Προεδρικό διάταγμα 178/00

ΠΔ 178/2000: Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 178/2000: Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, (ΦΕΚ 165/Α/2000), 14-07-2000.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α. Του άρθρου 20 του νόμου 2503/1997 Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 107/Α/1997)

 

β. Των άρθρων 77, 79, 84 και 169 του νόμου 2683/1999 (ΦΕΚ 14/Α/1999) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και άλλες διατάξεις.

 

γ. Του άρθρου 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του νόμου [Ν] 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις με το οποίο προστέθηκε άρθρο 29Α στο νόμο 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) όπως τελικά αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997) Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις.

 

2. Την υπ' αριθμόν ΔΙΔΚ/Φ.1/2/11187/2000 (ΦΕΚ 630/Β/2000) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Λεωνίδα Τζανή και Κωνσταντίνο Καϊσερλή.

 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

4. Τη γνωμοδότηση με αριθμό 98/2000 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αποφασίζουμε:

 

Μέρος Πρώτο

 

Άρθρο 1: Αποστολή του Υπουργείου

 

Μέρος Δεύτερο: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο Α: Βασική διάρθρωση υπηρεσιών

 

Άρθρο 2

 

Κεφάλαιο Β

 

Α. Κεντρική υπηρεσία - Αρμοδιότητες πολιτικών γραφείων

 

Άρθρο 3: Πολιτικά Γραφεία Υπουργού και Υφυπουργών

Άρθρο 4: Γραφεία Γενικών Γραμματέων

Άρθρο 5: Γενική Γραμματεία Υπουργείου

Άρθρο 6: Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής

 

Αρμοδιότητες διευθύνσεων

 

Άρθρο 7: Διεύθυνση Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Προβλέψεων

Άρθρο 8: Διεύθυνση Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων

Άρθρο 9: Διεύθυνση Τομέων Παραγωγής

Άρθρο 10: Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής

Άρθρο 11: Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 12: Διεύθυνση Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Άρθρο 13

Άρθρο 14: Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης

Άρθρο 15: Διεύθυνση Διοικητικού

Άρθρο 16: Διεύθυνση Οικονομικού

Άρθρο 17: Διεύθυνση Οργάνωσης και Εκπαίδευσης

Άρθρο 18: Διεύθυνση Πληροφορικής

 

Ανεξάρτητη διεύθυνση και αυτοτελή γραφεία

 

Άρθρο 19: Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας - Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης

Άρθρο 20: Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Άρθρο 21: Αυτοτελές Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Άρθρο 22: Αυτοτελές Γραφείο Νομικών Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 23: Αυτοτελές Γραφείο Επιθεώρησης

Άρθρο 24: Αυτοτελές γραφείο αποκρατικοποιήσεων

Άρθρο 25: Γενική Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων

Άρθρο 26: Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων

 

Αρμοδιότητες διευθύνσεων

 

Άρθρο 27: Διεύθυνση Αναπτυγμένων Οικονομιών

Άρθρο 28: Διεύθυνση Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών

Άρθρο 29: Διεύθυνση Αναπτυσσόμενων Οικονομιών

Άρθρο 30: Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

Άρθρο 31: Διεύθυνση Συντονισμού και υποστήριξης υπηρεσιών εξωτερικού

Άρθρο 32: Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Άρθρο 33: Διεύθυνση Πολιτικής Εξωτερικού Εμπορίου

Άρθρο 34: Διεύθυνση Διεθνών Οργανισμών και Πολιτικών

Άρθρο 35: Διεύθυνση Αναπτυξιακής Συνεργασίας, ειδικών χρηματοδοτήσεων και προγραμμάτων

Άρθρο 36: Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Άρθρο 37: Αυτοτελές γραφείο νομικών θεμάτων

 

Υπηρεσίες εξωτερικού

 

Άρθρο 38

 

Αρμοδιότητες υπηρεσιών εξωτερικού

 

Άρθρο 39: Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

Άρθρο 40: Θέσεις - Προσόντα διορισμού

Άρθρο 41: Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων

Άρθρο 42: Γραφείο Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη

Άρθρο 43: Θέσεις - Προσόντα Διορισμού

Άρθρο 44

 

Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης

 

Άρθρο 45

 

Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Επενδύσεων

 

Άρθρο 46

 

Αρμοδιότητες διευθύνσεων

 

Άρθρο 47: Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Περιφερειακής Πολιτικής και Προγραμμάτων

Άρθρο 48: Διεύθυνση Διαχείρισης και Παρακολούθησης Κοινοτικών Προγραμμάτων

Άρθρο 49: Διεύθυνση Ελέγχου και Εκταμιεύσεων

Άρθρο 50: Διεύθυνση Διαχείρισης Κοινοτικών Πρωτοβουλιών

Άρθρο 51: Διεύθυνση Δημόσιων Επενδύσεων

 

Γενική διεύθυνση ιδιωτικών επενδύσεων

 

Άρθρο 52

 

Αρμοδιότητες διευθύνσεων

 

Άρθρο 53: Διεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων

Άρθρο 54: Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού

Άρθρο 55: Αυτοτελές γραφείο αντισταθμιστικών οφειλών

Άρθρο 56

 

Μέρος Τρίτο: Προσωπικό

 

Κεφάλαιο Α: Μόνιμοι υπάλληλοι

 

Άρθρο 57: Διάκριση θέσεων κατά κατηγορίες

Άρθρο 58: Θέσεις βαθμού Γενικού Διευθυντή και Διευθυντή εκτός βαθμολογικής κλίμακας Κλάδων

Άρθρο 59: Διαβάθμιση θέσεων βαθμού Γενικού Διευθυντή, Διευθυντή και ενιαίων βαθμών Ε' - Α' κατά κλάδο όλων των Κατηγοριών.

Άρθρο 60

Άρθρο 61

 

Κεφάλαιο Β

 

Άρθρο 62: Επί θητεία

 

Κεφάλαιο Γ

 

Άρθρο 63: Υπάλληλοι με σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου (οργανικές θέσεις)

Άρθρο 64: Προσωρινές θέσεις (με σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου)

 

Μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 65

 

Μέρος Τέταρτο: Θέσεις προϊσταμένων

 

Άρθρο 66

Άρθρο 67

Άρθρο 68

Άρθρο 69

 

Στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 30-06-2000

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.