Προεδρικό διάταγμα 113/12 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Ορισμοί - Πεδίο Εφαρμογής - Ειδικότητες, Ομάδες και Βαθμίδες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί και καθορίζονται οι εξής ειδικότητες:

 

(α) Ειδικότητα: εξειδίκευση αυτοτελούς τεχνικού αντικειμένου και αντίστοιχων απαιτήσεων επαγγελματικών προσόντων, εντός της ρυθμιζόμενης κατηγορίας επαγγελματικών δραστηριοτήτων

 

(β) Βαθμίδα επαγγελματικών προσόντων: διαβάθμιση επαγγελματικών προσόντων εντός μιας κατηγορίας ή ειδικότητας.

 

(γ) Μηχανήματα έργου για τα οποία έχει εφαρμογή το παρόν προεδρικό διάταγμα: Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση εργασιών οι οποίες διακρίνονται στις ακόλουθες 9 ειδικότητες: 1) εκσκαφής και εν γένει χωματουργικές, 2) ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων, 3) οδοστρωσίας, 4) εξυπηρέτησης οδών και αεροδρομίων, 5) υπόγειων έργων και μεταλλείων, 6) έλξης, 7) διάτρησης και κοπής εδαφών, 8) ειδικές εργασίες ανύψωσης, και 9) πολλαπλές εργασίες.

 

2. Όριο ισχύος για την ένταξη μηχανήματος στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, ορίζονται τα 10 KW. Το εν λόγω όριο αφορά τη συνολική ισχύ των κινητήρων που εξυπηρετούν τις εκτελούμενες από το μηχάνημα εργασίες. Για τα μηχανήματα τα οποία ήδη λειτουργούν, κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, το ως άνω όριο είναι το προβλεπόμενο από το προεδρικό διάταγμα 31/1990 Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων (ΦΕΚ 11/Α/1990), δηλαδή 17 ίπποι.

 

3. Τα μηχανήματα έργου υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος και κατατάσσονται στις ειδικότητες της παραγράφου 1, με την έκδοση της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 του νόμου 3982/2011.

 

Για την υπαγωγή ενός μηχανήματος έργου στις διατάξεις του παρόντος, λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι κριτήρια:

 

(α) Η φύση των εργασιών που εκτελεί το μηχάνημα.

(β) Η πολυπλοκότητα του χειρισμού και οι δυνατότητες αυτοματισμών.

(γ) Η σοβαρότητα των κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία του μηχανήματος, ως προς την πρόκληση σωματικών βλαβών, υλικών ζημιών ή τη ρύπανση του περιβάλλοντος.

 

4. Τα μηχανήματα έργου, εντός της κάθε ειδικότητας διακρίνονται σε δύο ομάδες:

 

(α) Ομάδα Α: Μηχανήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης ή με ηλεκτρικούς κινητήρες, συνολικής ισχύος άνω των 120 KW.

 

(β) Ομάδα Β: Μηχανήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης ή με ηλεκτρικούς κινητήρες, συνολικής ισχύος μέχρι 120 KW.

 

Το όριο των 120 KW αφορά τη συνολική ισχύ των κινητήρων που εξυπηρετούν τις εκτελούμενες από το μηχάνημα εργασίες.

 

5. Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τις αναφερόμενες στο άρθρο 3 επαγγελματικές δραστηριότητες κατατάσσονται σε τρεις βαθμίδες επαγγελματικών προσόντων:

 

α) Βοηθός χειριστή μηχανημάτων έργου, που ανήκει στην 1η Βαθμίδα

 

β) Χειριστής μηχανημάτων έργου ομάδας Β, που ανήκει στη 2η Βαθμίδα

 

γ) Χειριστής μηχανημάτων έργου ομάδας Α, που ανήκει στην 3η Βαθμίδα

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.