Νόμος 4647/19 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Κατεπείγουσες Ανάγκες Προμήθειας Καυσίμων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και Πλοηγικών Σταθμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 55 του νόμου 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Α/2015), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 της από 30-12-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 184/Α/2015), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 4366/2016 (ΦΕΚ 18/Α/2016) και εν συνεχεία τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 παράγραφος 9 του νόμου [Ν] 4404/2016 (ΦΕΚ 126/Α/2016), το άρθρο 75 παράγραφος 2 του νόμου 4413/2016 (ΦΕΚ 148/Α/2016), το άρθρο 48 του νόμου 4447/2016, το άρθρο 45 του νόμου 4487/2017 (ΦΕΚ 116/Α/2017), την παράγραφο 11 του άρθρου 143 του νόμου 4504/2017 (ΦΕΚ 184/Α/2017), το άρθρο 14 του νόμου 4551/2018 (ΦΕΚ 116/Α/2018), καθώς και το άρθρο 36 του νόμου 4587/2018 (ΦΕΚ 218/Α/2018), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Μέχρι 31-12-2020 η διενέργεια διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών καυσίμων για τα επιχειρησιακά μέσα και τα συστήματα που χρησιμοποιεί το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, υλοποιείται κατά τις κείμενες διατάξεις από την Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών και, κατά περίπτωση, από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Περιφερειακές Διοικήσεις - Κεντρικά Λιμεναρχεία - Λιμεναρχεία), τις Επισκευαστικές Βάσεις, την Υπηρεσία Εναερίων Μέσων (ΥΕΜ), τη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα Πλοία Ανοιχτής Θαλάσσης Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΠΑΘ/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) και τα Περιπολικά Πλοία Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΠΠΛΣ-ΕΛΑΚΤ), κατόπιν εισήγησης της επισπεύδουσας Υπηρεσίας και εξασφάλισης των απαιτούμενων πιστώσεων. Ακολούθως, η Διεύθυνση Προμηθειών προωθεί στον Αρχηγό Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για έγκριση, απόφαση με την οποία χαρακτηρίζεται η προμήθεια ως υπαγόμενη στην παρούσα διάταξη και καθορίζεται η Υπηρεσία υλοποίησης.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου τέταρτου του νόμου 4480/2017 (ΦΕΚ 97/Α/2017), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 140 του νόμου 4504/2017, καθώς και το άρθρο 35 του νόμου 4587/2018 (ΦΕΚ 218/Α/2018), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Μέχρι 31-12-2020, η διενέργεια διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των πάσης φύσεως συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, κατά τις διατάξεις του νόμου [Ν] 3142/1955 (ΦΕΚ 43/Α/1955) και του εκτελεστικού αυτού από [ΒΔ] 28-01-1958 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 44/Α/1958), που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των κατά τόπους Πλοηγικών Σταθμών και μέχρι του ποσού των 60.000 € πλέον φόρου προστιθέμενης αξίας ετησίως ανά ΑΛΕ, για καθέναν από τους Σταθμούς αυτούς υλοποιείται από τους κατά τόπους Πλοηγικούς Σταθμούς.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.