Νόμος 4480/17

Ν4480/2017: Κύρωση της Συμφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της, αφενός και της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων, αφετέρου και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4480/2017: Κύρωση της Συμφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της, αφενός και της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων, αφετέρου και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 97/Α/2017), 07-07-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

 

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της, αφενός και της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων, αφετέρου, που υπογράφηκε στην Πνομ-Πενχ, στις 11-07-2012, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής.

 

Άρθρο δεύτερο: Εξουσιοδοτική διάταξη

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εξωτερικών, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η αρμόδια υπηρεσία, η διαδικασία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οι προθεσμίες, το παράβολο, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την έκδοση της προβλεπόμενης στο στοιχείο (ix) της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου πρώτου του νόμου [Ν] 4353/2015 (ΦΕΚ 173/Α/2015) επιστολής.

 

Άρθρο τρίτο

 

1. Η χρονική ισχύς των εγγυήσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 της από 14-09-2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 4031/2011 (ΦΕΚ 256/Α/2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρατείνεται έως τις 30-06-2019.

 

2. Έναρξη ισχύος της παραγράφου 1 ορίζεται η 01-07-2017.

 

Άρθρο τέταρτο: Θέματα Πλοηγικής Υπηρεσίας

 

1. Το εδάφιο α' της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του νόμου 4256/2014 (ΦΕΚ 92/Α/2014) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι αποδοχές του ναυτικού προσωπικού της Πλοηγικής Υπηρεσίας διαμορφώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 198/1966 (Α' 48) και εξαιρούνται από τις διατάξεις του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011), του άρθρου 2 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010), καθώς και από τις διατάξεις του άρθρου 28 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015) από το χρόνο που αυτές ίσχυσαν.}

 

2. Οποιεσδήποτε αποδοχές έχουν καταβληθεί στο ναυτικό προσωπικό της Πλοηγικής Υπηρεσίας έως το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 198/1966 (ΦΕΚ 48/Α/1966), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 34 του νόμου 4256/2014, θεωρείται ότι καταβλήθηκαν νομίμως και προσηκόντως.

 

3. Μέχρι 31-12-2020, η διενέργεια διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των πάσης φύσεως συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, κατά τις διατάξεις του νόμου [Ν] 3142/1955 (ΦΕΚ 43/Α/1955) και του εκτελεστικού αυτού από [ΒΔ] 28-01-1958 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 44/Α/1958), που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των κατά τόπους Πλοηγικών Σταθμών και μέχρι του ποσού των 60.000 € πλέον φόρου προστιθέμενης αξίας ετησίως ανά ΑΛΕ, για καθέναν από τους Σταθμούς αυτούς υλοποιείται από τους κατά τόπους Πλοηγικούς Σταθμούς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του νόμου 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α/2019).

 

Άρθρο πέμπτο: Ρύθμιση θεμάτων του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

 

Για χρονικό διάστημα 12 μηνών από εκδόσεως του παρόντος έως 31-12-2018 αναστέλλονται κατά του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών:

 

α. οι πάσης φύσεως πράξεις διοικητικής εκτέλεσης κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και κατά τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας,

β. οι πάσης φύσεως πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,

γ. η λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, καθώς και

δ. οι πράξεις διασφαλιστικών μέτρων της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του νόμου 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α/2013) και του άρθρου 14 του νόμου 2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α/1997).

 

Η διάρκεια της αναστολής του πέμπτου άρθρου του νόμου 4480/2017 (ΦΕΚ 97/Α/2017) παρατείνεται μέχρι τις 31-10-2018.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο πέμπτο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του νόμου 4551/2018 (ΦΕΚ 116/Α/2018), με το άρθρο 19 του νόμου 4571/2018 (ΦΕΚ 186/Α/2018).

 

Άρθρο έκτο

 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του και της Συμφωνίας που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 57 αυτής.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 06-07-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.