Νόμος 6422/1934 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Δι' απλές μηχανολογικές ή ηλεκτρολογικές ή ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, ως αυτές θέλουν καθορισθούν και καταταχθούν δια των εκδοθησομένων διαταγμάτων, συμφώνως με το άρθρο 5 του παρόντος νόμου, επιτρέπεται η άσκησις τους επαγγέλματος, άνευ όμως χρήσεως του τίτλου διπλωματούχου μηχανολόγου ή διπλωματούχου ηλεκτρολόγου ή διπλωματούχου μηχανολόγου-ηλεκτρολόγου ή διπλωματούχου ναυπηγού:

 

1. Εις τους πτυχιούχους μέσων ή κατωτέρων αναγνωρισμένων Τεχνικών Σχολών ημεδαπής ή αλλοδαπής, ειδικότητος Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου ή τους τεχνίτες πείρας, εφοδιαζόμενους όλους δια σχετικών αδειών, ή πτυχίων, αναλόγως της ειδικότητος και πείρας αυτών, εκδιδομένων παρά τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών.

 

2. Αυτοδικαίως δε και άνευ της ως άνω αδείας του Υπουργού εις τους κεκτημένους δίπλωμα Ανωτάτης Τεχνικής Σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής άλλων ειδικοτήτων.

 

Η διαδικασία της απονομής αδειών εξασκήσεως των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των ανωτέρω κατηγοριών, καθώς και η διαδικασία εφαρμογής των προβλέψεων του άρθρου 3 του νόμου 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α/2011) για τους ασκούντες τις εν λόγω επαγγελματικές δραστηριότητες, καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες θα καθοριστούν με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού. Τα θέματα της συνθέσεως των τυχόν αναγκαίων εξεταστικών επιτροπών και καταβολής ανταποδοτικών παραβόλων ρυθμίζονται με βάση τις υφιστάμενες διατάξεις που καθιερώνουν τους αναγκαίους όρους και προϋποθέσεις για την άσκηση των σχετικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

 

Οι ανωτέρω άδειες ή πτυχία υπόκεινται εις τέλος χαρτοσήμου δραχμών 100.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1150/1949 (ΦΕΚ 249/Α/1949), με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.