Προεδρικό διάταγμα 113/12

ΠΔ 113/2012: Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της επαγγελματικής αυτής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 113/2012: Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της επαγγελματικής αυτής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις, (ΦΕΚ 198/Α/2012), 17-10-2012.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 - 16 του νόμου 3982/2011 Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 143/Α/2011), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 228 παράγραφοι 1 - 6 του νόμου [Ν] 4072/2012 Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων, αλιείας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 86/Α?2012), ιδίως δε το άρθρο 3 παράγραφος 2 και το άρθρο 4 παράγραφος 4 του νόμου αυτού.

 

2. Τον νόμο 3844/2010 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (ΦΕΚ 63/Α/2010).

 

3. Το νόμο 6422/1934 Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού (ΦΕΚ 412/Α/1934) και κυρίως τις διατάξεις των άρθρων 3 και 5 του νόμου αυτού, όπως το άρθρο 3 τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1150/1949 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νόμου 6422/1934 περί ασκήσεως του επαγγέλματος του μηχανολόγου κ.λ.π. και του αναγκαστικού νόμου [Ν] 878/1946 περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών μηχανικών κ.λ.π. ως και διατάξεων τινών αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών (ΦΕΚ 249/Α/1949) και το άρθρο 14 παράγραφος 3 του νόμου 3982/2011, το δε άρθρο 5 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 παράγραφος 4 του νόμου 3982/2011.

 

4. Το από [ΒΔ] 16-03-1950 βασιλικό διάταγμα Περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως μελετών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως, εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών (ΦΕΚ 82/Α/1950), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου [Ν] 3879/2010 Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 163/Α/2010).

 

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

7. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 229/1986 Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΦΕΚ 96/Α/1986), όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 396/1989 Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΦΕΚ 172/Α/1989) και το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 189/1995 Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 396/1989 (ΦΕΚ 99/Α/1995).

 

8. Το προεδρικό διάταγμα 85/2012 Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (ΦΕΚ 141/Α/2012).

 

9. Το προεδρικό διάταγμα 86/2012 Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 141/Α/2012).

 

10. Την υπ' αριθμόν 30376/Δ106 721/05-07-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά (ΦΕΚ 2094/Β/2012).

 

11. Την υπ' αριθμόν 119959/Η/20-10-2011 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Συγχώνευση δια απορροφήσεως των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης, Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 2351/Β/2011).

 

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

13. Τις υπ' αριθμούς 116/2012 και 137/2012 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο

Άρθρο 2: Ορισμοί - Πεδίο Εφαρμογής - Ειδικότητες, Ομάδες και Βαθμίδες

Άρθρο 3: Ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες και καθήκοντα

Άρθρο 4: Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγελματικής Δραστηριότητας

Άρθρο 5: Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία, χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας

Άρθρο 6: Τεκμηρίωση προϋπηρεσίας

Άρθρο 7: Μηχανήματα έργου πολλαπλών εργασιών

Άρθρο 8: Ποιοτική στάθμη εκτελούμενων εργασιών και υποχρεώσεις παρόχων

Άρθρο 9: Θεώρηση, επέκταση αδειών και βεβαιώσεων αναγγελίας

Άρθρο 10: Αντιστοίχιση υφισταμένων αδειών χειριστή

Άρθρο 11: Υποχρεώσεις εργοδοτών

Άρθρο 12: Κατάθεση άδειας και απαλλαγή υποχρέωσης θεώρησης

Άρθρο 13: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 14: Μεταβατικές και Καταργούμενες Διατάξεις - Ισχύς Προεδρικού Διατάγματος

Άρθρο 15

 

Παράρτημα Α: Σχολές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εδάφιο (I) του άρθρου 5

Παράρτημα Β: Σχολές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εδάφιο (ΙΙ) του άρθρου 5

Παράρτημα Γ: Σχολές που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5

Παράρτημα Δ: Ειδικό Έντυπο Πληροφοριών

Παράρτημα Ε: Υπόδειγμα αίτησης - Υπεύθυνης δήλωσης (Αίτησης)

Παράρτημα ΣΤ: Υπόδειγμα βεβαίωσης προϋπηρεσίας

Παράρτημα Ζ: Διαδικασία αυτεπάγγελτης επιλογής των προς έλεγχο παρόχων

 

Στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 17-10-2012

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.