Προεδρικό διάταγμα 113/12 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Ποιοτική στάθμη εκτελούμενων εργασιών και υποχρεώσεις παρόχων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα πρόσωπα που ασκούν την επαγγελματική δραστηριότητα του παρόντος διατάγματος οφείλουν να διαθέτουν αντίστοιχη άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας, ελέγχονται για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τη διαδικασία αυτεπάγγελτης επιλογής των προς έλεγχο παρόχων του Παραρτήματος Ζ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του νόμου 3982/2011 και υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 12 του νόμου αυτού. Η επαγγελματική συμπεριφορά των εν λόγω προσώπων παρακολουθείται κατά τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση [Α] 12570/1106/Φ9.1/2010 Διαδικασία έγκρισης προσωρινής παροχής υπηρεσιών, τήρηση μητρώου και εποπτεία παροχών (ΦΕΚ 1830/Β/2010), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.

 

2. Οι χειριστές οφείλουν να παρέχουν στους αποδέκτες των υπηρεσιών τους πληροφορίες, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 23 του νόμου 3844/2010 και ειδικότερα, πριν από την παροχή της υπηρεσίας, να παραδίδουν στον αποδέκτη της υπηρεσίας ειδικό έντυπο πληροφοριών, το ελάχιστο περιεχόμενο του οποίου ορίζεται στο παράρτημα Δ του παρόντος.

 

3. Οι χειριστές που ασκούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες του παρόντος οφείλουν να διαθέτουν την προβλεπόμενη στο άρθρο 24 του νόμου 3844/2010 ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, η οποία μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική, όπως αυτή αναφέρεται στο ειδικό έντυπο πληροφοριών.

 

4. Άρνηση ή ελλιπής παροχή των ως άνω πληροφοριών επισύρει για τον παραβάτη κυρώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του νόμου 3844/2010, και την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού.

 

5. Οι επαγγελματικές ομοσπονδίες και τα οικεία επιμελητήρια ενημερώνουν τα μέλη τους σχετικά με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

 

6. Εάν ο αδειούχος χειριστής απασχολείται με σύμβαση εργασίας ή σύμβαση έργου σε εταιρεία, οι αναφερόμενες στις ανωτέρω παραγράφους υποχρεώσεις ισχύουν και για την εταιρεία. Ειδικότερα:

 

6.1 Εάν οι ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες αφορούν παροχή υπηρεσιών της εταιρείας προς τρίτους:

 

(α) Το προβλεπόμενο στην παράγραφο 2 ειδικό έντυπο πληροφοριών συντάσσεται με ευθύνη της εταιρείας και παραδίδεται στον αποδέκτη της υπηρεσίας από τον ως άνω αδειούχο.

 

(β) Οι προβλεπόμενες στις προηγούμενες παραγράφους κυρώσεις επιβάλλονται στην εταιρεία και, σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος, και στον αδειούχο χειριστή.

 

(γ) Η υποχρέωση για ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, σύμφωνα με την παράγραφο 3, βαρύνει την εταιρεία.

 

6.2. Εάν οι ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες αφορούν παροχή υπηρεσιών προς την ίδια την εταιρεία:

 

(α) Δεν συντάσσεται το προβλεπόμενο στην παράγραφο 2 ειδικό έντυπο πληροφοριών.

 

(β) Οι προβλεπόμενες στις προηγούμενες παραγράφους κυρώσεις επιβάλλονται, σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος, στον αδειούχο χειριστή.

 

(γ) Δεν υπάρχει υποχρέωση για ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, σύμφωνα με την παράγραφο 3.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.