου επιφερόμενες ή υποδεικνυόμενες μεταβολές ή επιβαλλόμενοι περιορισμοί εις τα σχέδια των κτιρίων είναι υποχρεωτικές.

 

4. Δια Προεδρικών Διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων δύνανται να συνιστώνται Επιτροπές Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου των κτιρίων κατά πόλιν ή κατά νομό ή και κατά περισσότερους νομούς. Δια των αυτών Προεδρικών Διαταγμάτων καθορίζεται η σύνθεσις, αρμοδιότης και ο τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών, τα όργανα τα καθορίζοντα τους ελεγχόμενους οικισμούς ή περιοχές ως και πάσαν συναφή λεπτομέρεια.

 

5. Εις τις περιπτώσεις οικισμών ή περιοχών της παραγράφου 2 του παρόντος εις ους χάριν της διατηρήσεως ή διαμορφώσεως του περιβάλλοντος δέον να συντονίζονται προς την ανοικοδόμηση και έτερα επιδρώντα εις την τοιαύτη διαμόρφωση του περιβάλλοντος προβλήματα, ως λειτουργίας κέντρων και καταστημάτων, διαρρυθμίσεως χώρων, κυκλοφορίας, διαφημίσεων, δύνανται να συνιστώνται ειδικές Επιτροπές Ελέγχου εμφανίσεως της περιοχής που συντονίζουν τις αρμοδιότητας πασών των δια τα θέματα ταύτα αρμοδίων υπηρεσιών. Τα κατά την προηγούμενη παράγραφο προεδρικά διατάγματα εν τη περιπτώσει ταύτη εκδίδονται τη συμπράξει και των συναρμοδίων Υπουργών. Η γνώμη της Επιτροπής δύναται να ορίζεται ως υποχρεωτική δια τις αντιστοίχους Υπηρεσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.