Προεδρικό διάταγμα 113/12 - Άρθρο pe

Παράρτημα Ε: Υπόδειγμα αίτησης - Υπεύθυνης δήλωσης (Αίτησης)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Τόπος)

(Ημερομηνία)        

 

Προς την        

 

Ο Κάτωθι Υπογεγραμμένος

 

Α. Προσωπικά στοιχεία:

 

1. Επώνυμο        

2. Όνομα        

3. Πατρώνυμο        

4. Ιθαγένεια        

5. Αριθμός Ταυτότητας / Διαβατηρίου        

6. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου

7. Κάτοχος του τίτλου σπουδών        

 

Β. Στοιχεία Επικοινωνίας:

 

1. Διεύθυνση επαγγελματικής εγκατάστασης / μόνιμης διαμονής (διαγράφεται ανάλογα)

Νομός __________ Δήμος __________

Οδός __________ Αριθμός __________ ΤΚ __________        

 

2. Τηλέφωνο (σταθερό / κινητό) __________ Φαξ __________        

 

3. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου __________

 

Γ. Αναγγέλλω την πρόθεση έναρξης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του __________

 

Δ. Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε:

 

1. Άδεια (π.χ. αρχική, θεώρηση υφιστάμενης, αντικατάσταση υφιστάμενης, αίτηση επανεξέτασης) __________ / Βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών (διαγράφεται ανάλογα).

 

2. Επαγγελματική δραστηριότητα:        

 

3. Ειδικότητα και βαθμίδα        

 

Ε. Στοιχεία υπάρχουσας άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας (όπου εφαρμόζεται)

Εκδούσα αρχή __________ Αριθμός __________ Ημερομηνία __________

 

ΣΤ. Παρατηρήσεις

 

 

 

 

 

 

 

Επισυνάπτω τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 

Δικαιολογητικό

ΝΑΙ / ΟΧΙ

Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου


Δύο πρόσφατες φωτογραφίες


Άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης


Παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφοι 13 και 15 του νόμου 3982/2011


Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών


Απόφαση ισοτιμίας του ΕΟΠΠΕΠ


Απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το ΣΑΕΠ


Απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το ΣΑΕΙΤΤΕ


Απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το ΣΕΑΤΕΚ


Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας


Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης


Επικυρωμένο αντίγραφο της επαγγελματικής άδειας των διπλωματούχων μηχανικών


Πιστοποιητικό υγείας από δημόσιο νοσοκομείο για αρτιμέλεια, όραση και ακοή


Άδεια οδήγησης τουλάχιστον κατηγορίας Β


Λοιπά δικαιολογητικά


 

Δηλώνω ότι τα αναγραφόμενα στην παρούσα αίτηση στοιχεία είναι αληθή.

 

Τόπος - Ημερομηνία

 

Ο Δηλών

(Υπογραφή ενδιαφερόμενου)

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.