Νόμος 4413/16 - Άρθρο 75

Άρθρο 75: Τροποποιήσεις του νόμου 4404/2016 Για την κύρωση της από 24-06-2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13-02-2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 126/Α/2016)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 4404/2016 (ΦΕΚ 126/Α/2016) αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος της ως εξής:

 

{Ειδικότερες τεχνικές λεπτομέρειες για το άνοιγμα, κλείσιμο, την κίνηση και εν γένει λειτουργία των κατά τα ανωτέρω κοινών λογαριασμών, καθώς και τη ρύθμιση ζητημάτων μεταξύ των συνδικαιούχων, προσδιορίζονται σε έγγραφη σύμβαση των συνδικαιούχων με την Τράπεζα της Ελλάδος. Στη σύμβαση αυτή επιτρέπεται να συμβάλλεται ως περαιτέρω συμβαλλόμενος πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο οι συνδικαιούχοι του κοινού λογαριασμού ορίζουν ως κοινό τους εκπρόσωπο για την κίνηση του λογαριασμού και την εκπροσώπησή τους έναντι της Τράπεζας της Ελλάδος, με όρους που εξειδικεύονται συμβατικά.}

 

2. Η παράγραφος 9 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 4404/2016 (ΦΕΚ 126/Α/2016) αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος της ως εξής:

 

{9. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 55 του νόμου 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Α/2015), όπως αντικαταστάθηκαν με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 16 της από 30-12-2015 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 184/Α/2015), η οποία κυρώθηκε με το νόμο 4366/2016 (ΦΕΚ 18/Α/2016) άρθρο δεύτερο, διατηρούνται σε ισχύ μέχρι 31-12-2016.}

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 4404/2016 (ΦΕΚ 126/Α/2016) αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος του, ως εξής:

 

{1. Αποδοχές, οι οποίες οφείλονται σε εργαζόμενους των Οργανισμών Λιμένων ΑΕ, λόγω υπερωριακής, νυκτερινής και Κυριακών ή εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, που παρασχέθηκε το έτος 2014, πριν την έναρξη ισχύος του άρθρου 176 του νόμου [Ν] 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α/2014), καταβάλλονται από τον οικείο Οργανισμό Λιμένα ανώνυμη εταιρεία, με αντίστοιχη επιβάρυνση του προϋπολογισμού του για το έτος 2016.}

 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 4404/2016 (ΦΕΚ 126/Α/2016) αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος της, ως εξής:

 

{2. α. Από την έκδοση του παρόντος νόμου και με την επιφύλαξη διαφορετικής ειδικής ρύθμισής του, ανακαλούνται, καταργούνται ή στερούνται ισχύος:

 

(α) διατάξεις νόμων με ειδική εφαρμογή στην Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ανώνυμη εταιρεία και/ή στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, υπό τη μορφή της προκατόχου νομικής οντότητας δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), στο βαθμό που απονέμουν αρμοδιότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο του/της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς να υιοθετεί, να εισάγει, να θεσπίζει, να εκδίδει, να καθιερώνει ή να τροποποιεί κανονιστικές διατάξεις και κανονισμούς λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των διατάξεων του άρθρου 4 και του άρθρου 21, παράγραφος 2 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1559/1950, όπως ισχύει,

 

(β) διατάξεις νόμων, στο μέτρο που είναι ασυμβίβαστες με τις διατάξεις της Σύμβασης Παραχώρησης (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της κατανομής λειτουργιών και ευθυνών που προβλέπεται στο άρθρο 11 αυτής) και/ή στον παρόντα νόμο,

 

(γ) διατάξεις νόμων (είτε αυτές εισάγουν προϋποθέσεις είτε καθιερώνουν εξαιρέσεις από εφαρμοστέες προϋποθέσεις), στο μέτρο που εφαρμόζονται στην Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ανώνυμη εταιρεία ή/και στο Λιμένα Πειραιά, αλλά όχι σε μία ή περισσότερες συγκρίσιμες επιχειρήσεις ή/και συγκρίσιμους λιμένες, εκτός κι αν οι διατάξεις αυτές, όπως εφαρμόζονται στο Λιμένα Πειραιά, δεν είναι αντίθετες με συγκεκριμένη διάταξη της Σύμβασης Παραχώρησης,

 

(δ) διατάξεις νόμων, στο μέτρο που είναι ασύμβατες με τον έλεγχο της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ανώνυμη εταιρεία από ιδιωτικό οικονομικό φορέα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με το δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ή/και εκείνα τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται έμμεσα ή άμεσα από το Ελληνικό Δημόσιο (εφόσον δεν εφαρμόζονται και σε άλλα νομικά πρόσωπα),

 

(ε) διατάξεις νόμων που απονέμουν στην Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ανώνυμη εταιρεία οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 6 του παρόντος νόμου, ή/και

 

(στ) εκτελεστικοί κανόνες ή κανονισμοί λειτουργίας που έχουν εκδοθεί από τα αρμόδια όργανα της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ανώνυμη εταιρεία και/ή τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, στο μέτρο που έλκουν την ισχύ τους από οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες διατάξεις.

 

β. Η ως άνω παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στους κανόνες και στους κανονισμούς στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 1.7(γ) της κυρούμενης Σύμβασης Παραχώρησης, για τη χρονική περίοδο και υπό τις προϋποθέσεις που προσδιορίζονται ειδικότερα στη Σύμβαση Παραχώρησης. Επιπλέον, η Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ανώνυμη εταιρεία μπορεί ανά πάσα στιγμή να υιοθετεί, να τροποποιεί και να εφαρμόζει δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες και κανονισμούς που θα ισχύουν για την ίδια, στο βαθμό που αυτό είναι ειδικότερα αναγκαίο από τη Σύμβαση Παραχώρησης ή/και επιτρέπεται υπό την εφαρμοστέα κείμενη νομοθεσία, για ζητήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τις εσωτερικές πτυχές της οργάνωσης, της δομής, των υπηρεσιών και των λειτουργιών της.

 

γ. Από τη δημοσίευση του παρόντος, η Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ανώνυμη εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να ασκεί αποκλειστικά και μόνο τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται ειδικότερα στη Σύμβαση Παραχώρησης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.